eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania na potrzeby MOPS w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania na potrzeby MOPS w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefińska 14

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-529

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: do@mops.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania na potrzeby MOPS w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-377196c8-70a1-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467886

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mops.krakow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
1) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oznaczenie Zamawiającego w
formularzach ePUAP: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (mopskrakow)
3) poczty elektronicznej zamawiającego: do@mops.krakow.pl
Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w
szczególności składanie oświadczeń (innych niż oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z
ofertą, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się nr referencyjnym 271.2.49.2022.
Zamawiający dopuszcza pocztę elektroniczną, jako środek komunikacji między zamawiającym a
wykonawcami, z wyjątkiem składania ofert oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą.
Wyłączny i jedyny adres poczty elektronicznej (e-mail) zamawiającego do komunikacji z wykonawcami:
do@mops.krakow.pl. Jeżeli zamawiający lub wykonawca komunikują się za pomocą poczty
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości od wykonawcy, zamawiający uzna, iż pismo
wysłane przez zamawiającego na adres e-mail podany przez wykonawcę, dla którego zamawiający
posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z treścią pisma, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawność urządzeń i systemów z jego strony odpowiadających
za odbiór korespondencji. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 roku) - szczegółowe
informacje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.2.49.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie wielofunkcyjnych Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF lub równoważne

4.2.6.) Główny kod CPV: 30121200-5 - Urządzenia fotokopiujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Na podstawie art. 246 ust. 2 Ustawy Zamawiający może zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny, ponieważ określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ponadto jest to usługa wystandaryzowana, którą może wykonać każdy podmiot posiadający stosowne uprawnienia.
Oferty będą oceniane według kryterium: cena- 100%

ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:
ilość punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 %,
przy czym 1%=1 pkt

gdzie: Cmin- najniższa cena spośród badanych ofert
C bad - cena oferty badanej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części II jest zakup i dostawa:
- Urządzeń wielofunkcyjnych Epson WF-M5799DWF lub równoważny;
- Komputerów stacjonarnych;
- Monitor iiyama ProLite XU2294HSU-B1 lub równoważny;

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Na podstawie art. 246 ust. 2 Ustawy Zamawiający może zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny, ponieważ określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ponadto jest to usługa wystandaryzowana, którą może wykonać każdy podmiot posiadający stosowne uprawnienia.
Oferty będą oceniane według kryterium: cena- 100%

ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:
ilość punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 %,
przy czym 1%=1 pkt

gdzie: Cmin- najniższa cena spośród badanych ofert
C bad - cena oferty badanej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części III jest zakup i dostawa:
- Komputerów stacjonarnych;

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Na podstawie art. 246 ust. 2 Ustawy Zamawiający może zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny, ponieważ określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ponadto jest to usługa wystandaryzowana, którą może wykonać każdy podmiot posiadający stosowne uprawnienia.
Oferty będą oceniane według kryterium: cena- 100%

ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:
ilość punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 %,
przy czym 1%=1 pkt

gdzie: Cmin- najniższa cena spośród badanych ofert
C bad - cena oferty badanej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części IV jest zakup i dostawa:
- Oprogramowania Microsoft Office 2021 Home & Business PL BOX T5D-03539

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Na podstawie art. 246 ust. 2 Ustawy Zamawiający może zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny, ponieważ określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ponadto jest to usługa wystandaryzowana, którą może wykonać każdy podmiot posiadający stosowne uprawnienia.
Oferty będą oceniane według kryterium: cena- 100%

ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:
ilość punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 %,
przy czym 1%=1 pkt

gdzie: Cmin- najniższa cena spośród badanych ofert
C bad - cena oferty badanej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: zmiany dostarczanego towaru w stosunku do towaru zaoferowanego w
ofercie, w przypadku, gdy towar przestanie być produkowany lub nie będzie dostępny na rynku; wydłużenia okresu
gwarancji; miejsca i godzin dostawy towaru; warunków płatności.
3. Zmiana treści niniejszej umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych postanowień jest nieważna.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.