eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego w zbiorniki pojazdów Zamawiającego na stacji paliw WykonawcyOgłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego w zbiorniki pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276850629

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 17 D

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-330

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 47 51 495

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jzk.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jzk.jastrzebie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_jastrzebiezdroj

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego w zbiorniki pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-940d169b-6fb6-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00000340

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00371837/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego w zbiorniki pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463997/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.270.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 176290 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego około 3 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz około 22 000 litrów oleju napędowego w zbiorniki pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy, przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, w postaci transakcji bezgotówkowych, zwanych dalej łącznie „paliwem”.
2. Ilość paliwa może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
3. Dostawa będzie realizowana na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do ich zbiornika w „wybranej sieci stacji paliw” Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
4. Przez „wybraną sieć stacji paliw” Wykonawcy, należy rozumieć:
Sieć stacji paliw Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli dysponuje
on przynajmniej dwoma stacjami paliw, które znajdują się na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów również na wszystkich swoich stacjach paliw na terenie Polski.
5. Do poszczególnych paliw wymienionych powyżej, stosuje się wymagania jakościowe, określone odpowiednio w normach PN i EN. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zgodny z normą PN-EN 59 i spełniał wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680).
6. Tankowania pojazdów mogą odbywać się o każdej porze doby, w okresie obowiązywania umowy, dlatego też oferta Wykonawcy musi wskazywać stacje paliw działające w systemie całodobowym.
7. Zakup paliwa przez Zamawiającego odbywać się będzie na stacjach paliw Wykonawcy w formie tankowania bezpośrednio do zbiorników pojazdów lub odpowiednich zbiorników przenośnych (kanistrów). Transakcje w formie bezgotówkowej za pomocą kart paliwowych identyfikacyjnych, wystawionych na numery rejestracyjne pojazdów, a w przypadku tankowania do zbiorników przenośnych, wystawianych na okaziciela. Przy pomocy dodatkowych kart wg potrzeb istnieje możliwość tankowania paliwa do kanistrów z przeznaczeniem dla sprzętu silnikowego (np. kosy spalinowe, agregaty) zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego. Rozliczanie odbywać się będzie według ceny dziennej sprzedaży paliwa na stacjach paliw wraz z zaoferowanym upustem.
8. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na podstawie wydanych kart paliwowych z możliwością blokady karty w przypadku zgłoszenia. Wykonawca dostarczy karty paliwowe wystawione na numer rejestracyjny pojazdu i okaziciela, upoważniające do dokonywania bezgotówkowych transakcji u operatorów prowadzących stacje paliw. Zamawiający nie dopuszcza opłat za wydanie karty.
9. Wykonawca cyklicznie, jeden lub dwa razy w miesiącu kalendarzowym (tj. po ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego np. od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca lub od 1 do ostatniego dnia miesiąca), wystawi zbiorczą fakturę VAT regulującą należności za faktycznie zakupione paliwo, z odroczonym terminem płatności.
10. Do faktury, o której mowa w ustępie 9, Wykonawca dołączy niżej wymienione informacje:
a) data i miejsce zakupu,
b) rodzaj i ilość pobranego paliwa,
c) numer rejestracyjny pojazdu,
d) numer karty paliwowej,
e) dzienna cena sprzedaży paliwa wg ogólnie obowiązującego cennika Wykonawcy, (netto/brutto),
f) zestawienie tankowań za dany okres rozliczeniowy,
g) inne wymagane prawem.
11. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1083 z poźn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 186260,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 186260,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 186260,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Flotex Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 180485762

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 5

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-105

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 186260,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.