eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001005092

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wystawowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-618

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 71 347 51 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Przetargi@halastulecia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.halastulecia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów i inne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02317c61-709c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zostały dokładnie opisane w rozdziale
w rozdziale IX i XI Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): dokładnie opisano w rozdziale XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): dokładnie opisano w rozdziale XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/12/HL/AS/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na dwie części zamówienia:
1) część nr 1 – sukcesywna dostawa mięsa świeżego i wyrobów mięsnych.
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
1) w części nr 1 zamówienia:
• 15100000-9Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,
• 15110000-2 Mięso,
• 15119000-5 Mięsa różne,
• 15131000-5 Konserwy i przetwory z mięsa,
• 15131100-6 Produkty mięsno – wędliniarskie,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji znajduje się w: Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznikach nr 2A.1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15119000-5 - Mięsa różne

15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na dwie części zamówienia:
2) część nr 2 - sukcesywna dostawa mięsa mrożonego i wyrobów mięsnych.
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
2) w części nr 2 zamówienia:
• 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,
• 15110000-2 Mięso,
• 15896000-5 Produkty głęboko mrożone.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji znajduje się w: Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznikach nr 2A.2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wyznacza w tym zakresie warunek dla części nr 1 zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złoży na wezwanie Zamawiającego Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz realizowanych dostaw potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 1 (słownie: jedną) dostawę artykułów spożywczych podobnych do określonych w przedmiocie zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 złotych brutto.

Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający ustala, że „1 dostawa” oznacza wszystkie dostawy objęte jedną umową z jednym zamawiającym a wartość dostaw rozumianych jako 1 dostawa stanowić będzie sumę wszystkich dostaw zrealizowanych na rzecz jednego zamawiającego w ramach jednej umowy zawartej z tym zamawiającym.

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu złoży ogólne oświadczenie wskazane w Załączniku nr 3 i/lub odpowiednio nr 4 do SWZ, następnie na potwierdzenie złożonego oświadczenia, wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ustawy Pzp) dokument wskazany w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz realizowanych dostaw potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 1 (słownie: jedną) dostawę artykułów spożywczych podobnych do określonych w przedmiocie zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 złotych brutto.

Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający ustala, że „1 dostawa” oznacza wszystkie dostawy objęte jedną umową z jednym zamawiającym a wartość dostaw rozumianych jako 1 dostawa stanowić będzie sumę wszystkich dostaw zrealizowanych na rzecz jednego zamawiającego w ramach jednej umowy zawartej z tym zamawiającym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać dokumenty określone w rozdziale XI ust. 12 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna):
1) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia w Formularzu ofertowym należy wskazać
firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z informacją
wskazaną w ust. 1 ww. Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
5) pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty:
a) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem osobistym/ podpisem zaufanym
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
lub
b) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego
własnoręcznym podpisem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, poświadczających zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
lub
c) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego
własnoręcznym podpisem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, poświadczającego
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991
r. – Prawo o notariacie).
6) pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
a) nazwę postępowania o zamówienie publiczne lub nr postępowania, którego dotyczy
pełnomocnictwo lub wskazanie, że pełnomocnik posiada upoważnienie do
reprezentowania wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego;
b) nazwy wykonawców z uwzględnieniem adresu siedziby wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
c) dane ustanowionego pełnomocnika (imię i nazwisko), określające jego zakres, czas trwania pełnomocnictwa.
Zamawiający zaleca, aby pełnomocnictwo zawierało inne informacje pozwalające na identyfikację danych pełnomocnika, np.
nr PESEL.
7) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
8) dokument, potwierdzający brak podstaw wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy zobowiązany
będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument został wskazany w
rozdziale VII ust. 4 niniejszego SWZ.
9) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację
zamówienia tj. wykonanie umowy;
10) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
11) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zostały określone w Załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.