eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090077277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Generała Józefa Hallera 11

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 519 05 40

1.5.8.) Numer faksu: 523315990

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opsswiecie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opsswiecie.pl/ oraz https://opsswiecie.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


jednostki organizacyjne administracji samorządowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95079fbd-709b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022010/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468358/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1674420,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023”, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 50 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z poźn. zm.), art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm.) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
z zadań zleconych na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598
późn. zm.) dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.
2. Szacowany wymiar godzin realizacji zamówienia to około 15.222 godzin, w tym:
- około 7.500 godzin usług wykonywanych przez terapeutę/ów,
- około 300 godzin usług wykonywanych przez terapeutę/ów integracji sensorycznej,
- około 4.050 godzin usług wykonywanych przez fizjoterapeutę/ów,
- około 2.880 godzin usług wykonywanych przez logopedę/ów,
- około 204 godzin usług wykonywanych przez psychologa/ów,
- około 252 godzin usług wykonywanych przez pedagoga/ów,
- około 18 godzin usług wykonywanych przez surdologopedę/ów,
- około 18 godzin usług wykonywanych przez surdopedagoga/ów.
3. Szacowana liczba osób do objęcia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 75 osób.
4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, na rzecz, których świadczone będą usługi i faktyczna liczba godzin świadczenia usług będzie uzależniona
od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje pomoc i od zakresu tej pomocy.
5. Godziną usługi jest jedna godzina zegarowa (tzn. 60 minut). Czas jednej godziny wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych nie obejmuje czasu dojścia lub dojazdu do świadczeniobiorcy, ani powrotu po wykonanej usłudze. Usługi będą świadczone
w środowisku miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na terenie gminy Świecie.
7. Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach ustalonych wspólnie przez Zamawiającego, świadczeniobiorcę oraz Wykonawcę, z tym, że Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia realizacji usług
w godzinach od 8:00 do 19:00, tj. rozpoczynać nie wcześniej niż o 8.00, a kończyć nie później niż
o 19.00. Usługi mają być rozłożone na przełomie pełnego miesiąca kalendarzowego zgodnie
z oczekiwaniami świadczeniobiorców pomocy społecznej potwierdzonymi decyzją administracyjną wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.
8. Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi (wymóg niezbędny i konieczny), muszą spełniać wymogi na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) już na czas składania oferty:
a) Specjalistyczne usługi powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę
i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi;
b) Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1 w/w rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 w/w rozporządzenia i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje;
d) Osoby świadczące usługi poprzez kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych muszą posiadać przeszkol nie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
9. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca powinien posiadać zaświadczenia Treningu Umiejętności Społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodne z:
1. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 roku (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.),
2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 622 oraz z 2019 r. poz.1533).
10. Karta pracy oraz zestawienie wykonanych usług:
Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia jest zobowiązany do prowadzenia
dla każdego świadczeniobiorcy karty pracy specjalistów realizujących usługi, odrębnie
dla każdego miesiąca. Karta pracy w celu zapewnienia bieżącej kontroli przez Zamawiającego musi być wypełniana na bieżąco, własnoręcznie, każdorazowo podpisana przez specjalistę
i świadczeniobiorcę, jako potwierdzenie wykonanej usługi w danym czasookresie, po każdej wizycie specjalisty realizującego usługi. Karta pracy w ciągu miesiąca kalendarzowego pozostaje
w mieszkaniu świadczeniobiorcy, z możliwością wglądu w nią przez pracownika socjalnego lub inną upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego. Wykonawca przekazuje karty pracy Zamawiającemu wraz z fakturą/rachunkiem i tabelarycznym zestawieniem wykonanych usług. Brak danych w karcie pracy, własnoręcznego podpisu świadczeniobiorcy wyklucza możliwość potraktowania, jako dowód potwierdzający wykonanie usługi. Skutek: Zamawiający zastrzega
w takim przypadku niewypłacenia zapłaty za usługę.
11. Indywidualne plany zajęć:
Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia jest zobowiązany do stworzenia indywidualnego planu zajęć świadczenia usług, jako dokumentu planistycznego, dla każdego świadczeniobiorcy oddzielnie, w celu możliwości monitorowania czasu pracy, celu terapii/rehabilitacji/logopedii itp., w celu wybranej metody, techniki, narzędzi specjalistów świadczących usługi. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na kwartał ewaluacji sporządzonej w środowisku świadczonych usług. Ewaluacja ma zawierać ocenę nabytych umiejętności, postępów zdobytych przez świadczeniobiorcę dzięki specjalistycznym usługom. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania rachunku lub faktury
za wykonaną usługę do 2-go dnia roboczego każdego miesiąca – następującego po miesiącu,
w którym wykonana została usługa wraz z kartami pracy oraz zestawieniem zrealizowanych usług, o których mowa powyżej. Zamawiający żąda, aby karta pracy, indywidualny plan zajęć świadczonych usług, ewaluacja oraz zestawienie wykonanych usług były wypełniane rzetelnie i systematycznie oraz czytelnie, potwierdzone własnoręcznym podpisem świadczeniobiorcy lub opiekuna prawnego.
12. Podstawa świadczonej usługi:
a) Decyzja administracyjna przyznająca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu;
b) Szacowana ilość osób oraz ilość godzin odzwierciedlają obecną ilość osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przyznaną im liczbę godzin. Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. W stosunku do ilości godzin Zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu), ponieważ nie można ich określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność liczby świadczeniobiorców i ich potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową;
c) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywane będą dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu uprawnionych do korzystania z tych usług na podstawie decyzji administracyjnej, poprzedzonej wywiadem rodzinnym środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego. Decyzja wydawana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu. Decyzja określa miejsce, czas i miesięczną liczbę godzin przyznanych specjalistycznych usług oraz odpłatność;
d) Zamawiający nie wyraża zgody na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie objętych zleceniem lub wobec, których nie wydano decyzji administracyjnej przyznającej przedmiotowe usługi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIZJOMED Aleksander Olasiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5591947827

7.3.3) Ulica: M. Reja 10

7.3.4) Miejscowość: Świecie

7.3.5) Kod pocztowy: 86-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1217760 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.