eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych o kodach: 18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10* - spr. 109/2022Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych o kodach: 18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10* - spr. 109/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261483290

1.5.8.) Numer faksu: 261483222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych o kodach: 18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10* - spr. 109/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3c5f3ca-6f1b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463348

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061141/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 UTYLIZACJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/13wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/13wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ►Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
►Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).
►Wszelkie instrukcje dotyczące korzystania z platformy zakupowej w toku postępowania są dostępne pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/13wog/elearning
►Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego następująco:
W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
Za datę wpływu dokumentów na Platformę przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
►Informacje w zakresie użytkowania platformy zakupowej SMARTPZP:
1) Komunikacja Wykonawcy i Zamawiającego w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy w szczególności w zakresie: przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
2) Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy, następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
3) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB.
►Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy zakupowej SMARTPZP.
►Dopuszcza się w przypadkach wystąpienia awarii systemu np. braku działania platformy zakupowej – kontakt e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ►Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: ►Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ► w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Moniką Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog.iodo@ron.mil.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 13 WOG – ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz; ►dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych po stronie Zamawiającego; ►odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p., oraz podmiotom / osobom w zakresie procesu i zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe; ►dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzielenia zamówienia, przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ►obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z przyczyn leżących po jego stronie. ►Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub / i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane Zamawiający pośrednio pozyskał / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ►Udostępniający / wskazujący dane osobowe po stronie Wykonawcy, ma prawo: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych odpowiednio osoby dotyczącej; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO. ►Udostępniającemu / wskazującemu dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 109/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

►Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 03* oraz 18 01 09, 18 01 10* (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów), powstałych wskutek diagnozowania, leczenia oraz profilaktyki medycznej wytwarzanych w ambulatoriach oraz miejscach udzielania świadczeń:
- Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) – ul. Bema, Grudziądz
- Jednostka Wojskowa 1109 - ul. Hallera, Grudziądz
-Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) – m. Grupa k/ Grudziądz, przy ul. Dworcowej
-Jednostka Wojskowa 3537- ul Czwartaków 1, Brodnica
-Jednostka Wojskowa 3136- Al. 3 Maja 4, Chełmno

►Szacunkowa ilość (planowana na rok 2023) odpadów wytwarzanych przez okres 12-miesięcy stanowi wielkość ok. 167 kg/rok, w tym:
- ambulatorium przy Jednostce Wojskowej 3136 w Chełmnie, przy ul. Al. 3- go Maja 4: 18 01 03* - ok 30 kg/rok
- ambulatorium przy Jednostce Wojskowej 3537 w Brodnicy, przy ul. Czwartaków 1: ● 18 01 03* - ok 36 kg/rok; ● 18 01 09 – ok 5 kg/rok
- ambulatorium przy Jednostce Wojskowej 1109 w Grudziądz, przy ul. Hallera 60: ● 18 01 03* - ok 18 kg/rok
- ambulatorium przy Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) w Grudziądzu, przy ul. Bema: ● 18 01 03* - ok. 24 kg/rok; ● 18 01 09 – ok 2 kg/rok
- ambulatorium przy Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie k. Grudziądza, przy ul. Dworcowej : ● 18 01 03* - ok 48 kg/rok; ● 18 01 09 – ok 2 kg/rok
- oraz 2-gabinety dentystyczne (Grudziądz, ul. Bema oraz Grupa, ul. Dworcowa): • 18 01 10* - ok 1 kg/rok; • 18 01 10*- ok 1 kg/rok


►Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje fakt, iż ilości podane powyżej są ilościami prognozowanymi. Rzeczywista ilość odpadów gromadzonych do odbioru wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

►Harmonogram wywozów odpadów:
Odbiór odpadów w roku 2023 odbywać się będzie 1-raz w każdym miesiącu roku 2023 (tj. 12 odbiorów) w godzinach:
7:30 - 15:00 (od poniedziałku do czwartku)
7:30 - 12:00 (w piątki)
W przypadku, gdy dzień odbioru (wtorek lub piątek) przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów odbywać się będzie w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy.

►Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w systemie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) przyjęcia i utylizacji odpadów.

►Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsca powstania odpadów medycznych w pojemniki wraz z odpowiednimi workami do gromadzenia odpadów medycznych w okresie realizacji umowy.

►Wobec powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w miesiącu styczniu 2023 r. następujące ilości pojemników i worków (w kolorze czerwonym przeznaczonych do odpadów medycznych):

a) Ambulatorium przy Jednostce Wojskowej 3136 w Chełmnie, przy Al. – 3 Maja 4
-12 pojemników o pojemności 2L
-20 sztuk worków o pojemności 60 L,
b) Ambulatorium przy Jednostce Wojskowej 3537 w Brodnicy, przy ul. Czwartaków 1
-5 pojemników o pojemności 1L
-50 sztuk worków o pojemności 120 L
c) Ambulatorium przy Jednostce Wojskowej 1109,Grudziądz ul. Hallera 60
- 5 pojemników o pojemności 5L
-6 pojemników o pojemności 3L
-20 szt. worków o pojemności 60L
d) Ambulatorium przy Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) w Grudziądzu, ul. Bema
-12 szt. wiader o pojemności 10L
-10 szt. worków o pojemności 60L
e) Ambulatorium przy Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) w Grupie k/ Grudziądza, przy
ul. Dworcowej
-12 szt. wiader o pojemności 10L
-20 szt. worków o pojemności 60L

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia odpadów Wykonawcy do odbioru zgodnie z przepisami dotyczącymi ich gromadzenia, zgodnie z ustalonym wcześniej pisemnie terminem Zamawiający zabezpieczy opakowania w ten sposób by uniemożliwić wydostanie się odpadu na zewnątrz.

►Wykonawca realizując usługę winien posiadać:
a) zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie transportu i utylizacji odpadów o kodach określonych w specyfikacji (18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10*) z datą ważności co najmniej od daty zawarcia umowy do 31.01.2024 r.
b) wpis w BDO w zakresie transportu i utylizacji odpadów o kodzie 18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10*
W przypadku braku zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i utylizacji odpadów o kodach określonych w specyfikacji (18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10*) z datą ważności co najmniej 31.01.2024 r. jak powyżej Wykonawca jest zobowiązany posiadać, przez okres trwania umowy zawartej z Zamawiającym, aktualną umowę z firmą / podwykonawcą posiadającym przedmiotowe zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 t.j.), dla kodu odpadów 18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10*, z datą ważności co najmniej od 01 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

►Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wykonujących czynności odbioru i transportu odpadów - wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudniać na umowę o pracę osoby
co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym - art. 95 ustawy Pzp.

►Wykonawca jest zobowiązany do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących usługi (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt),
2) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt osobom wykonującym przedmiot zamówienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieży i akcesoriów ochronnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz sprzętu, środków (w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji) i urządzeń niezbędnych do wykonywania czynności objętych umową.
Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania.
►Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i w cenie oferty.
►Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia urządzenia, materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanej usługi ani ujemnie wpływać środowisko.
►Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi standardami przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania przedmiotowe określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (art. 108 ustawy Pzp) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 15 kwietnia 2022 r., poz. 835).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

►Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz ofertowy (oferowane ceny);
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 108 ustawy Pzp) - aktualne na dzień składania ofert;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: oświadczenie, z którego wynika, które usługi (zakres) wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 15 kwietnia 2022 r., poz. 835) - aktualne na dzień składania ofert .
4) Informacje o Wykonawcy – oświadczenie;
5) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

► Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
► 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, określonych w postępowaniu.
► 2) Przepisy dotyczące „pojedynczego” Wykonawcy stosuje się odpowiednio i takim samym skutkiem prawnym do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
► 3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.
► 4) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
► 5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa uprawniającego do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

►Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) wysokości podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w wypadku ustawowych zmian w tym zakresie i proporcjonalnie wartości umowy poprzez jej zwiększenie lub odpowiednio zmniejszenie;
2) udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy określone w SWZ.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
3) zmiany zakresu podwykonawstwa;
Zmiany jak powyżej wymagają sporządzenia aneksu1.
Zamawiający przewiduje zgodnie z treścią art. 439 ustawy PZP możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w części stanowiącej koszty ponoszone na zakup materiałów lub koszty związane z realizacją umowy, przy czym przez zmianę kosztów rozumie się zarówno wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w umowie (co oznacza, że wynagrodzenie może ulec zarówno podwyższeniu jak i obniżeniu).W opisanym przypadku jedna ze Stron umowy jest zobowiązana do wystąpienia z wnioskiem do drugiej ze Stron, z określeniem uzasadnienia zmiany, propozycji zmiany wynagrodzenia oraz wykazania wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/13wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

►Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione w tym zakresie przez Wykonawców.

►Zgodnie z art. 18 w zw. z art. 74 ustawy PZP oferty wraz z załącznikami składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu niezwłocznie po otwarciu ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca przekazując informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wykazania spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. w tym: jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów. Zastrzeżenie „tajemnica przedsiębiorstwa” Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.