eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Muszyna › Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku MuszynaOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893061

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 31

1.4.2.) Miejscowość: Muszyna

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 184714009

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465798

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00447397/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 2)

Przed zmianą:
Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę – 60 pkt
Kryterium nr 2: Doświadczenie osoby, którą wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia – 40 pkt
1. Punkty przyznawane za kryterium „Cena oferty (z podatkiem VAT)” oraz „Doświadczenie osoby, którą wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego
wzoru:
Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
Wzór: C = [(Cn/Cb)*60]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
Kryterium nr 2: Doświadczenie osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia Punktacja za doświadczenie osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia przyznana zostanie, jeżeli osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła należycie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną o wartości min. 1 000000,00 zł brutto obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków.
Punktacja za ww. kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 1 robotą budowlaną w powyższym zakresie – 10,00 pkt
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 20,00 pkt
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 3 robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 30,00 pkt
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 4 lub więcej robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 40,00 pkt
W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca przedłoży do oferty dokumenty potwierdzające należyte pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Dokumentami tymi mogą być w szczególności:
- referencje,
- protokoły odbioru,
- oświadczenie inwestora robót budowlanych, potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła należycie ww. funkcję.
Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wskazana do realizacji zamówienia osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i że usługi te zostały wykonane należycie.
UWAGA:
Dowody potwierdzające należyte pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i że usługi te zostały wykonane należycie muszą zostać załączone przez wykonawcę do oferty, gdyż dokumenty te nie
podlegają złożeniu ani uzupełnieniu na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+D
P – ostateczna liczba punktów.
C - liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto.
D - liczba punktów otrzymana za kryterium doświadczenie osoby, którą wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego
zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:
Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę – 60 pkt
Kryterium nr 2: Doświadczenie osoby, którą wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia – 40 pkt
2. Punkty przyznawane za kryterium będą liczone wg następującego wzoru:
Kryterium nr 1:
Wzór: C = [(Cn/Cb)*60]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
Kryterium nr 2:
Punktacja za doświadczenie osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia przyznana zostanie, jeżeli osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła należycie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy nad robotą budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków.

Punktacja za ww. kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy nad 1 robotą budowlaną w powyższym zakresie – 10,00 pkt

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy nad 2 robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 20,00 pkt

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy nad 3 robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 30,00 pkt

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy nad 4 lub więcej robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 40,00 pkt

W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca przedłoży do oferty dokumenty potwierdzające należyte pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy nad robotą budowlaną o wartości min. 1 000000,00 zł brutto obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Dokumentami tymi mogą być w szczególności:
- referencje,
- protokoły odbioru,
- oświadczenie inwestora robót budowlanych, potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła należycie ww. funkcję.

Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wskazana do realizacji zamówienia osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy nad robotą budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i że usługi te zostały wykonane należycie.

Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących sytuacjach:
1) nieprzedłożenia wraz z ofertą dowodów potwierdzających, że wskazana do realizacji zamówienia osoba pełniła należycie ww. funkcję,
2) niewykazania doświadczenia osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:
Dowody potwierdzające należyte pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy nad robotą budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i że usługi te zostały wykonane należycie muszą zostać załączone przez wykonawcę do oferty, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu ani uzupełnieniu na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.