eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełchatów › Naukowy plac zabaw "Młodzi odkrywcy"Ogłoszenie z dnia 2023-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Naukowy plac zabaw "Młodzi odkrywcy"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BEŁCHATÓW REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001232830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 1

1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447335137

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.belchatow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.belchatow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naukowy plac zabaw "Młodzi odkrywcy"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e36c9a2-52da-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00461062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024269/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Naukowy plac zabaw ,,Młodzi odkrywcy"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396820

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZ.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 256280,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Naukowy plac zabaw „Młodzi odkrywcy” na działce nr 335 obręb 14 na osiedlu Binków w Bełchatowie w ramach projektu Budżet Obywatelski.
1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:
- prace przygotowawcze: oczyszczenie całego terenu robót ze wszystkich zanieczyszczeń tj.: gruz, kamienie, śmieci itp. oraz wyrównanie, roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu;
- prace ziemne: związane z montażem wyposażenia placu oraz z wykonaniem konstrukcji projektowanych nawierzchni utwardzonych, dostosowanych wysokościowo do istniejącej ścieżki, wykonanie wykopów wraz z przemieszczaniem, wywozem i przywozem mas ziemnych;
- prace budowlano – montażowe: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie, osadzenie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni glinkowo - żwirowej, montaż wyposażenia placu zabaw;
- prace ogrodnicze: wykonanie trawnika, prace porządkowe
Roboty zostaną wykonane na podstawie: Warunków Technicznych (Opis Przedmiotu Zamówienia), dokumentacji projektowej, STWiORB oraz projektu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 311183,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 442800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 311183,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARGON KLAUDIUSZ PÓŁTORAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 180190179

7.3.3) Ulica: UL. GRUNWALDZKA 121/86

7.3.4) Miejscowość: PRZEMYŚL

7.3.5) Kod pocztowy: 37-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 311183,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-19 do 2023-12-18

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.