eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023"Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090077277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Generała Józefa Hallera 11

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 519 05 40

1.5.8.) Numer faksu: 523315990

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opsswiecie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opsswiecie.pl/ oraz https://opsswiecie.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostki organizacyjne administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95079fbd-709b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022010/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające na Platformie, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików. Pdf,
f. Platforma zakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”) .
10. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221. Ustawy Pzp.
11. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformyzakupowej.pl Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
12. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest dostępna https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
13. Poniżej osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami, przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert.
• w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Patrycja Pawlik oraz Stefania Konkołowicz-Dudzińska
e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl tel. 52 519 05 49
14. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ DO.271.4.2022.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-100 Świecie, e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl, tel. 52 519 05 40.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@opsswiecie.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku
z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10.W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023”, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 50 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z poźn. zm.), art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm.) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
z zadań zleconych na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598
późn. zm.) dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.
2. Szacowany wymiar godzin realizacji zamówienia to około 15.222 godzin, w tym:
- około 7.500 godzin usług wykonywanych przez terapeutę/ów,
- około 300 godzin usług wykonywanych przez terapeutę/ów integracji sensorycznej,
- około 4.050 godzin usług wykonywanych przez fizjoterapeutę/ów,
- około 2.880 godzin usług wykonywanych przez logopedę/ów,
- około 204 godzin usług wykonywanych przez psychologa/ów,
- około 252 godzin usług wykonywanych przez pedagoga/ów,
- około 18 godzin usług wykonywanych przez surdologopedę/ów,
- około 18 godzin usług wykonywanych przez surdopedagoga/ów.
3. Szacowana liczba osób do objęcia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 75 osób.
4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, na rzecz, których świadczone będą usługi i faktyczna liczba godzin świadczenia usług będzie uzależniona
od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje pomoc i od zakresu tej pomocy.
5. Godziną usługi jest jedna godzina zegarowa (tzn. 60 minut). Czas jednej godziny wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych nie obejmuje czasu dojścia lub dojazdu do świadczeniobiorcy, ani powrotu po wykonanej usłudze. Usługi będą świadczone
w środowisku miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na terenie gminy Świecie.
7. Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach ustalonych wspólnie przez Zamawiającego, świadczeniobiorcę oraz Wykonawcę, z tym, że Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia realizacji usług
w godzinach od 8:00 do 19:00, tj. rozpoczynać nie wcześniej niż o 8.00, a kończyć nie później niż
o 19.00. Usługi mają być rozłożone na przełomie pełnego miesiąca kalendarzowego zgodnie
z oczekiwaniami świadczeniobiorców pomocy społecznej potwierdzonymi decyzją administracyjną wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.
8. Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi (wymóg niezbędny i konieczny), muszą spełniać wymogi na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) już na czas składania oferty:
a) Specjalistyczne usługi powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę
i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi;
b) Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1 w/w rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 w/w rozporządzenia i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje;
d) Osoby świadczące usługi poprzez kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych muszą posiadać przeszkol nie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
9. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca powinien posiadać zaświadczenia Treningu Umiejętności Społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodne z:
1. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 roku (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.),
2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 622 oraz z 2019 r. poz.1533).
10. Karta pracy oraz zestawienie wykonanych usług:
Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia jest zobowiązany do prowadzenia
dla każdego świadczeniobiorcy karty pracy specjalistów realizujących usługi, odrębnie
dla każdego miesiąca. Karta pracy w celu zapewnienia bieżącej kontroli przez Zamawiającego musi być wypełniana na bieżąco, własnoręcznie, każdorazowo podpisana przez specjalistę
i świadczeniobiorcę, jako potwierdzenie wykonanej usługi w danym czasookresie, po każdej wizycie specjalisty realizującego usługi. Karta pracy w ciągu miesiąca kalendarzowego pozostaje
w mieszkaniu świadczeniobiorcy, z możliwością wglądu w nią przez pracownika socjalnego lub inną upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego. Wykonawca przekazuje karty pracy Zamawiającemu wraz z fakturą/rachunkiem i tabelarycznym zestawieniem wykonanych usług. Brak danych w karcie pracy, własnoręcznego podpisu świadczeniobiorcy wyklucza możliwość potraktowania, jako dowód potwierdzający wykonanie usługi. Skutek: Zamawiający zastrzega
w takim przypadku niewypłacenia zapłaty za usługę.
11. Indywidualne plany zajęć:
Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia jest zobowiązany do stworzenia indywidualnego planu zajęć świadczenia usług, jako dokumentu planistycznego, dla każdego świadczeniobiorcy oddzielnie, w celu możliwości monitorowania czasu pracy, celu terapii/rehabilitacji/logopedii itp., w celu wybranej metody, techniki, narzędzi specjalistów świadczących usługi. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na kwartał ewaluacji sporządzonej w środowisku świadczonych usług. Ewaluacja ma zawierać ocenę nabytych umiejętności, postępów zdobytych przez świadczeniobiorcę dzięki specjalistycznym usługom. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania rachunku lub faktury
za wykonaną usługę do 2-go dnia roboczego każdego miesiąca – następującego po miesiącu,
w którym wykonana została usługa wraz z kartami pracy oraz zestawieniem zrealizowanych usług, o których mowa powyżej. Zamawiający żąda, aby karta pracy, indywidualny plan zajęć świadczonych usług, ewaluacja oraz zestawienie wykonanych usług były wypełniane rzetelnie i systematycznie oraz czytelnie, potwierdzone własnoręcznym podpisem świadczeniobiorcy lub opiekuna prawnego.
12. Podstawa świadczonej usługi:
a) Decyzja administracyjna przyznająca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu;
b) Szacowana ilość osób oraz ilość godzin odzwierciedlają obecną ilość osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przyznaną im liczbę godzin. Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. W stosunku do ilości godzin Zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu), ponieważ nie można ich określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność liczby świadczeniobiorców i ich potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową;
c) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywane będą dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu uprawnionych do korzystania z tych usług na podstawie decyzji administracyjnej, poprzedzonej wywiadem rodzinnym środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego. Decyzja wydawana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu. Decyzja określa miejsce, czas i miesięczną liczbę godzin przyznanych specjalistycznych usług oraz odpłatność;
d) Zamawiający nie wyraża zgody na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie objętych zleceniem lub wobec, których nie wydano decyzji administracyjnej przyznającej przedmiotowe usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60%
2. Doświadczenie Wykonawcy 40%
Razem 100%


Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
1) kryterium 1 – Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023

najniższa cena oferowana wśród
wszystkich podlegających ocenie ofert
Najniższa cena brutto = -------------------------------------------------------------------------------x 60 pkt
cena zaoferowana w badanej ofercie

W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.


2) kryterium 2 – Doświadczenie Wykonawcy
W kryterium „ Doświadczenie Wykonawców” ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

a) powyżej 3 lat i więcej – 40 pkt
b) powyżej 2 lat do 3 lat – 30 pkt
c) od 1 roku do 2 lat – 20 pkt
W kryterium nr 2 oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

3) podsumowanie kryteriów: 100% = 100 pkt; 1% = 1 pkt
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów.

2. Łączną ilość punktów (Lp.) przyznanych danej ofercie stanowić będzie suma punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która otrzyma największą ilość punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII i IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:

a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada w swych zasobach osoby, kierowane do realizacji zamówienia, których kwalifikacje spełniają wymogi (niezbędne
i konieczne) na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598
z późn. zm.).

b) posiada wiedzę i doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia, tj.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedno zamówienie (usługę) w wymiarze min. 5000 godzin rocznie polegającą na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym

wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik Nr 8 do SWZ.
3. Wykaz osób – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór formularza stanowi - Załącznik nr 9 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Do oferty do Formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem
Nr 2 do SWZ;
1.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
1.3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty.
Wymagana forma:
- oryginał w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
- elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza,
tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Załącznik Nr 4 do SWZ (lub inny podmiotowy środek dowodowy) jeżeli dotyczy, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa
w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
UWAGA: Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt. 1.1 SWZ Załącznik Nr 2 do SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt 1.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa warunki udziału
w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – Załącznik Nr 6 do SWZ.
Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp dotyczy również Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania,
w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 7 do SWZ.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Powody niedokonania podziału:
Przedmiotowe zamówienie stanowi nierozerwalną całość ze względów ekonomicznych oraz organizacyjnych i wskazane jest aby wykonywał je jeden Wykonawca. Realizacja zadania przez jednego Wykonawcę umożliwi uzyskanie ujednoliconej standaryzacji usług oraz jasno określonej odpowiedzialności Wykonawcy za świadczoną usługę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.