eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279752

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bogusławskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 515227408

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.binduga@teatr.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df520ffb-6cde-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032737/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460712/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/ZP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 330000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. wynosi 187839 kWh. Wskazana wartość jest wyłącznie wartością szacunkową i nie zobowiązuje Zamawiającego do zakupu tej samej ilości energii.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
3. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 503)

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
1) Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej dostawy energii elektrycznej.
2) Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów kompleksowych (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji).
3) Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów zamieszczonych w załączniku nr 2 do Umowy.
5. Obowiązujące kompleksowe umowy energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 2 do SWZ zawarte są na czas określony, dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie „Okres obowiązywania obecnej umowy sprzedażowej”.
6. W załączniku nr 3 SWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa, moce), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania kompleksowej umowy energii elektrycznej.
7. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do ± 20% zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania lub zmniejszenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną na warunkach zawartej umowy do 20% zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania lub usunięcia nowych punktów poboru energii elektrycznej lub zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną do ppe wymienionych w załączniku nr 3 do SWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
8. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna i jądrowa
09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia
09310000-5 – elektryczność
65310000-9 – przesył energii elektrycznej
9. Dostarczana energia spełniać musi parametry jakościowe dla częstotliwości, wartości wskaźnika migotania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.).
10. Zamawiający zastosował jako jedyne kryterium oceny ofert cenę.
a. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.
Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
b. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
c. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną,
11. Zamawiający w SIWZ określił, że zaoferowana przez wykonawcę cena powinna uwzględniać zysk wykonawcy, oraz wszystkie inne koszty (w tym opłaty handlowe) związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający nie wprowadził dodatkowych zapisów dotyczących kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia ponieważ:

a. Koszty związane z nabyciem przesyłem/dystrybucją, utrzymanie łącza, opłaty z tytułu mocy umownej i grupy taryfowej ponoszone są przez zamawiającego na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego na podstawie umowy dystrybucji. Stawki za usługi dystrybucji są regulowane i podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
b. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z użytkowaniem, przechowywaniem przedmiotu zamówienia,
c. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem, remontem i modernizacją przedmiotu zamówienia,
d. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji przedmiotu zamówienia.

13. Zamawiający na wniosek wyłonionego Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy.
14. Po wyborze Wykonawcy zostanie zawarta jedna kompleksowa umowa
15. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów drogą korespondencyjną lub elektroniczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09310000-5 - Elektryczność

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.