eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełchatów › Naukowy plac zabaw "Młodzi odkrywcy"Ogłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naukowy plac zabaw "Młodzi odkrywcy"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BEŁCHATÓW REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001232830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 1

1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447335137

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.belchatow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.belchatow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naukowy plac zabaw "Młodzi odkrywcy"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e36c9a2-52da-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024269/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Naukowy plac zabaw ,,Młodzi odkrywcy"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły w Rozdz. XIII i XIV SWZ
(...) 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej
za pośrednictwem: platformazakupowa.pl, pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami,
w zakresie: - przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ; - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia
podmiotowych środków dowodowych; - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia/poprawienia /uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń
składanych w postępowaniu; - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych; - przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych; - przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy; - przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z wykonawcami:
bzp@um.belchatow.pl.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana
za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
6. Zamawiający, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające prace na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view (...)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w Rozdz. II SWZ
(...) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej "RODO" informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: Naukowy plac zabaw „Młodzi odkrywcy” jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą
elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej um@belchatow.pl, (ePUAP) na adres skrytki: /umbelchatow/UM lub
/umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97 – 400 Bełchatów, tel. 44/ 733 51 16.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: listownie na adres - Urząd Miasta
Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, poprzez e-mail - iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na adres skrytki:
/umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, telefonicznie – 44/733-51-42.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Naukowy plac zabaw „Młodzi odkrywcy” Znak: WIZ.271.17.2023. Podstawą prawną ich przetwarzania
jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą Pzp, gdyż co
do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa
w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat:
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może
żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych (...)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami w SWZ zamieszczonej po adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZ.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Naukowy plac zabaw „Młodzi odkrywcy” na działce nr 335 obręb 14 na osiedlu Binków w Bełchatowie w ramach projektu Budżet Obywatelski.
1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:
- prace przygotowawcze: oczyszczenie całego terenu robót ze wszystkich zanieczyszczeń tj.: gruz, kamienie, śmieci itp. oraz wyrównanie, roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu;
- prace ziemne: związane z montażem wyposażenia placu oraz z wykonaniem konstrukcji projektowanych nawierzchni utwardzonych, dostosowanych wysokościowo do istniejącej ścieżki, wykonanie wykopów wraz z przemieszczaniem, wywozem i przywozem mas ziemnych;
- prace budowlano – montażowe: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie, osadzenie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni glinkowo - żwirowej, montaż wyposażenia placu zabaw;
- prace ogrodnicze: wykonanie trawnika, prace porządkowe
Roboty zostaną wykonane na podstawie: Warunków Technicznych (Opis Przedmiotu Zamówienia), dokumentacji projektowej, STWiORB oraz projektu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Kryterium „Cena” (C) – waga kryterium 60%
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Punkty przyznawane za kryterium „Cena” (C) będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin/Co) x 60
gdzie:
C – liczba przyznanych punktów ofercie badanej w kryterium „Cena”
Cmin – cena brutto oferty najtańszej [zł]
Co – cena brutto oferty badanej [zł]
Maksymalna liczba punktów, które wykonawca może uzyskać wg kryterium „Cena” (C) wynosi 60,00 punktów. Wszystkie obliczenia
punktów będą dokonywane z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
2) Kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi” (G) – waga kryterium 40%
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanej w Formularzu ofertowym przez wykonawcę długości okresu gwarancji i rękojmi podanej w pełnych miesiącach.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę to 48 miesięcy. Zadeklarowanie okresu gwarancji i rękojmi
krótszego niż 48 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty złożonej przez Wykonawcę. Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę to 60 miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż
60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.
Liczba punków w ramach kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi” (G) zostanie obliczona według wzoru:
G = (Go* /Gn) x 40
gdzie:
G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi”
Go - długość okresu gwarancji i rękojmi badanej oferty [miesiące]
Gn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród złożonych ofert [miesiące]
* - okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 48 miesięcy
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca, wg kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi” (G) to 40,00 punktów. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (R), obliczoną na podstawie wzoru:
R = C + G
gdzie:
R - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”
G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi”
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej.
Punkty zostaną policzone zgodnie z ww. wzorami.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykaże, że:
- posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną min. 300 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, że ta robota budowlana została wykonana należycie;
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykaże, że dysponuje:
- kierownikiem budowy posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zwarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy – zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z opisem warunku - Załącznik do SWZ;
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - zgodnie z opisem warunku - Załącznik do SWZ;
5) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - zgodnie z opisem warunku - Załącznik do SWZ;
6) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - zgodnie z opisem warunku

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
a) karty techniczne (inne dokumenty) oferowanych urządzeń placu zabaw
Uwaga: przedmiotowe środki dowodowe będą podlegały uzupełnieniu lub wyjaśnieniu zgodnie z ustawą Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

karty techniczne (inne dokumenty) oferowanych urządzeń placu zabaw

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert wskazanym w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ;
2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ;
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ – jeżeli dotyczy;
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ – jeżeli dotyczy;
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (podstawa prawna art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) – zgodnie z Załącznikiem do SWZ; lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów - jeżeli dotyczy;
6) Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 2 stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 800,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset 00/100) w sposób i terminie określonym w SWZ zamieszczonej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie umowy - Załącznik do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym w Projekcie umowy - Załącznik do SWZ.
Strony dopuszczają zmianę treści umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) zmiany zakresu prac powierzonych Podwykonawcy, zmiany firmy Podwykonawcy lub zgłoszenia udziału podwykonawcy,
zmiana taka nastąpi zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 6471 kodeksu cywilnego;
3) zmiany oznaczenia danych stron, w przypadku, gdy stroną umowy jest konsorcjum
– zmiany lidera konsorcjum;
4) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia warunków
atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót;
5) wystąpienia, po zawarciu umowy, zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na sposób realizacji umowy;
6) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
Strony dopuszczają zmianę terminu wykonania zamówienia w przypadku:
1) przedłużenia się procedury o udzielenie zamówienia (przedłużenie, które spowoduje zagrożenie wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym);
2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
3) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót;
4) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
5) wystąpienia sytuacji, gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży
w interesie Zamawiającego (o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego);
6) wystąpienia, po zawarciu umowy, zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na sposób realizacji umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Gwarancja i rękojmia:
- wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy: min. 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego;
- wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy: min. 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (zgodnie z zapisami w zawiadomieniach o podpisaniu umowy).
6. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia uprawnień kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zapisy dotyczące polegania na zasobach innych innych podmiotów, informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, sposób obliczania ceny, opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag i sposobu oceny ofert, informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, pouczenie o środkach ochrony prawnej zgodnie zapisami SWZ zamieszczonej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow.
Wykaz dokumentów na potwierdzenie podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału - zgodnie z zapisami SWZ zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow
Zapisy dla podmiotów zagranicznych w tym zakresie również są szczegółowo opisane w SWZ oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 PZP;
2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.