eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych o kodach: 18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10* - spr. 109/2022Ogłoszenie z dnia 2023-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych o kodach: 18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10* - spr. 109/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261483290

1.5.8.) Numer faksu: 261483222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/13wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych o kodach: 18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10* - spr. 109/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3c5f3ca-6f1b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00007241

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061141/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 UTYLIZACJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463348/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 109/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 14863,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

►Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 03* oraz 18 01 09, 18 01 10* (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów), powstałych wskutek diagnozowania, leczenia oraz profilaktyki medycznej wytwarzanych w ambulatoriach oraz miejscach udzielania świadczeń:
- Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) – ul. Bema, Grudziądz
- Jednostka Wojskowa 1109 - ul. Hallera, Grudziądz
-Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) – m. Grupa k/ Grudziądz, przy ul. Dworcowej
-Jednostka Wojskowa 3537- ul Czwartaków 1, Brodnica
-Jednostka Wojskowa 3136- Al. 3 Maja 4, Chełmno

►Szacunkowa ilość (planowana na rok 2023) odpadów wytwarzanych przez okres 12-miesięcy stanowi wielkość ok. 167 kg/rok, w tym:
- ambulatorium przy Jednostce Wojskowej 3136 w Chełmnie, przy ul. Al. 3- go Maja 4: 18 01 03* - ok 30 kg/rok
- ambulatorium przy Jednostce Wojskowej 3537 w Brodnicy, przy ul. Czwartaków 1: ● 18 01 03* - ok 36 kg/rok; ● 18 01 09 – ok 5 kg/rok
- ambulatorium przy Jednostce Wojskowej 1109 w Grudziądz, przy ul. Hallera 60: ● 18 01 03* - ok 18 kg/rok
- ambulatorium przy Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) w Grudziądzu, przy ul. Bema: ● 18 01 03* - ok. 24 kg/rok; ● 18 01 09 – ok 2 kg/rok
- ambulatorium przy Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie k. Grudziądza, przy ul. Dworcowej : ● 18 01 03* - ok 48 kg/rok; ● 18 01 09 – ok 2 kg/rok
- oraz 2-gabinety dentystyczne (Grudziądz, ul. Bema oraz Grupa, ul. Dworcowa): • 18 01 10* - ok 1 kg/rok; • 18 01 10*- ok 1 kg/rok


►Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje fakt, iż ilości podane powyżej są ilościami prognozowanymi. Rzeczywista ilość odpadów gromadzonych do odbioru wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

►Harmonogram wywozów odpadów:
Odbiór odpadów w roku 2023 odbywać się będzie 1-raz w każdym miesiącu roku 2023 (tj. 12 odbiorów) w godzinach:
7:30 - 15:00 (od poniedziałku do czwartku)
7:30 - 12:00 (w piątki)
W przypadku, gdy dzień odbioru (wtorek lub piątek) przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów odbywać się będzie w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy.

►Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w systemie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) przyjęcia i utylizacji odpadów.

►Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsca powstania odpadów medycznych w pojemniki wraz z odpowiednimi workami do gromadzenia odpadów medycznych w okresie realizacji umowy.

►Wobec powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w miesiącu styczniu 2023 r. następujące ilości pojemników i worków (w kolorze czerwonym przeznaczonych do odpadów medycznych):

a) Ambulatorium przy Jednostce Wojskowej 3136 w Chełmnie, przy Al. – 3 Maja 4
-12 pojemników o pojemności 2L
-20 sztuk worków o pojemności 60 L,
b) Ambulatorium przy Jednostce Wojskowej 3537 w Brodnicy, przy ul. Czwartaków 1
-5 pojemników o pojemności 1L
-50 sztuk worków o pojemności 120 L
c) Ambulatorium przy Jednostce Wojskowej 1109,Grudziądz ul. Hallera 60
- 5 pojemników o pojemności 5L
-6 pojemników o pojemności 3L
-20 szt. worków o pojemności 60L
d) Ambulatorium przy Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) w Grudziądzu, ul. Bema
-12 szt. wiader o pojemności 10L
-10 szt. worków o pojemności 60L
e) Ambulatorium przy Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) w Grupie k/ Grudziądza, przy
ul. Dworcowej
-12 szt. wiader o pojemności 10L
-20 szt. worków o pojemności 60L

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia odpadów Wykonawcy do odbioru zgodnie z przepisami dotyczącymi ich gromadzenia, zgodnie z ustalonym wcześniej pisemnie terminem Zamawiający zabezpieczy opakowania w ten sposób by uniemożliwić wydostanie się odpadu na zewnątrz.

►Wykonawca realizując usługę winien posiadać:
a) zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie transportu i utylizacji odpadów o kodach określonych w specyfikacji (18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10*) z datą ważności co najmniej od daty zawarcia umowy do 31.01.2024 r.
b) wpis w BDO w zakresie transportu i utylizacji odpadów o kodzie 18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10*
W przypadku braku zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i utylizacji odpadów o kodach określonych w specyfikacji (18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10*) z datą ważności co najmniej 31.01.2024 r. jak powyżej Wykonawca jest zobowiązany posiadać, przez okres trwania umowy zawartej z Zamawiającym, aktualną umowę z firmą / podwykonawcą posiadającym przedmiotowe zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 t.j.), dla kodu odpadów 18 01 03*, 18 01 09, 18 01 10*, z datą ważności co najmniej od 01 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

►Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wykonujących czynności odbioru i transportu odpadów - wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudniać na umowę o pracę osoby
co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym - art. 95 ustawy Pzp.

►Wykonawca jest zobowiązany do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących usługi (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt),
2) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt osobom wykonującym przedmiot zamówienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieży i akcesoriów ochronnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz sprzętu, środków (w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji) i urządzeń niezbędnych do wykonywania czynności objętych umową.
Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania.
►Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i w cenie oferty.
►Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia urządzenia, materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanej usługi ani ujemnie wpływać środowisko.
►Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi standardami przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5410,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17189,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5410,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.U.H. EKO-UTIL Monika PUC

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8741666446

7.3.3) Ulica: Paderewskiego 20A

7.3.4) Miejscowość: Brodnica

7.3.5) Kod pocztowy: 87-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Centrum Onkologii w Bydgoszczy, w zakresie utylizacji odpadów, co stanowi 40% części zamówienia.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5410,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.