eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279752

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bogusławskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 515227408

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.binduga@teatr.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df520ffb-6cde-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460712

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032737/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl- zwanej dalej „Platformą” lub „Systemem”. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. 2.W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy. Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia, etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dot. czynności podejmowanych w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy (np. na adres e-mail). 3.W celu podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów Wykonawca musi pobrać pliki z miejsca „Dokumentacja zamówienia”, podpisać je poza Platformą, a następnie załączyć podpisane pliki do oferty. 4.Ogólne zasady korzystania z Platformy 1)zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl lub 2)poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl. 3)Wykonawca nieposiadający konta zakłada konto. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są na stronie https://oneplace.marketplanet.pl. Formaty danych postaci elektronicznej oświadczeń i dokumentów: a)Ofertę, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych b)Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w pkt 1 sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej za pośrednictwem Platformy. Wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych wynikające z § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie:
a)muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; b)muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; c)muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
d)muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
9)Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. b)Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss).10)System zapewnia autentyczność źródła danych i niezmienność danych po ich kompresji do pliku zawierającego skompresowane dane. 11)Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą tego rozwiązania teleinformatycznego pod nr infolinii +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w załączniku nr 5 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja w załączniku nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. wynosi 187839 kWh. Wskazana wartość jest wyłącznie wartością szacunkową i nie zobowiązuje Zamawiającego do zakupu tej samej ilości energii.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
3. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 503)

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
1) Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej dostawy energii elektrycznej.
2) Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów kompleksowych (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji).
3) Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów zamieszczonych w załączniku nr 2 do Umowy.
5. Obowiązujące kompleksowe umowy energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 2 do SWZ zawarte są na czas określony, dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie „Okres obowiązywania obecnej umowy sprzedażowej”.
6. W załączniku nr 3 SWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa, moce), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania kompleksowej umowy energii elektrycznej.
7. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do ± 20% zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania lub zmniejszenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną na warunkach zawartej umowy do 20% zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania lub usunięcia nowych punktów poboru energii elektrycznej lub zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną do ppe wymienionych w załączniku nr 3 do SWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
8. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna i jądrowa
09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia
09310000-5 – elektryczność
65310000-9 – przesył energii elektrycznej
9. Dostarczana energia spełniać musi parametry jakościowe dla częstotliwości, wartości wskaźnika migotania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.).
10. Zamawiający zastosował jako jedyne kryterium oceny ofert cenę.
a. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.
Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
b. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
c. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną,
11. Zamawiający w SIWZ określił, że zaoferowana przez wykonawcę cena powinna uwzględniać zysk wykonawcy, oraz wszystkie inne koszty (w tym opłaty handlowe) związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający nie wprowadził dodatkowych zapisów dotyczących kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia ponieważ:

a. Koszty związane z nabyciem przesyłem/dystrybucją, utrzymanie łącza, opłaty z tytułu mocy umownej i grupy taryfowej ponoszone są przez zamawiającego na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego na podstawie umowy dystrybucji. Stawki za usługi dystrybucji są regulowane i podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
b. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z użytkowaniem, przechowywaniem przedmiotu zamówienia,
c. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem, remontem i modernizacją przedmiotu zamówienia,
d. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji przedmiotu zamówienia.

13. Zamawiający na wniosek wyłonionego Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy.
14. Po wyborze Wykonawcy zostanie zawarta jedna kompleksowa umowa
15. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów drogą korespondencyjną lub elektroniczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09310000-5 - Elektryczność

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

+- 20%

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną na dzień upływu terminu składania ofert koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 Prawa energetycznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną na dzień upływu terminu składania ofert koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 Prawa energetycznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załączniki do oferty nr 3, 4, 6, 7

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zasady określone w lit. b stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznik do SWZ nr 4

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.