eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Muszyna › Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku MuszynaOgłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 31

1.5.2.) Miejscowość: Muszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184714009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f61d4c8-6741-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021901/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna - robota budowlana, nadzór inwestorski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie zakupowej.
2. Zamawiający (w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej) dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@muszyna.pl lub zwietecha@muszyna.pl.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB.
5. Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczącą komunikatów w sytuacji gdy Zamawiający opublikuje
wiadomości publiczne/komunikaty publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną wiadomością prywatną.
Szczegółowe wymagania dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I, Podrozdział 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna.
2. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Panią Dorotę Sadowską. Kontakt z Inspektorem
możliwy jest przez e-mail: rodo@muszyna.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr Zp.271.44.2022
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp.271.44.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 1: „Zwiększenie wysokości wieży widokowej o dwie kondygnacje i budowa tarasu widokowego na poziomie + 16,04 m wraz z zadaszeniem na dz. ewid. nr 145/11 położonej w m. Muszyna, gmina Muszyna” – roboty budowlane
2. Zakres rzeczowy określony na podstawie projektu technicznego obejmuje wykonanie zwiększenia wysokości wieży widokowej o dwie kondygnacje i budowa tarasu widokowego na poziomie + 16,04 m wraz z zadaszeniem. Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej, zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2022 r.
znak: BUD.6740.1422.2021.
3. W ramach zadania należy wykonać m.in.:
-2 kondygnacje wieży: schody wraz z konstrukcja wsporczą oraz mury zewnętrzne,
- taras widokowy na poziomie +16,04 m,
- konstrukcję zadaszenia wieży i tarasy wraz z pokryciem,
- okładziny kamienne schodów na wszystkich kondygnacjach,
- okładziny drewniane stropów na wszystkich kondygnacjach,
- wykonanie i montaż balustrad od poziomu +8,95 m do poziomu 16,04 m,
- wykonanie instalacji oświetleniowej oraz instalacji odgromowej,
- oczyszczenie murów kamiennych wieży i muru północnego przez piaskowanie z hydrofobizacją,
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentacji.
5. Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych.
7. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia.
8. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i robót składających się na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności z tym związanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu.
9. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
10. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy.
11. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego.
12. W związku z realizowaną przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDMEX” Paweł Cieślicki Barcice 388 33 – 340 Barcice
„Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku”,
Zamawiający wymaga ścisłej współpracy i skoordynowania robót z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDMEX” Paweł Cieślicki przy sporządzaniu harmonogramu robót oraz w trakcie ich realizacji. 13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób aby zapewnić funkcjonowanie i realizację robót przez
obecnego wykonawcę robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDMEX” Paweł Cieślicki Barcice 388 33 – 340 Barcice tj. musi zapewnić dojście i dojazd dla samochodów i pracowników realizujących prace budowlane związane z przebudową murów kamienicy i budową z przeznaczeniem na miejsce widokowe oraz z zagospodarowaniem podwórza zamkowego. Należy prowadzić roboty przy użyciu sprzętu który w maksymalny sposób ograniczy utrudnienia i negatywne skutki związane z realizacją robót budowlanych.
14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac konserwatorskich pod kierownictwem osób posiadających kwalifikacje o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
15. Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni przed rozpoczęciem prac do przekazania Inwestorowi imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej pracami konserwatorskimi oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych kwalifikacji o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, albo art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniach prac lub badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Zamawiającemu przed upływem terminu realizacji zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę
Waga kryterium: 60 pkt
Kryterium nr 2: Okres gwarancji zaoferowany w ofercie
Waga kryterium: 40 pkt
Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę
C = [( Cn/Cb)*60]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
Kryterium nr 2: Okres gwarancji zaoferowany w ofercie
G = [(Gb/Gn)*40]
G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji
Gb – okres gwarancji w ofercie badanej
Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji. Maksymalna liczba - 40 punktów zostanie przyznana za udzielenie 60 miesięcznej lub dłuższej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, do oceny kryterium będzie brany okres 60 miesięczny. Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty.
Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+G
P – ostateczna liczba punktów
C - liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto
G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji zaoferowany w ofercie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 2: Kompleksowe odpłatne pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Zwiększenie wysokości wieży widokowej o dwie kondygnacje i budowa tarasu widokowego na poziomie + 16,04 m wraz z zadaszeniem na dz. ewid. nr 145/11 położonej w m. Muszyna, gmina Muszyna”.
2. W ramach realizacji zadania nr 2 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania obowiązków obejmujących w szczególności:
- pełnienie czynności Inspektora nadzoru zgodnie z przepisami w szczególności z art. 25 i 26 PB,
- zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji,
- sprawdzanie kompletności oraz prawidłowości dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót (w tym rozliczeń finansowych), zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą robót,
- reprezentowanie Zamawiającego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych związanych z realizacją inwestycji,
- przekazanie, przy udziale Zamawiającego, placu budowy Wykonawcy robót,
- bieżące rozwiązywaniu problemów technicznych budowy,
- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót,
- informowanie Zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu i zmianę kosztów realizacji inwestycji,
- sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą oraz Wykonawcą a Podwykonawcami,
- współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym i rzeczowym (sprawdzanie wykazów robót, wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym), informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp.,
- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych (również tych prowadzonych przez dysponentów sieci),
- potwierdzenie wykonanych robót, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót,
- udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz potwierdzenie usunięcia wad i usterek wskazanych w protokołach odbioru,
- sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze
końcowym,
- sprawdzenie dokumentów przed odbiorowych sporządzonych przez Wykonawcę robót, w zakresie sprawowanego nadzoru
inwestorskiego,
- poświadczenie terminu zakończenia robót,
3. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość materiałów i prac, jak również urządzeń, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez Wykonawcę prac wyrobów i materiałów budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
4. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów i urządzeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że wymienione w pkt. 3.4.3 niniejszego paragrafu dokumenty zostaną dołączone do protokołu odbioru częściowego oraz końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą oraz stosownymi instrukcjami obsługi w języku polskim i protokołami odbiorów branżowych.
6. organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) w dni robocze w godz. urzędowania tj. poniedziałek 8:00-16:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30 oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy,
7. sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie robót, na każdym etapie robót,
8. pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz materiałowych proponowanych przez Wykonawcę i
Zamawiającego,
9. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie lub nie spełniających wymaganych parametrów technicznych,
10. współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na roboty budowlane,
11. uczestniczenie wraz z Zamawiającym w odbiorach zadania,
12. przygotowanie wspólnie z Wykonawcą projektu protokołu odbioru robót wraz z dokumentacją odbiorową,
13. obsługa okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, inspekcja nad usuwaniem wad przez Wykonawcę robót budowlanych,
14. jeżeli w trakcie realizacji prac zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą prac, to Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecania Wykonawcy prac.
15. bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy prac polecenia
wykonania prac dodatkowych.
16. Wykonawca jako Inspektor nadzoru ma prawo:
- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia – potwierdzone wpisem do dziennika budowy – dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub
elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych,
- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
17. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
a) zasadami współczesnej wiedzy specjalistycznej,
b) obowiązującymi normami i przepisami,
c) wymaganiami ustaw,
d) postanowieniami umowy.
18. Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: sprzęt i osoby.
19. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno - technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności.
Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający 20. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz, że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością.
21. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, wykonawca zobowiązany jest umożliwić
upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonania
prac z zachowaniem formy pisemnej.
22. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji uzyskiwanych i przekazywanych Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom Zamawiającego.
23. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego
prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę – 60 pkt
Kryterium nr 2: Doświadczenie osoby, którą wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia – 40 pkt
1. Punkty przyznawane za kryterium „Cena oferty (z podatkiem VAT)” oraz „Doświadczenie osoby, którą wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego
wzoru:
Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
Wzór: C = [(Cn/Cb)*60]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
Kryterium nr 2: Doświadczenie osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia Punktacja za doświadczenie osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia przyznana zostanie, jeżeli osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła należycie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną o wartości min. 1 000000,00 zł brutto obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków.
Punktacja za ww. kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 1 robotą budowlaną w powyższym zakresie – 10,00 pkt
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 20,00 pkt
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 3 robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 30,00 pkt
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 4 lub więcej robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 40,00 pkt
W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca przedłoży do oferty dokumenty potwierdzające należyte pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Dokumentami tymi mogą być w szczególności:
- referencje,
- protokoły odbioru,
- oświadczenie inwestora robót budowlanych, potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła należycie ww. funkcję.
Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wskazana do realizacji zamówienia osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i że usługi te zostały wykonane należycie.
UWAGA:
Dowody potwierdzające należyte pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i że usługi te zostały wykonane należycie muszą zostać załączone przez wykonawcę do oferty, gdyż dokumenty te nie
podlegają złożeniu ani uzupełnieniu na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+D
P – ostateczna liczba punktów.
C - liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto.
D - liczba punktów otrzymana za kryterium doświadczenie osoby, którą wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego
zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3: „Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem w Muszynie”
1.Zakres rzeczowy określony na podstawie projektu technicznego obejmuje wykonanie zagospodarowania przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem w Muszynie. Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej, zatwierdzonej:
- decyzją Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 września 2022 r. znak: BUD.6740.726.2022;
- zaświadczeniem Starosty Nowosądeckiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem (znak: BUD.6743.2150.2022 z dnia 06.09.2022r.);- pismem Starosty Nowosądeckiego w sprawie robót budowlanych, które nie wymagają zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (znak: BUD.6743.1438.2022 z dnia 28.06.2022r.);
- zaświadczeniem Starosty Nowosądeckiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem (znak: BUD.6743.887.2022 z dnia 25.05.2022r.);
- pismem Starosty Nowosądeckiego w sprawie robót budowlanych, które nie wymagają zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (znak: BUD.6743.888.2022 z dnia 11.05.2022r.);
- zaświadczeniami Starosty Nowosądeckiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem budowy miejsc postojowych wzdłuż ul. Zazamcze w Muszynie.
2. Niniejsze opracowanie zostało podzielone na strefy, w zakresie których zaplanowano m.in:
a) w ramach Strefy pierwszej:
- budowę nowego budynku usługowego (gastronomicznego),
- budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym (m.in. ławki z oparciem, ławki bez oparcia, leżaki parkowe,
kosze na śmieci, zestaw piknikowy, siedziska w formie kamieni)
- budowę urządzeń zabawowych: siedziska belkowe wielofunkcyjne, pagórki z tunelami, szczudła, siedziska wielofunkcyjne, zestaw przelotnia żerdziowa z siatką linową, zestaw zabawowy, belki do wspinania, zestaw z elementami manualnej wspinaczki, tor przeszkód, urządzenia wielofunkcyjne, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, równoważnia, platforma na
sprężynach, huśtawka – bocianie gniazdo, leżanki, karuzela, linarium, wieża widokowa, trampoliny, urządzenia orbitek –wahadło, urządzenia twister – biegacz,
b) w ramach Strefy drugiej:
- budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym (tj.: m.in. ławki, zestawy piknikowe – stół + ława, kosze
parkowe,),
c) w ramach Strefy trzeciej:
- budowę: pali, słupków balansu z liną, drążków podłużnych, drążków poprzecznych, foteli wiszących, skałki do wspinaczki,
- budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym (tj. m.in.: ławki, kosze parkowe, kosze na psie nieczystości, stojaki na rowery, stacja serwisowa do rowerów),
- budowę ścieżki rowerowej (pumptrack), urządzeń turystycznych (miejsc widokowych oraz ścieżek dydaktycznych z elementami edukacyjnymi typu słupki i tablice edukacyjne),
d) pozostałe elementy:
- przebudowę istniejącego parkingu, oświetlenia, linii napowietrznej nN na linię kablową nN i monitoringu
- budowę oświetlenia i nawierzchni utwardzonych terenu,
- remont istniejącej altany i obudowy ujęcia wody wraz z terenem utwardzonym,
- remont przegród zewnętrznych istniejących toalet i terenów utwardzonych przy istniejących toaletach, remoncie latarni
parkowych,
- budowę stanowisk dla samochodów osobowych przy drodze powiatowej nr 1517 K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna,
- remont istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej,
- remont ogrodzenia o wys. powyżej 2,20 m (piłkochwyty wys. 4,0 m),
- remont istniejącego boiska w zakresie wymiany nawierzchni,
- wycinkę drzew oraz nasadzeń zastępczych.
Uwagi:
1. Zamówienie nie obejmuje przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku usługowego (gastronomicznego) – Budynek nr 2, oznaczony na rysunku planu zagospodarowania terenu symbolem: 2 wraz z nawierzchnią z kostki granitowej oraz kompozytowej przynależną do budynku – zakres oznaczony na pzt linią przerywaną koloru czerwonego.
2. Zamówienie nie obejmuje budowy ścieżki o nawierzchni z kostki granitowej oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu symbolem: S1 – zakres oznaczony na pzt linią przerywaną koloru czerwonego.
3. Zamówienie nie obejmuje budowy ścieżek o nawierzchni z płyt betonowych imitujących drewno oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu symbolem: S2, S3, S4 – zakres oznaczony na pzt linią przerywaną koloru czerwonego.
4. Zamówienie nie obejmuje budowy nawierzchni z desek kompozytowych oraz leżaków parkowych obrotowych (lo) oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu symbolem: K1, K2, K3 – zakres oznaczony na pzt linią przerywaną koloru czerwonego.
5. Zamawiający informuje, że projektowaną nawierzchnię z desek kompozytowych oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu symbolem: K4 należy wykonać z kostki brukowej betonowej bezfazowej – zakres oznaczony na pzt linią przerywaną koloru czerwonego.
5. Zamawiający informuje, że projektowane nawierzchnie z kostki granitowej cięto - łupanej należy wykonać z kostki brukowej betonowej bezfazowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę
Waga kryterium: 60 pkt
Kryterium nr 2: Okres gwarancji zaoferowany w ofercie
Waga kryterium: 40 pkt
Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę
C = [( Cn/Cb)*60]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
Kryterium nr 2: Okres gwarancji zaoferowany w ofercie
G = [(Gb/Gn)*40]
G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji
Gb – okres gwarancji w ofercie badanej
Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji. Maksymalna liczba - 40 punktów zostanie przyznana za udzielenie 60 miesięcznej lub dłuższej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, do oceny kryterium będzie brany okres 60 miesięczny. Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty.
Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+G
P – ostateczna liczba punktów
C - liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto
G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji zaoferowany w ofercie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4: Kompleksowe odpłatne pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem w Muszynie”
Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:
1. pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami w szczególności z art. 25 i 26 PB.2. zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji,
3. sprawdzanie kompletności oraz prawidłowości dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót
(w tym rozliczeń finansowych), zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót,
4. reprezentowanie Zamawiającego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych związanych z realizacją inwestycji,
5. przekazanie, przy udziale Zamawiającego, placu budowy wykonawcy robót,
6. bieżące rozwiązywaniu problemów technicznych budowy
7. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót,
8. informowanie Zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu i zmianę kosztów realizacji inwestycji,
9. sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz wykonawcą a podwykonawcami,
10. współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym i rzeczowym (sprawdzanie wykazów robót, wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym), informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp.,
11. sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych (również tych prowadzonych przez dysponentów sieci),
12. potwierdzenie wykonanych robót, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót,
13. udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz potwierdzenie usunięcia wad i usterek wskazanych w protokołach odbioru,
14. sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,
15. sprawdzenie dokumentów przed odbiorowych sporządzonych przez wykonawcę robót, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego,
16. poświadczenie terminu zakończenia robót,
17. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość materiałów i prac, jak również urządzeń, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i w dokumentacji projektowej,
a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez Wykonawcę prac wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
18. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów i urządzeń.
19. Wykonawca zobowiązuje się, że wymienione w pkt. 18 niniejszego paragrafu dokumenty zostaną dołączone do protokołu
odbioru częściowego oraz końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą oraz stosownymi instrukcjami obsługi w języku polskim i protokołami odbiorów branżowych.
20. organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) w dni robocze w godz. urzędowania tj. poniedziałek
8:00-16:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30 oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy,
21. sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie robót, na każdym etapie robót,
22. pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz materiałowych proponowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego,
23. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spełniających wymaganych parametrów technicznych,
24. współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na roboty budowlane,
25. uczestniczenie wraz z Zamawiającym w odbiorach zadania,
26. przygotowanie wspólnie z Wykonawcą projektu protokołu odbioru robót wraz z dokumentacją odbiorową,
27. obsługa okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, inspekcja nad usuwaniem wad przez wykonawcę robót budowlanych.
28. Jeżeli w trakcie realizacji prac zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą prac, to Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecania Wykonawcy prac.
29. Bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy prac polecenia wykonania prac dodatkowych.
30. Wykonawca jako Inspektor nadzoru ma prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia – potwierdzone wpisem do dziennika budowy – dotyczące:
- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczących prowadzonych robót budowlanych,
- dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych.
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
31. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
- zasadami współczesnej wiedzy specjalistycznej,
- obowiązującymi normami i przepisami,- wymaganiami ustaw,
- postanowieniami umowy.
32. Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: sprzęt i osoby.
33. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno - technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności.
Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie.
34. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz, że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością.
35. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca
związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonania prac z zachowaniem formy pisemnej.
36. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji uzyskiwanych i przekazywanych Zamawiającemu w związku z
realizacją umowy, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom Zamawiającego.
37. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego
prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę – 60 pkt
Kryterium nr 2: Doświadczenie osoby, którą wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie
uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia – 40 pkt
Punkty przyznawane za kryterium „Cena oferty (z podatkiem VAT)” oraz „Doświadczenie osoby, którą wykonawca dysponuje do
wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego
wzoru:
Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
Wzór: C = [(Cn/Cb)*60]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
Kryterium nr 2: Doświadczenie osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie
uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia
Punktacja za doświadczenie osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła
w realizacji przedmiotu zamówienia przyznana zostanie, jeżeli osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert pełniła należycie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenów
zieleni z uwzględnieniem funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto .
Punktacja za ww. kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 1 robotą budowlaną w powyższym zakresie – 10,00 pkt
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 20,00 pkt
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 3 robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 30,00 pkt
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 4 lub więcej robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 40,00 pkt
W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca przedłoży do oferty dokumenty potwierdzające należyte
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenów zieleni z
uwzględnieniem funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert.
Dokumentami tymi mogą być w szczególności:
- referencje,
protokoły odbioru,
- oświadczenie inwestora robót budowlanych, potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła należycie ww. funkcję.
Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wskazana do realizacji zamówienia osoba pełniła funkcję
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenów zieleni z uwzględnieniem
funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert i że usługi te zostały wykonane należycie.
UWAGA:
Dowody potwierdzające należyte pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na
zagospodarowaniu terenów zieleni z uwzględnieniem funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i że usługi te zostały wykonane należycie muszą zostać załączone
przez wykonawcę do oferty, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu ani uzupełnieniu na późniejszym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby, którą wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zadanie 1: „Zwiększenie wysokości wieży widokowej o dwie kondygnacje i budowa tarasu widokowego na poziomie + 16,04 m wraz z zadaszeniem na dz. ewid. nr 145/11 położonej w m. Muszyna, gmina Muszyna” – roboty budowlane.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Zadanie nr 2: Kompleksowe odpłatne pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Zwiększenie wysokości wieży widokowej o dwie kondygnacje i budowa tarasu widokowego na poziomie + 16,04 m wraz z zadaszeniem na dz. ewid. nr 145/11 położonej w m. Muszyna, gmina Muszyna”.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zadanie 3: „Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem w Muszynie”.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Zadanie nr 4: Kompleksowe odpłatne pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem w Muszynie”

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Szczegółowe wymagania dot. wadium określono w Rozdziale I, Podrozdział 14 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy.

Rodzaj i zakres zmian określono w załączniku nr 3 do swz projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykluczeniu podlega również Wykonawca o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 poz. 835).

Z uwagi na ograniczenia techniczne co do możliwości zastosowania znaków Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia i warunków jego wykonania określono w SWZ i załącznikach stanowiących jego integralną część.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.