eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › Przeprowadzenie kursów (wraz z właściwą kwalifikacją) - 3 części zamówienia w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie kursów (wraz z właściwą kwalifikacją) - 3 części zamówienia w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Puławski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019483

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al.Królewska 19

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pulawy.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pulawy.powiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kursów (wraz z właściwą kwalifikacją) - 3 części zamówienia w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-598e86df-6efc-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024916/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Przeprowadzenie kursów (wraz z właściwą kwalifikacją) - 3 części zamówienia w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach wniosku o dofinansowanie projektu: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim”. Numer wniosku o dofinansowanie projektu RPLU.12.04.00-06-0020/19.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powpul.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powpul.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ilekroć w dalszej części ogłoszenia jest mowa o„Platformie zakupowej”,„Platformie”lub „Systemie” będącej wskazaną stroną internetową prowadzonego postępowania–należy przez to rozumieć stosowaną przez zamawiającego aplikację o nazwie handlowej „ezamawiający / Platforma zakupowa Marketplanet”,służącą jako środek komunikacji elektronicznej, przeznaczoną w szczególności do przekazywania pomiędzy zamawiającym i wykonawcami ofert, oświadczeń. Ogólne zasady korzystania z Platformy, zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu na subdomenie: https://powpul.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub
https://oneplace.marketplanet.pl. Dokumenty zamówienia dostępne są w zakładce: Lista postępowań PZP, do terminu składania ofert zakładka: Aktualne, następnie po upływie terminu składania ofert w zakładce: W toku, po zakończeniu postępowania w zakładce: Archiwalne. W celu zapoznania się z dokumentami zamówienia należy wybrać (kliknąć)we wskazane zakładki i przejść do danego postępowania. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania oświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, wykonawca winien skontaktować się z dostawcą Platforma zakupowa, tel.+48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze w godzinach 9.00-17.00)e-mail: oneplace@marketplanet.pl Zalecenia zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;dokumenty sporządzone i przesyłane w
formacie innym niż .pdf (np.:.doc, .docx, .odt. txt, .rtf ) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
XAdES; do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). Zamawiający, określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie tj.: 1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4. Włączona obsługa JavaScript; 5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa: wielkość przesyłanych dokumentów elektronicznych tj. plików o wielkości do 100 MB, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych tj.: Plik załączony przez wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany–format kodowania UTF8 Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss)generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” lub rozporządzenia 2016/679, informuje się, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Puławski - Starosta Puławski Al. Królewska 19, 24-100 Puławy. Można
się z nami kontaktować: - listownie pod wskazany powyżej adres, - mailowo na adres: rodo@pulawy.powiat.pl, inspektor ochrony danych osobowych*
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia we wskazanym trybie podstawowym;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz.1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Klauzula informacyjna zawarta jest również w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja Zamawiającego o ograniczeniach wynikająca z art. 19 ustawy:
1) Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SWZ.
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3) W postępowaniu zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4) Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w punktach 2 i 3, w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane osobowe dotyczą.
5) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.272.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kursów (wraz z właściwą kwalifikacją) - 3 części zamówienia w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” Część 1 – Techniki baristyczne
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Techniki baristyczne” zwanego w dalszej części zamówienia kursem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone dla oferowanej części zamówienia, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj.
przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert-dla danej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, która będzie realizować zamówienie-

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kursów (wraz z właściwą kwalifikacją) - 3 części zamówienia w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” Część 2 - Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych. Zorganizowanie i przeprowadzenie poszczególnego kursu dla nauczycieli: Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, zwanego w dalszej części zamówienia kursem lub szkoleniem, wraz z uzyskaniem kwalifikacji rynkowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone dla oferowanej części zamówienia, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj.
przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert-dla danej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, która będzie realizować zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kursów (wraz z właściwą kwalifikacją) - 3 części zamówienia w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” Część 3- Kurs prawo jazdy kat.B
Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Prawa jazdy kat. B -12 osób (kurs+ materiały szkoleniowe, badania lekarskie+ egzamin+ wydanie dokumentu). Kurs nadający kwalifikacje przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021r. poz. 1212 ze zm.) zwany w dalszej części zamówienia kursem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411100-9 - Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone dla oferowanej części zamówienia, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj.
przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert-dla danej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, która będzie realizować zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie oferowanej części zamówienia.
3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
- Formularz oferty sporządzony zgodnie z SWZ wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż w zał. Nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Zamawiający zaleca stosowanie w postępowaniu wzorów będących załącznikami do SWZ. Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy podpisane na zasadach określonych w SWZ i rozporządzeniach o których mowa w SWZ, oświadczenia i dokumenty.
4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego- zał. Nr 3a, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 - zał. Nr 3a do SWZ, składa każdy z wykonawców.
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
8. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów -dołączyć wymagany odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zdanie pierwsze i drugie stosuje się odpowiednio.
9. W celu ewentualnej kompresji dokumentu elektronicznego zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip , .7Z
10. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r.
o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672).
11. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 - zał. Nr 3a do SWZ, składa każdy z wykonawców. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów -dołączyć wymagany odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w § 6 umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powpul.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: na zasadach określonych w SOPZ z uwzględnieniem czasu wykonania poszczególnych elementów zamówienia w terminie realizacji całego zamówienia:
- 60 dni od dnia podpisania umowy- dla Część 1 – Techniki baristyczne
-150 dni od dnia podpisania umowy- dla Część 2 - Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych oraz dla Część 3- Kurs prawo jazdy kat.B. Zamawiający przewiduje również wykluczenie z
postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o
których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.). Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o SWZ należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.