eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wynajem autokaru wraz z kierowcą w dniach 20 i 22.10.2023 roku oraz 27 i 29.10.2023 roku (Polska)Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wynajem autokaru wraz z kierowcą w dniach 20 i 22.10.2023 roku oraz 27 i 29.10.2023 roku (Polska)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 222345927

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.ac@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wynajem autokaru wraz z kierowcą w dniach 20 i 22.10.2023 roku oraz 27 i 29.10.2023 roku (Polska)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b018584-5dec-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421602

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035247/39/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.170 Wynajem autokaru wraz z kierowcą w dniach 20-22.10.2023 i 27-29.10.2023 roku (Polska)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/819789

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/819789
1. Zgodnie z pkt. 6.1.1. SWZ:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w przy użyciu Platformy, dostępnej pod adresem wskazanym w pkt 3.1.) Ogłoszenia, z zastrzeżeniem pkt 7.1. SWZ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”;
- poczty elektronicznej, której adres wskazano w pkt 1.5.9). Ogłoszenia - tylko w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu, awarii Platformy, o której mowa powyżej.
2. Szczegółowy sposób komunikacji określony został w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.1.3. Przystąpienie do udziału w postępowaniu nie wymaga posiadania konta na Platformie.
6.1.4. Szczegółowe instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiany i wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy, w tym wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6.1.5. W oparciu o Rozporządzenie w sprawie komunikacji elektronicznej Zamawiający określa niezbędne (określone szczegółowo w pkt 6.1.5.1.-6.1.5.7. SWZ) wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie. 6.1.6. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia KRI, o którym mowa w pkt 2.1.4. SWZ.
6.1.8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji to maksymalnie 500 MB. W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików dostępnej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
7.5. Ofertę (pkt. 7.3.1. SIWZ) i oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (pkt 7.3.2. SWZ), sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (czyli zaawansowanym podpisem elektronicznym), przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.
8.3. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia oferty wynosi 150 MB z zastrzeżeniem treści pkt 6.1.8. zdanie drugie SWZ.
8.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
7.14. Wytyczne i zalecenia dotyczące podpisu elektronicznego:
7.14.1. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)(UE) nr 910/2014.
7.14.2. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zaleca się, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
7.14.3. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. W takim przypadku plik z podpisem należy przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7.14.4. Wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
7.14.5. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
7.14.6. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone szczegółowo w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe uregulowania zawarte są w pkt XVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.U.PM.44.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wynajem autokaru wraz z kierowcą w dniach 20 i 22.10.2023 roku na trasie Warszawa-Sulejów - Warszawa (Polska).
Zakres przedmiotu umowy obejmuje przewóz okazjonalny (w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) osób - studentów Politechniki Warszawskiej na wyjazd rozpoczynający się i kończący na terenie Polski, przy czym jazda pomiędzy miejscem początkowym a docelowym odbywa się bez przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej.
Zakres zlecenia w ramach przedmiotowej usługi w tym miejsca terminy i godziny wyjazdu/powrotu, trasy przejazdów każdego z zadań przewozowych, liczbę uczestników wyjazdu oraz szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania usług objętych zamówieniem jest określony w opisie przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-20 do 2023-10-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładnie opisany został w pkt XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe: Europejski standard emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wynajem autokaru wraz z kierowcą w dniach 27 i 29.10.2023 roku na trasie Warszawa - Piaski Królewskie - Warszawa (Polska).
Zakres przedmiotu umowy obejmuje przewóz okazjonalny (w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) osób - studentów Politechniki Warszawskiej na wyjazd rozpoczynający się i kończący na terenie Polski, przy czym jazda pomiędzy miejscem początkowym a docelowym odbywa się bez przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej.
Zakres zlecenia w ramach przedmiotowej usługi w tym miejsca terminy i godziny wyjazdu/powrotu, trasy przejazdów każdego z zadań przewozowych, liczbę uczestników wyjazdu oraz szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania usług objętych zamówieniem jest określony w opisie przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-27 do 2023-10-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładnie opisany został w pkt XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe: Europejski standard emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

12.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt XI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
12.2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający minimalne warunki dotyczące:
12.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań/ warunków w niniejszym zakresie
12.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: posiada uprawnienia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wymagane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 760 ze zm.) lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, tzn. sprzed wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 567, 914), uprawniającą do wykonywania przewozów osób w krajowym transporcie drogowym do czasu upływu terminu jej ważności.
12.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań/ warunków w niniejszym zakresie.
12.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
Dotyczy części nr 1 i części nr 2:
12.2.4.1. skieruje do wykonania części zamówienia, na którą składa ofertę, zamówienia odpowiednio wykwalifikowane osoby, które posiadają uprawnienia w pracy w usługach związanych z przedmiotem zamówienia i powiązanych, tj.:
12.2.4.1.1. jednego (1) kierowcę , który posiada, właściwe ze względu na przedmiot zamówienia,:
12.2.4.1.1.1. uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,
określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:
12.2.4.1.1.1.1. - art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a wyżej cyt. ustawy – tj. prawo jazdy kategorii min. D, stwierdzające posiadanie uprawnienia do kierowania autobusem
12.2.4.1.1.1.2. - art. 5 ust. 1 pkt 1 wyżej cyt. ustawy - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
12.2.4.1.1.2. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B1 - Poziom progowy Osoba posługująca się językiem na tym poziomie w tym przypadku w szczególności potrafi:
12.2.4.1.1.2.1. radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży po regionie, gdzie mówi się danym językiem
12.2.4.1.1.2.2. czytać mapy w alfabecie łacińskim.
12.2.4.2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj.: pojazdem przystosowanym do przewozu osób - autokarem , którym wykona przedmiot zamówienia, i który spełnia następujące wymagania:
12.2.4.2.1. został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 r.
12.2.4.2.2. spełnia normy emisji spalin EURO (E), co najmniej EURO V (EURO 5) – obowiązującej w latach 2011-2013 r.
12.2.4.2.3. jest:
12.2.4.2.3.1. dla części nr 1 - piętrowy
12.2.4.2.3.1. dla części nr 2 - jednopoziomowy
12.2.4.2.3.2. wyposażony w sprawne:
12.2.4.2.3.2.1. dla części nr 1 - co najmniej 70 i nie więcej niż 85 miejsc siedzących (dla pasażerów)
12.2.4.2.3.2.1. dla części nr 2 - 40 i nie więcej niż 61 miejsc siedzących (dla pasażerów),
z których każde posiada:
12.2.4.2.3.2.1.1. pasy bezpieczeństwa
12.2.4.2.3.2.1.2. miękkie, tapicerowane siedzisko i podwyższone oparcie lub zagłówek
12.2.4.2.3.2.1.3. składany stolik, podłokietniki, podnóżek
12.2.4.2.3.2.1.4. indywidualny nawiew i oświetlenie
12.2.4.2.3.2.1.5. półki/schowki na bagaż podręczny
12.2.4.2.3.2.2. ogrzewanie
12.2.4.2.3.2.3. klimatyzację dla wszystkich pasażerów
12.2.4.2.3.2.4. sprzęt i system audiowizualny, w skład którego wchodzi: nagłośnienie i mikrofon
12.2.4.2.3.2.5. wydzieloną przestrzeń bagażową - luki bagażowe
12.2.4.2.4. musi:
12.2.4.2.4.1. spełniać obowiązujące przepisy ruchu drogowego oraz wymogi bezpieczeństwa,
12.2.4.2.4.2. posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC ppm)
12.2.4.2.4.3. być w stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe i bezpieczne wykonanie niniejszego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z pkt XIII.1. SWZ:
13.1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
13.1.4. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
13.1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu Oferty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia jedynie tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
13.1.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 13.1.5. SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
13.1.5.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 13.1.5.1. SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt XIII.1. SWZ:
13.1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
13.1.1. - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub dokument równoważny, potwierdzających: posiadanie uprawnień do wykonania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym – tj. spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 12.2.2. SWZ.
Aktualność informacji, zawartych w wyżej wymienionych dokumentach, Zamawiający zweryfikuje w ogólnodostępnym Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) dostępnym pod adresem: https://kreptd.gitd.gov.pl/
13.1.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, który ma potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 12.2.4.1. SWZ.
Aktualność informacji, zawartych w wyżej wymienionym oświadczeniu dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami wraz z terminem ich ważności, Zamawiający sprawdzi w: gromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) i przekazanych do Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców czyli SI CEPiK, danych za pomocą ogólnodostępnej e-usługi na portalu Gov.pl „Sprawdź uprawnienia kierowcy" pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-uprawnienia-kierowcy
13.1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami jak określono w pkt. 12.2.4.2. SWZ.
Aktualność informacji, zawartych w wyżej wymienionym oświadczeniu dotyczących podstawowych danych o pojazdach zarejestrowanych w Polsce, w tym informację o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, Zamawiający sprawdzi w:
13.1.3.1. gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i przekazanych do Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców czyli SI CEPiK, danych za pomocą ogólnodostępnej e-usługi przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji na portalu Gov.pl pod linkiem:
https://www.bezpiecznyautobus.gov.pl i https://historiapojazdu.gov.pl/
13.1.3.2. bazie danych Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) odpowiedzialnego za zbieranie i udostępnianie uprawnionym podmiotom, przewidzianych ustawowo danych ubezpieczeniowych zawierającej informacje o polisach komunikacyjnych OC i AC za pomocą ogólnodostępnej wyszukiwarki dostępnej pod linkiem: https://www.ufg.pl/infoportal/

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOYCZY

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z pkt. 7.3. SWZ: Przed terminem składania ofert Wykonawca sporządza Ofertę, na którą składają się m. in.:
7.3.3. Pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7.3.4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7.3.5. (jeżeli dotyczy) - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 3.2. do Formularza Oferty;
7.3.5.1. (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.2.1. do Formularza Oferty. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca, przedstawia wraz ze zobowiązaniem z pkt 7.3.5. SWZ, także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje
się na jego zasoby.
7.3.6. (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia – wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 3.3. do Formularza Oferty.
7.18.1. Oświadczenie określone w pkt. 7.3.2. SWZ każdego z podwykonawców jeżeli osoby potencjalnych podwykonawców są znane na etapie składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt. 7.17. SWZ:
7.17. Składanie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.17.1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 3.1. do Formularza Oferty. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7.17.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.17.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.17.2. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7.17.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz dokumenty i oświadczenia, o których wszystkich mowa w pkt 13.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa odpowiednio Wykonawca/ Wykonawcy wykazujący spełnienie warunku na zasadach określonych w pkt. XII SWZ.
7.17.5. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.17.6. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7.17.7. Oferta konsorcjum musi zawierać informacje o wszystkich firmach wchodzących w skład konsorcjum.
7.17.8. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą złożą stosowne pełnomocnictwa oraz w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej umowę spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 8 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego (PPU) stanowiących załącznik nr 2 do SWZ:
1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i pod rygorem bezskuteczności wymagają zawarcia aneksu w formie jaką Strony przewidziały w celu zawarcia umowy.
2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w przypadku konieczności przesunięcia terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, w szczególności jeżeli stanowi ono następstwo:
a) zmiany w strukturze lub organizacji Zamawiającego,
b) konieczności dokonania zmiany w obszarze finansowania zamówienia itp.,
c) zmiany ustalonego terminu wyjazdu, w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych – termin zostanie przesunięty o czas trwania powstałych okoliczności;
2) w przypadku przesunięcia terminów umownych, które są wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 9 - termin zostanie przesunięty o czas działania siły wyższej;
3) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - termin zostanie przesunięty o czas trwania powstałych okoliczności;
4) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu zamówienia powierzonego ww. podwykonawcom;
5) ewentualnej zmiany pojazdu/pojazdów jakim świadczone są usługi przewozu osób, z zastrzeżeniem, że standard pojazdu winien być taki sam lub wyższy od standardu pojazdu, określonego w Wykazie narzędzi - załączniku nr 3.1. do umowy;
Zamawiający dokona weryfikacji pojazdu na podstawie przekazanego przez Wykonawcę opisu pojazdu wraz z zakresem danych o autokarze określonych w formularzu Wykazu narzędzi oraz polisy ubezpieczeniowej określonej w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. b, pod rygorem niedopuszczenia tego pojazdu do świadczenia usług przewozu osób na zlecenie Zamawiającego;
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
7) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania umowy następujące zmiany:
1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,
2) zmiany danych rejestrowych,
3) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Strona inicjująca zmiany, przedstawia ich treść drugiej Stronie w formie pisemnej notyfikacji.
(...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zgodnie z SWZ pkt 8.1. i 8.2.: Ofertę wraz z wymaganymi w pkt 7.3. SWZ załącznikami, oświadczeniami i dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego pod adresem wskazanym w pkt 1.3.8. SWZ/pkt 3.1.) SEKCJA III nin. OGŁOSZENIA tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/819789

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA, o którym mowa w SEKCJI IV pkt 4.2.10.) niniejszego Ogłoszenia oraz zgodnie z OPZ w powiązaniu z SWZ:
pkt 4.1. - części 1 zamówienia: w dniach 20 i 22 października 2023 roku zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, każdego z poszczególnych zadań przewozowych, określonym w OPZ dla części 1 stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
pkt 4.2. - części 2 zamówienia: w dniach 27 i 29 października 2023 roku zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, każdego z poszczególnych zadań przewozowych, określonym w OPZ dla części 2 stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
2. Zgodnie z pkt 11.4. SWZ: Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129 ze zm.) – tak zwaną ustawą sankcyjną.
3. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w SEKCJI VII Ogłoszenia - Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) - pkt 7.4 - poniżej cd. treści:
5. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 Zamawiający przewiduje:
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, który uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynoszący 2% w stosunku do wartości wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy,
2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia – następny dzień po zawarciu umowy.
7. Sposób ustalania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, nastąpi na podstawie wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie częściej niż raz na kwartał.
8. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp łączna, maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 2% wysokości wynagrodzenia umownego.
9. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 8.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę, o której mowa w ust. 5, Strona uprawniona do waloryzacji, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności dających podstawę do waloryzacji, występuje
z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia oraz przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
Druga Strona umowy przedstawia stanowisko w przedmiocie waloryzacji umowy w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
11. Zmiana wynagrodzenia przyjmuje formę aneksu.
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5-7, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.