eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (sprawowanie nadzoru inwestorskiego) w ramach inwestycji pn. ,,WAWEL PODZIEMNY - UDOSTĘPNIENIE REZERWATÓW ARCHEOLOGICZNYCH W OBRĘBIE MIĘDZYMURZA'' (...)"Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (sprawowanie nadzoru inwestorskiego) w ramach inwestycji pn. ,,WAWEL PODZIEMNY – UDOSTĘPNIENIE REZERWATÓW ARCHEOLOGICZNYCH W OBRĘBIE MIĘDZYMURZA’’ (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawel 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-001

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 422 51 55

1.5.8.) Numer faksu: +48 12 42151 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wawelzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (sprawowanie nadzoru inwestorskiego) w ramach inwestycji pn. ,,WAWEL PODZIEMNY – UDOSTĘPNIENIE REZERWATÓW ARCHEOLOGICZNYCH W OBRĘBIE MIĘDZYMURZA’’ (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdb65fcc-6f17-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463361

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047828/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (sprawowanie nadzoru inwestorskiego) w ramach inwestycji – 2 zadań pn. ,,WAWEL PODZIEMNY (…) W OBRĘBIE MIĘDZYMURZA’’ oraz “WAWEL PODZIEMNY–WAWELSKIE LAPIDARIUM”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie przy użyciu Portalu dostępnego pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu (dalej Portal). Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także Portal.
2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń, odbywa się przy użyciu Portalu.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty oraz wszelkich oświadczeń przez Wykonawcę, jest Portal SmartPZP dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu- dalej zwany „Portalem”
3. Ogólne zasady korzystania Portalu opisane są pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu/elearning
4. Wykonawca do założenia konta w systemie potrzebuje kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub e-dowodu.
5. Wykonawca w celu złożenia oferty i prowadzenia w niniejszym postępowaniu komunikacji z Zamawiającym rejestruje się na Portalu i zakłada konto działając według instrukcji zawartej w Rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, www.wawel.krakow.pl;zamek@wawelzamek.pl; telefon nr 12 422 51 55; fax: (12) 421 51 77;
• kontakt z inspektorem danych osobowych: iod@wawel.org.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy:DZP-282-50/22 prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-282-50/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach której Wykonawca obowiązany będzie do świadczenia usług związanych z zarządzaniem, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem nad realizacją dwóch zadań w ramach inwestycji pn.
(i) ,,WAWEL PODZIEMNY – UDOSTĘPNIENIE REZERWATÓW ARCHEOLOGICZNYCH W OBRĘBIE MIĘDZYMURZA’’ – Zadanie 1 oraz (ii) ,,PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ MAGAZYNU DETALU ARCHITEKTONICZNEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI TECHNICZNYMI ORAZ PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO W/W POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO NAROŻNIKA KRUŻGANKÓW DLA ZADANIA PN. “WAWEL PODZIEMNY–WAWELSKIE LAPIDARIUM” NA ZAMKU KRÓLEWSKIM NA WAWELU’’ – Zadanie 2
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać: nadzór nad prowadzeniem robót budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dalej PrBud i przepisami wykonawczymi do tej ustawy i zapisami umowy na roboty budowlane, pozwoleniami na budowę, pozwoleniami konserwatorskimi, oraz programami konserwatorskimi. Wykonanie wszelkich czynności związanych z odbiorami robót, nadzorowaniem uzyskania przez Wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie lub w przypadku decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie o braku konieczności wystawienia pozwolenia na użytkowanie, innych wymaganych przepisami decyzji/zgód na użytkowanie oraz związanych z rozliczeniem Inwestycji.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia w każdym z zadań jest podzielona na trzy Etapy:
-Etap I – Współpraca z Zamawiającym podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wybór Wykonawcy robót.
-Etap II - Nadzór nad realizacją prac budowlano-konserwatorskich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o projekt, sztukę budowlaną, pozwolenia konserwatorskie i pozwolenia na budowę, przepisy ustawy Pzp – podczas realizacji prac budowlanych, aż do pozyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz koordynacja pracy inspektorów branżowych.
-Etap III – Rozliczenie inwestycji po zakończeniu prac budowlano-konserwatorskich według wytycznych Zamawiającego i sposób zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. 2016 poz.1864).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Skorzystanie z prawa opcji, jak i jego zakresu, jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego lub skorzystania w ograniczonym zakresie z tego uprawnienia.
2. Zakres opcjonalny przedmiotu zamówienia obejmuje;
wykonanie wszelkich prac wewnątrz rezerwatów wraz z ich połączeniem, w tym prace konserwatorskie, wykonanie prac w zakresie zieleni, kontynuacja prac w zakresie wymiany pozostałej części nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi, wykonanie małej architektury, a także instalacji elektrycznych, oświetleniowych, sanitarnych i wentylacji.
Powyższy zakres prac ujęto w dokumentacji dla zadania nr 1 tj.: PAB, PZT i programie prac konserwatorskich oraz plikach 01_PZT, 02_PAB, 04_ program prac konserwatorskich, pomocniczo w pliku 03_dokumenty, 05_konserwacja, 06_ ekspertyza konstrukcyjna oraz 07_ekspertyza ppoz.
3. Zasady realizacji zakresu opcjonalnego przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji.
W przypadku zlecenia zakresu opcjonalnego (Zadanie 1) zostanie on zrealizowany do 30.11.2024 r.
Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji może zostać złożone przez Zamawiającego do dnia 30 listopada 2023 r.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Personelu Wykonawcy (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że:
1) Wykonał (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nad realizacją co najmniej jednego zadania polegającego na remoncie lub przebudowie lub modernizacji (robota budowlana) obiektu wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku), o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 15.000.000 złotych polskich brutto (słownie brutto: piętnaście milionów). UWAGA!:
-Wartość co najmniej 15 000 000,00 zł brutto odnosi się do jednej umowy.
-Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych usług w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
-W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek, jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale X ust. 2 pkt. 1 tj. zrealizował co najmniej 1 usługę w zakresie jak określił Zamawiający.
-Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg. średniego kursu NBP na dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu albo wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.
-Poprzez należyte wykonanie zamówienia, Zamawiający rozumie jego odbiór przez zamawiającego bez zastrzeżeń.
2) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.: a) co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, spełniającą wymagania określone w art. 37c OchrZabU, w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, a także mogącą wykazać się doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera przez okres minimum dziesięciu następujących po sobie miesięcy w ramach roboty budowlanej obejmującej remont lub przebudowę lub modernizację obiektu wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku), o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 7.000.000,00 złotych polskich brutto (słownie brutto: siedem milionów), a która to robota budowlana została wykonana (zakończona) w terminie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert; b)co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Inspektora Nadzoru Branży Konstrukcyjno - Budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, spełniającą wymagania określone w art. 37c OchrZabU, w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, a także mogącą wykazać się doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Branży Konstrukcyjno - Budowlanej przez okres minimum dziesięciu następujących po sobie miesięcy w ramach roboty budowlanej obejmującej remont lub przebudowę lub modernizację obiektu wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku), o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 7.000.000,00 złotych polskich brutto (słownie brutto: siedem milionów), a która to robota budowlana została wykonana (zakończona) w terminie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert; c) co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Inspektora Nadzoru Branży Sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, spełniającą wymagania określone w art. 37c OchrZabU, w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, a także mogącą wykazać się doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Branży Sanitarnej w ramach roboty budowlanej obejmującej remont lub przebudowę lub modernizację obiektu wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku), o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 7.000.000,00 złotych polskich brutto (słownie brutto: siedem milionów), a która to robota budowlana została wykonana (zakończona) w terminie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert; d) co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Inspektora Nadzoru Branży Elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, spełniającą wymagania określone w art. 37c OchrZabU, w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, a także mogącą wykazać się doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Branży Elektrycznej przez okres minimum dziesięciu następujących po sobie miesięcy w ramach roboty budowlanej obejmującej remont lub przebudowę lub modernizację obiektu wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku), o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 7.000.000,00 złotych polskich brutto (słownie brutto: siedem milionów), a która to robota budowlana została wykonana (zakończona) w terminie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert; e) co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Specjalisty ds. Archeologii, która to osoba spełnia wymagania, o których mowa w art. 37e Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840),a także mogącą wykazać się doświadczeniem zawodowym w co najmniej jednokrotnym prowadzeniu badań archeologicznych w trybie nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania robót budowlanych obejmujących remont lub przebudowę lub modernizację obiektu wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku), a które to roboty budowlane zostały wykonane (zakończone) w terminie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;
CIĄG DALSZY W SEKCJI POZOSTAŁE INFORMACJE -SEKCJA IX

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (tj. ust. 1 rozdziału SWZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa:
- w pkt 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
-w pkt. w pkt 2. składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ ;
2) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty - Formularza Ofertowego (załącznik Nr 1 SWZ) należy dołączyć (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia, (załącznik nr 3 do SWZ) – w przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę oddzielnie dla każdego z nich;
2) Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie (składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby)– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ ;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
4) W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIII ust. 3 SWZ – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ);
5) W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI ust. 4 lit. a-c) SWZ:
a) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
b) oświadczenie innego podmiotu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
c) oświadczenie innego podmiotu dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ;
6) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w oświadczeniu wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej tj. profilem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania tego podmiotu.
2. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy winny być sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa oraz dołączone do oferty. Wykonawca może także dołączyć do Oferty cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa sporządzonego pierwotnie w formie pisemnej, poświadczone za zgodność z dokumentem w formie pisemnej przez notariusza lub mocodawcę tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r.poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 48 1130 1150 0012 1269 5620 0006 z dopiskiem "Wadium-nr postępowania"
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznaczne wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji;
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej, zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji-wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), oraz oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie, wg wzoru stanowiącego załącznik 3a do SWZ, składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp.
5. Jeżeli Oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający zgodnie z art. 60 Pzp nie zastrzega obowiązku samodzielnego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa § 14 projektu umowy (załącznik Nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Portalu (sposób jej złożenia opisany został w Rozdziale XXII Specyfikacji Warunków Zamówienia).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający działając na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 288 ust. 1 Pzp zaprosi do negocjacji 3 (trzech) Wykonawców których oferty zostały najwyżej ocenione na podstawie kryteriów, o których mowa w Rozdziale XXIII SWZ : Cena (C) 60%, Doświadczenie Personelu Wykonawcy (D) 40%, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeśli:
- liczba złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu będzie mniejsza niż 3 (trzy), Zamawiający zaprosi odpowiednio mniejszą liczbę Wykonawców;
- dwóch (lub więcej) Wykonawców znajduję się na trzecim miejscu w rankingu oceny ofert, ze względu na fakt, że oferty tych Wykonawców przedstawiają taki sam bilans kryteriów, zaprosi odpowiednio większą liczbę.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

CIĄG DALSZY WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: f)co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Specjalisty ds. Rozliczeń mogącą wykazać się doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora lub Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji lub Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji, lub Kierownika Projektu lub Specjalisty do spraw rozliczeń przez okres minimum dziesięciu następujących po sobie miesięcy w ramach inwestycji (roboty budowlanej) obejmującej remont lub przebudowę lub modernizację obiektu wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku), o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 7.000.000,00 złotych polskich brutto (słownie brutto: siedem milionów), a która to robota budowlana została wykonana (zakończona) w terminie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert; g)co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Prac Konserwatorskich, która to osoba spełnia wymagania, o których mowa w art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840), a także mogącą wykazać się doświadczeniem zawodowym w co najmniej jednokrotnym kierowaniu pracami konserwatorskimi w trakcie wykonywania robót budowlanych, obejmujących remont lub przebudowę lub modernizację obiektu wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku), a które to roboty budowlane zostały wykonane (zakończone) w terminie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
2.1. Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk- Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru Branży Konstrukcyjno-Budowlanej.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Strony ustalają, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany etapami, określonymi w § 1 ust 3 Umowy – w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia i rozliczenia każdego z zadań w ramach Inwestycji.
Przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem prawa opcji zostanie zrealizowany w terminie 332 dni, jednakże nie później niż do dnia 30.11.2023 r. w zakresie realizacji zadania 1 i w terminie 240 dni, jednakże nie później niż do dnia 30.08.2023 r. w zakresie realizacji zadania 2, przy czym z uwagi na okoliczności niezależne od woli stron Kontraktu mogą one ulec zmianie, a tym samym zmianie może ulec termin realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku zlecenia zakresu opcjonalnego (Zadanie 1) zostanie on zrealizowany do 30.11.2024 r.
Zamawiający informuje, że wskazanie terminów co do konkretnej daty nastąpiło z uwagi na działalność Zamawiającego jako instytucji kultury związaną z terminami organizacji konkretnych wystaw.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.