eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego w zbiorniki pojazdów Zamawiającego na stacji paliw WykonawcyOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego w zbiorniki pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276850629

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 17 D

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-330

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 47 51 495

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jzk.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jzk.jastrzebie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego w zbiorniki pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-940d169b-6fb6-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00371837/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego w zbiorniki pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_jastrzebiezdroj

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
2. Informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Regulaminie Platformy znajdującej się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcjach, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych jest Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdroju, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Dworcowej 17 d.
2) Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju ul. Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego w zbiorniki pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy” prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tekst jednolity z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres minimum 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania udzielonej gwarancji przekracza okres 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.270.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego około 3 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz około 22 000 litrów oleju napędowego w zbiorniki pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy, przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, w postaci transakcji bezgotówkowych, zwanych dalej łącznie „paliwem”.
2. Ilość paliwa może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
3. Dostawa będzie realizowana na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do ich zbiornika w „wybranej sieci stacji paliw” Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
4. Przez „wybraną sieć stacji paliw” Wykonawcy, należy rozumieć:
Sieć stacji paliw Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli dysponuje
on przynajmniej dwoma stacjami paliw, które znajdują się na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów również na wszystkich swoich stacjach paliw na terenie Polski.
5. Do poszczególnych paliw wymienionych powyżej, stosuje się wymagania jakościowe, określone odpowiednio w normach PN i EN. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zgodny z normą PN-EN 59 i spełniał wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680).
6. Tankowania pojazdów mogą odbywać się o każdej porze doby, w okresie obowiązywania umowy, dlatego też oferta Wykonawcy musi wskazywać stacje paliw działające w systemie całodobowym.
7. Zakup paliwa przez Zamawiającego odbywać się będzie na stacjach paliw Wykonawcy w formie tankowania bezpośrednio do zbiorników pojazdów lub odpowiednich zbiorników przenośnych (kanistrów). Transakcje w formie bezgotówkowej za pomocą kart paliwowych identyfikacyjnych, wystawionych na numery rejestracyjne pojazdów, a w przypadku tankowania do zbiorników przenośnych, wystawianych na okaziciela. Przy pomocy dodatkowych kart wg potrzeb istnieje możliwość tankowania paliwa do kanistrów z przeznaczeniem dla sprzętu silnikowego (np. kosy spalinowe, agregaty) zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego. Rozliczanie odbywać się będzie według ceny dziennej sprzedaży paliwa na stacjach paliw wraz z zaoferowanym upustem.
8. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na podstawie wydanych kart paliwowych z możliwością blokady karty w przypadku zgłoszenia. Wykonawca dostarczy karty paliwowe wystawione na numer rejestracyjny pojazdu i okaziciela, upoważniające do dokonywania bezgotówkowych transakcji u operatorów prowadzących stacje paliw. Zamawiający nie dopuszcza opłat za wydanie karty.
9. Wykonawca cyklicznie, jeden lub dwa razy w miesiącu kalendarzowym (tj. po ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego np. od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca lub od 1 do ostatniego dnia miesiąca), wystawi zbiorczą fakturę VAT regulującą należności za faktycznie zakupione paliwo, z odroczonym terminem płatności.
10. Do faktury, o której mowa w ustępie 9, Wykonawca dołączy niżej wymienione informacje:
a) data i miejsce zakupu,
b) rodzaj i ilość pobranego paliwa,
c) numer rejestracyjny pojazdu,
d) numer karty paliwowej,
e) dzienna cena sprzedaży paliwa wg ogólnie obowiązującego cennika Wykonawcy, (netto/brutto),
f) zestawienie tankowań za dany okres rozliczeniowy,
g) inne wymagane prawem.
11. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1083 z poźn. zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat (upust) udzielony na olej napędowy

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat (upust) udzielony na benzynę bezołowiową 95 oktanową

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunku:
a) Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną dostawę benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego w zbiorniki pojazdów zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy, przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, w postaci transakcji bezgotówkowych. o wartości minimum 150 000,00 zł brutto.
b) Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować podczas realizacji zamówienia przynajmniej dwoma stacjami paliw zlokalizowanymi na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
Określenie warunku:
a) Wykonawca udokumentuje, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1385 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – według załącznika nr 4 do SWZ;
b) wykaz stacji Wykonawcy zlokalizowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - według załącznika nr 5 do SWZ;
c) aktualna koncesja Wykonawcy na obrót paliwami płynnymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SWZ oraz „Wycenę paliw” stanowiącą załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.
2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - według załącznika nr 2 do SWZ,
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - według załącznika nr 2a do SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według załącznika nr 3 do SWZ,
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według załącznika nr 3a do SWZ (jeżeli dotyczy),
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – według załącznika nr 3b do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego,
7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według załącznika nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy),
8) Pełnomocnictwo – przykładowy wzór – załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację zamówienia.
2. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, o czym mowa w Rozdziale 20 oraz Rozdziale 21 SWZ dotyczy każdego z Wykonawców.
3. Obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy według załącznika nr 6 do SWZ.
4. Sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu (powyższą kwestię reguluje art. 58 ust. 4 ustawy PZP):
a) spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oceniane będzie przez Zamawiającego sumarycznie, z zastrzeżeniem, iż jeden z członków konsorcjum:
- spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia określonego w Rozdziale 21 ust. 1 lit. a) SWZ. Pozostałe warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum mogą spełniać łącznie.
b) spełnienie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej każdy członków konsorcjum musi spełnić samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony Umowy dopuszczają możliwość zmian umowy w zakresie dotyczącym :
a) zmiany umowy, co do zmiany osób wskazanych w § 8 Umowy;
b) w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie Wykonawcy netto (bez podatku od towarów i usług VAT) pozostanie bez zmian, a wynagrodzenie Wykonawcy brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) zostanie obliczone z uwzględnieniem zmian stawki podatku od towarów i usług VAT.
c) zmiany łącznego, maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1.2. Umowy o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
d) w zakresie zmiany podmiotów uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy, na zasobach których Wykonawca się opierał wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wykaże spełnienie w/w warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia;
e) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zmówienia;
Warunkiem dokonania w/w zmian umowy jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy - https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebie_zdroj

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.