eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Zarządzanie obiektem sportowo-rekreacyjnym STOCZNIOWIEC w Płocku - MOSiR 10/2022Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zarządzanie obiektem sportowo-rekreacyjnym STOCZNIOWIEC w Płocku - MOSiR 10/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366071611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Celebry Papieskiej 1

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 367 26 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mosirplock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mosirplock.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zarządzanie obiektem sportowo-rekreacyjnym STOCZNIOWIEC w Płocku - MOSiR 10/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b1e0d30-6c92-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mosirplock.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.mosirplock.pl;
Komunikacja, w tym składanie ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub innych oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanych
formularzy dostępnych na ePUAP (www.epuap.gov.pl) oraz udostępnionych przez miniPortal (www.miniportal.uzp.gov.pl). W
korespondencji należy posługiwać się nr niniejszego postępowania: MOSiR 10/2022.Oferty i oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1 Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (w wersji elektronicznej). Dopuszcza się komunikację za
pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zamowienia@mosirplock.pl, szczególnie w zakresie przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań do złożenia dokumentów oraz innych informacji (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: pdf, doc, docx, odt i przekazuje się w sposób wskazany powyżej.
b) w przypadku gdy podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania,
zostały wystawione jako dokumenty w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów (scan),
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczając zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz
do komunikacji, wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób uczestniczących w niniejszym postępowaniu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock, Pl. Celebry Papieskiej 1;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. jest Pan Adam Lisicki, kontakt: adres e-mai: iod@mosirplock.pl, tel. 609 493 414.
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zarządzanie obiektem sportowo-rekreacyjnym STOCZNIOWIEC w Płocku prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym, na ich wniosek, udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „Ustawa Pzp”;
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) obowiązek podania przez osobę fizyczną, biorącą udział w niniejszym postępowaniu, danych osobowych dotyczących bezpośrednio tej Osoby, jest wymogiem ustawowym wynikającym z określonych przepisów Ustawy Pzp, związanym z udziałem tej osoby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do otrzymanych w toku postępowania danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Osoba, podająca w prowadzonym postępowaniu swoje dane osobowe posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania i uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej Osoby narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Osobie, podającej swoje dane osobowe nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w niniejszym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOSiR 10/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na zarządzaniu obiektem sportowo-rekreacyjnym STOCZNIOWIEC w Płocku, przy ul. Kolejowej 3 d.
Obiekt sportowo-rekreacyjny STOCZNIOWIEC, zlokalizowany jest na nieruchomości o łącznej powierzchni 5,3559 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PL1P/00087197/5 na której znajduje się: - budynek sanitarno-szatniowy (działka nr 8/4 obręb 12), stanowiący zaplecze socjalno-sportowe dla boiska piłkarskiego, o pow. zabudowy 80,90 m², - boisko do gry w piłkę nożną, pełnowymiarowe o nawierzchni syntetycznej (pow. całego boiska 80x120 m, wymiary płyty boiska 68x105 m).
Ośrodek sportowo - rekreacyjny STOCZNIOWIEC został oddany do użytkowania w maju 2016 r.
Zakres zamówienia dotyczy wykonywania usługi, polegającej na zarządzaniu obiektem sportowo – rekreacyjnym STOCZNIOWIEC opisanym w Dziale II SWZ - OPZ. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia spraw związanych z Nieruchomością w zakresie zwykłego zarządu, którego celem jest utrzymanie Nieruchomości w stanie niepogorszonym ponad miarę normalnego zużycia, co wiąże się z następującymi obowiązkami - określonymi w Dziale II OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania,
2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać,
3) pozostają w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia w tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
- posiadał obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) zarządcy nieruchomości w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną, w odniesieniu do jednego oraz wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, nie mniejszą niż 100 tys. zł
4) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - w tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał w sposób należyty lub wykonuje nadal, usługę polegającą na zarządzaniu nieruchomością pełniącą funkcje sportowe, w zakres której wchodziła m.in. eksploatacja, pielęgnacja i konserwacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy w dniach 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 9),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, składane po otwarciu ofert, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (aktualnych na dzień ich złożenia):
1. potwierdzenie posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, (o którym mowa w R. V ust. 2 pkt 1 SWZ) – w tym celu Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju lub za granicą (np. KRS, CEIDG), w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
UWAGA:
Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże w ofercie, dane umożliwiające dostęp do tych baz i potwierdzi aktualność danych zawartych w tych bazach.
2. Potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w R. V ust. 1 pkt 3) SWZ: w tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, która nie może być niższa niż wskazana przez Zamawiającego w R. V ust. 2 pkt 3) SWZ (min. 100 tys. zł).
3. Potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w R. V ust. 2 pkt 4), w tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
wykaz usług, wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. (Wykaz usług - zał. nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum/spółka cywilna itp.). W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy mają obowiązek ustanowienia Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałych Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie lub ich uprawnionych przedstawicieli.
UWAGA: Forma udzielonego pełnomocnictwa musi spełniać wymagania takie jak forma przygotowanej oferty ( zgodnie z art. 99 § 1 kc),
2) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia, musi być przedstawiona jako jedna oferta, do której należy dołączyć:
a) oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VII ust. 1 pkt 1 i 2, tj. potwierdzające brak podstaw wykluczenia - składa każdy z Wykonawców wraz z ofertą oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu – składa każdy z Wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
b) oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp – zał. nr 7 do SWZ.
Spełnienie warunków przy składaniu oferty wspólnej:
c) warunek określony w ust. 2 pkt 3 (zdolność ekonomiczna i finansowa) oraz pkt 4 (zdolność techniczna lub zawodowa) – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców,
d) w odniesieniu do warunków dot. doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawcy składający ofertę wspólną, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy - zgodnie art. 445 ust. 1 Ustawy Pzp.
4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostaną wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – zgodnie z art. 59 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2.Wszelkie zmiany umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.Strony dopuszczają następujący zakres zmian: 1)terminu realizacji umowy w przypadku: a)zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, strajków, okupacji Nieruchomości itp., b)ogłoszenia stanu epidemii i konieczności dostosowania się do ew. restrykcji ogłoszonych przez rząd, c)zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, 2)wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a)ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia - co zostanie przez Zarządcę uzasadnione i udokumentowane. c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zarządcę - co zostanie przez Zarządcę uzasadnione i udokumentowane, d)zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych) – zmiana może dotyczyć tylko elementów obligatoryjnych podstawowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia - co zostanie przez Zarządcę uzasadnione i udokumentowane. e)Wystąpienia innych sytuacji niezależnych od Stron, uniemożliwiających, utrudniających lub mających inny istotny wpływ na koszty realizacji niniejszego zamówienia. Wniosek o zmianę wymaga zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę z uzasadnieniem i akceptacji Zamawiającego,
-jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Z uwagi na to, że niniejsza Umowa zawierana jest w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, ogłoszonego w związku z COVID 19, Strony dopuszczają zmiany Umowy w zakresie określonym w art. 15r. ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.), w przypadku wystąpienia w okresie realizacji umowy takich sytuacji, które będą wymagały zastosowania rozwiązań, określonych w przepisach przywołanej ustawy. Dotyczy to w szczególności: - zmiany terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, - zmiany zakresu świadczonej usługi oraz sposobu jej wykonywania i odpowiadającą im zmianę wynagrodzenia albo sposobu rozliczenia wynagrodzenia Zarządcy. 5. Zmiany, spowodowane okolicznościami związanymi z COVID-19, poprzedzone będą każdorazowo dokonaniem stosownych uzgodnień między Stronami niniejszej Umowy. 6. W przypadku zaistnienia konieczności wyłączenia Nieruchomości z funkcjonowania, na okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych z powodu wystąpienia którejkolwiek sytuacji wskazanej wyżej, MOSiR ma prawo do zawieszenia wykonywania umowy w całości lub w części. W przypadku częściowego zawieszenia realizacji umowy, proporcjonalnemu zawieszeniu ulega wynagrodzenie określone w § 11 ust. 1, które równać się będzie faktycznym kosztom związanym z eksploatacją niefunkcjonującej Nieruchomości (w tym koszty mediów). Zawieszenie umowy stanowi podstawę do przedłużenia okresu jej obowiązywania o okres zawieszenia, a także do wypowiedzenia umowy bez żadnych skutków dla MOSiR.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty powinny być zaszyfrowane i opublikowane na ePUAP:/mosirplock/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.