eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Szkolenie dotyczące konstruowania i weryfikacji umów w transferze technologii - powtórneOgłoszenie z dnia 2023-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Szkolenie dotyczące konstruowania i weryfikacji umów w transferze technologii - powtórne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Morska 81-87

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-225

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 55-86-421

1.5.8.) Numer faksu: 7412250

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umg.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.umg.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenie dotyczące konstruowania i weryfikacji umów w transferze technologii - powtórne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11657c99-5d04-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00464852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019183/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 usługi szkolenia pracowników

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415779

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CRZP/158/2023/AZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1021669 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 6364,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

" Zakres szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematu umów w ramach transferu technologii.
2. Analiza umowy w ramach transferu technologii - omówienie podstawowych elementów umowy; wskazanie wymagań i cel stron umowy; wskazanie praw własności intelektualnej oraz ich przeniesienia; omówienie warunków finansowych; poufność oraz ochrona informacji.
3. Konstrukcja umowy - identyfikacja technologii podlegającej transferowi; określenie zakresu licencji; warunki związane z przekazaniem przedmiotu umowy oraz wsparcia technicznego/serwisu; wskazanie harmonogramu transferu technologii; określenie obowiązków stron; rozstrzyganie sporów.
4. Weryfikacja umowy transferu technologii - analiza umowy pod kątem zgodności z prawem, weryfikacja zgodności umowy względem polityki organizacji; ocena ryzyka związanego z umową; identyfikacja potencjalnych luk prawnych; identyfikacja konfliktu interesów; wyceny oraz mediacje; negocjacje umowy.
5. Praktyczne aspekty transferu technologii - przygotowywanie dokumentacji związanych z transferem technologii, monitorowanie postępów w transferze technologii.
6. Praktyka, studia przypadków - analiza rzeczywistych umów transferu technologii, praktyczne przykłady weryfikacji i oceny umów.
" Materiały szkoleniowe
Skrypt w wersji elektronicznej oraz papierowej.
" Formuła
Szkolenie jednodniowe- dla 4-5 osób - 8h zegarowych, w tym wliczone przerwy kawowe 4 x 15 minut, stacjonarne zakończone otrzymaniem certyfikatu imiennego potwierdzającego uczestnictwo .
" Dodatkowe usługi:
Zapewnione przerwy kawowe - woda, napoje ciepłe: kawa i herbata, mleko, cukier, przekąski słodkie , kanapki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5900 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7772616176

7.3.3) Ulica: Libelta

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-706

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.