eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczna › Zakup stacji roboczej, skanerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych w ramach projektu "Cyfrowy Powiat"Ogłoszenie z dnia 2023-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup stacji roboczej, skanerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Łęczyński

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019425

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 95A

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 815315200

1.5.8.) Numer faksu: 817526464

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@powiatleczynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup stacji roboczej, skanerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aef87322-5e95-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00462622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061138/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Cyfrowy Powiat

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420096

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRP.272.4.46.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 15853,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup stacji roboczej, skanerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ .
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru na własny koszt w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Dostawa odbędzie się w godzinach od 8.00 do 14:00.
Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny.
2) Cały sprzęt składający się na przedmiot zamówienia powinien pochodzić z bieżącej produkcji, być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, powinien posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30216110-0 - Skanery komputerowe

30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

30232110-8 - Drukarki laserowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

30121200-5 - Urządzenia fotokopiujące

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19022,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19022,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19022,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5050125574

7.3.3) Ulica: Al. Jana Pawła II 95B

7.3.4) Miejscowość: Łęczna

7.3.5) Kod pocztowy: 21-010

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19022,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.