eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZZO MZC Sp. z o.o. we Włodawie wraz z odkupem energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej i jej bilansowaniem handlowym.Ogłoszenie z dnia 2022-11-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZZO MZC Sp. z o.o. we Włodawie wraz z odkupem energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej i jej bilansowaniem handlowym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MZC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365525530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żołnierzy WiN 22

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825725430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzowlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzowlodawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZZO MZC Sp. z o.o. we Włodawie wraz z odkupem energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej i jej bilansowaniem handlowym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6453429f-670c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463859

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie PZP,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2.Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
3.Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie, dostępnej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html oraz poczty elektronicznej: sekretariat@zzowlodawa.pl Złożenie, wycofanie lub zmiana oferty następują wyłącznie za pośrednictwem platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy Przetargowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie, dostępnej pod
adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html oraz poczty elektronicznej: sekretariat@zzowlodawa.pl . Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
2.Instrukcje korzystania z Platformy Przetargowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu ww. Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1)Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i
Wykonawcy posługują się nr referencyjnym postępowania nadanym przez Zamawiającego.
2)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
3)Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,pod
warunkiem,że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu
składania ofert.
4)Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie,o którym mowa w pkt. 3) przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
5)W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie,o którym mowa w pkt. 3), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
6)Przedłużenie terminu składania ofert,o którym mowa w pkt. 4),nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
7)Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni,bez ujawniania źródła zapytania,na stronie inter.prowadzonym postępowaniu.
8)Dokumenty elektron.składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Przetargowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dok.elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail e-mail: sekretariat@zzowlodawa.pl . Sposób sporządzenia dok.elektron.musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Tech. z dn. 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w rozdziale XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zostały zawarte w rozdziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZO.6.3.2022.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie, miejsce działalności ul. Komunalna 22, według grupy taryfowej C 23, o szacunkowej ilości ok. 280 000 kWh:
a) wskazana ilość zapotrzebowania na energię elektryczną jest wielkością szacunkową, oszacowaną z należytą starannością na podstawie dotychczasowego zużycie energii elektrycznej;
b) powyższe nie odzwierciedla realnego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych i opłat określonych w ofercie i rzeczywistego zużycia energii elektrycznej;
c) Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną spełniającą standardy techniczne, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
2) Odkup całości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej Zamawiającego, o szacunkowej ilości ok. 14 000 kWh, o łącznej mocy instalacja 49,6 kWh, z wyłączeniem energii zużytej na potrzeby własne obiektu:
a) wartość netto odkupionej energii elektrycznej wyznaczana będzie na podstawie 90% ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) opublikowanej przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) na stronie OSP;
b) wartość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), będącej przedmiotem zakupu przez Wykonawcę będzie wyznaczona jako:
• iloczyn 90% średniej arytmetycznej ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) za okres rozliczeniowy i wolumenu sumarycznego energii elektrycznej wprowadzonego do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w tym okresie rozliczeniowym, w przypadku gdy OSD dla danego Punktu Poboru Energii (PPE) nie przekazuje Wykonawcy godzinowego profilu dla energii wprowadzonej do sieci OSD, albo
• suma iloczynów 90% ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) wyznaczonej przez Operatora systemu Przesyłowego (OSP) oraz wolumenu energii wprowadzonej do sieci OSD dla każdej godziny okresu rozliczeniowego, w przypadku gdy OSD przekazuje Wykonawcy profil godzinowy dla wolumenu energii wprowadzonej do sieci OSD;
• w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wartość energii elektrycznej wyliczona zgodnie z ppkt. a) – b) powyżej jest mniejsza od 0, przyjmuje się, iż wartość energii wynosi 0,00 PLN.
3) Pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej Zamawiającego:
a) Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe;
b) wszelkie koszty związane z dokonaniem bilansowania zostaną uwzględnione w cenie energii elektrycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty nie odrzucone oceniane będą przez komisję przetargową niejawnie wg kryterium: Cena 100 %.
2. Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie określana na podstawie wzoru: Pc = CN / CB x 100, gdzie:
Pc – liczba punktów w kryterium „Cena”,
CN – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
CB – cena oferty badanej nieodrzuconej.
3. Cenę należy podać w złotówkach PL w formularzu ofertowym w kwocie netto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT oraz brutto. Cena oferty ma obejmować wszelkie koszty konieczne do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą ofertę uznaną zostanie oferta spośród ofert nieodrzuconych, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, mają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, wymaga od Wykonawców dołączenia (tylko na etapie składania ofert) aktualnych na dzień składania:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie to składa każdy z Wykonawców – załącznik nr 2 do SWZ. Wymagana forma: oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z Wykonawców;
2) oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie to składa każdy z Wykonawców – załącznik nr 3 do SWZ. Wymagana forma: oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z Wykonawców;
3) Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy). W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma: Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz;
4) zobowiązania podmiotów trzecich udostępniających niezbędne zasoby.
Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 4 do SWZ.
Wymagana forma: Zobowiązanie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez podmiot udostępniający;
5) wzoru umowy wraz z załącznikami, która zostanie podpisana w przypadku wyboru oferty, uwzględniający wszystkie istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał od Wykonawców aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia / dokumenty, składa się zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale VIII i IX SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z warunków określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej ZZO MZC Sp. z o.o. dostępnej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w Instrukcji Użytkowników.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem, jako sprzeczne z przepisami ustawy PZP (art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).
2.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formacie danych zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wybór formatu musi umożliwiać użycie jednego z ww. podpisów. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3.Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej ZZO MZC Sp. z o.o. dostępnej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w Instrukcji Użytkowników.
4.Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 74 ust. 1 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.
6.Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami SWZ na Formularzu Oferty, stanowiącym zał.nr 1 do SWZ.
7.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji Użytkowników: https://zzowlodawa.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_przetarg_nieograniczony_20210211.pdf
8.Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
9.Ofertę składa się na Formularzu ofertowym, zgodnie z zał.nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP—zg.z zał.nr 2 i 3 do SWZ;
2)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty-odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3)zobowiązanie podmiotów trzecich udostępniających niezbędne zasoby–zg. z zał.nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy);
4)wzór umowy wraz z załącznikami, która zostanie podpisana w przypadku wyboru oferty, uwzględniający wszystkie Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy–zg. z zał.nr 5 do SWZ.
5)dokumenty lub oświadczenia należy sporządzać zg.z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) lub Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.