eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wynajem autokaru wraz z kierowcą w dniach 20 i 22.10.2023 roku oraz 27 i 29.10.2023 roku (Polska)Ogłoszenie z dnia 2023-10-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wynajem autokaru wraz z kierowcą w dniach 20 i 22.10.2023 roku oraz 27 i 29.10.2023 roku (Polska)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 222345927

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.ac@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/819789

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wynajem autokaru wraz z kierowcą w dniach 20 i 22.10.2023 roku oraz 27 i 29.10.2023 roku (Polska)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b018584-5dec-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00467912

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035247/42/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.170 Wynajem autokaru wraz z kierowcą w dniach 20-22.10.2023 i 27-29.10.2023 roku (Polska)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421602

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.U.PM.44.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 539234,15 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 8286,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wynajem autokaru wraz z kierowcą w dniach 20 i 22.10.2023 roku na trasie Warszawa-Sulejów - Warszawa (Polska).
Zakres przedmiotu umowy obejmuje przewóz okazjonalny (w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) osób - studentów Politechniki Warszawskiej na wyjazd rozpoczynający się i kończący na terenie Polski, przy czym jazda pomiędzy miejscem początkowym a docelowym odbywa się bez przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej.
Zakres zlecenia w ramach przedmiotowej usługi w tym miejsca terminy i godziny wyjazdu/powrotu, trasy przejazdów każdego z zadań przewozowych, liczbę uczestników wyjazdu oraz szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania usług objętych zamówieniem jest określony w opisie przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.5.5.) Wartość części: 5184,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wynajem autokaru wraz z kierowcą w dniach 27 i 29.10.2023 roku na trasie Warszawa - Piaski Królewskie - Warszawa (Polska).
Zakres przedmiotu umowy obejmuje przewóz okazjonalny (w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) osób - studentów Politechniki Warszawskiej na wyjazd rozpoczynający się i kończący na terenie Polski, przy czym jazda pomiędzy miejscem początkowym a docelowym odbywa się bez przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej.
Zakres zlecenia w ramach przedmiotowej usługi w tym miejsca terminy i godziny wyjazdu/powrotu, trasy przejazdów każdego z zadań przewozowych, liczbę uczestników wyjazdu oraz szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania usług objętych zamówieniem jest określony w opisie przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.5.5.) Wartość części: 3486,11 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8640,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI TRANSPORTOWE ZOFIA WISIŃSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 030936818

7.3.4) Miejscowość: Kienkówka nr 66

7.3.5) Kod pocztowy: 21-450

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8640,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-20 do 2023-10-22

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3240,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3240,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI TRANSPORTOWE ZOFIA WISIŃSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 030936818

7.3.4) Miejscowość: Kienkówka nr 66

7.3.5) Kod pocztowy: 21-450

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3240,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-27 do 2023-10-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. OKRES REALIZACJI UMOWY, o którym mowa w SEKCJI VIII pkt 8.3.) (dla części 1) niniejszego Ogłoszenia oraz zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 umowy nr ZP.U.PM.44-1.2023 to termin 20 i 22 października 2023 roku zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, każdego z poszczególnych zadań przewozowych, określonym w OPZ dla części 1 stanowiącym załącznik nr 1 do ww. umowy.
2. OKRES REALIZACJI UMOWY, o którym mowa w SEKCJI VIII pkt 8.3.) (dla części 2) niniejszego Ogłoszenia oraz zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 umowy nr ZP.U.PM.44-2.2023 to termin 27 i 29 października 2023 roku zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, każdego z poszczególnych zadań przewozowych, określonym w OPZ dla części 2 stanowiącym załącznik nr 1 do ww. umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.