eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryki › "Sukcesywne dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Ryckiego"Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywne dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Ryckiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpryki.e-biuletyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYC NA TERENIE POWIATU RYCKIEGO

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Ryckiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23efe5f3-6cb8-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459899

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026123/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 „Sukcesywne dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Ryckiego na rok 2022”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpryki.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452). W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń innych niż oferta za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail:, kinga.stepnicka@zdpryki.pl. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach pod adresem: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Korespondencja". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 (22) 257 22 23, e-mail: oneplace@marketplanet.pl, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-17:00. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, Chrome i FireFox)
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
 plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
 oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty i załączników do oferty w sposób zgodny z SWZ: w języku polskim, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Formaty danych (zarówno dla dokumentów tekstowych, jak i podlegających kompresji) możliwych do zastosowania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2247 ze zm.)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot działający pod firmą: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach, ul. Kolejowa 5, 08-500 Ryki
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
• w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
• na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/PN/11/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w ilości:
a) Sól luzem do 600 ton na co składa się:
• sól luzem – zamówienie podstawowe 300 ton,
• sól luzem – zamówienie z prawem opcji do 300 ton
b) sól workowana do 50 ton na co składa się:
• sól workowana po 25 kg – zamówienie podstawowe 25 ton,
• sól workowana po 25 kg – zamówienie z prawem opcji do 25 ton,
wraz z rozładunkiem na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach przy ul. Kolejowej 5, 08-500 Ryki. Dostarczana sól drogowa nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń a ponadto powinna spełniać normę PN-C-84081/02 oraz posiadać następujące minimalne parametry:
• NaCl min. 90%
• wilgotność max. 3%
• antyzbrylacz K4[Fe(CN)6] (żelazocyjanek potasowy) min. 20mg/kg
• części nierozpuszczalne w wodzie max. 8%.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do w/w wymagań, jednak Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne uznana będzie dostawa soli spełniająca wymogi innej normy, pod warunkiem, że parametry techniczne zawarte w takiej normie nie będą gorsze od parametrów określonych w normie PN-C-84081/02.
Ponadto sól drogowa powinna posiadać:
• Opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o przydatności soli do posypywania nawierzchni dróg w zimowym utrzymaniu dróg lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
• Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny – stwierdzający, że sól drogowa odpowiada wymaganiom higienicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w ilości:
a) Sól luzem do 600 ton na co składa się:
• sól luzem – zamówienie podstawowe 300 ton,
• sól luzem – zamówienie z prawem opcji do 300 ton
b) sól workowana do 50 ton na co składa się:
• sól workowana po 25 kg – zamówienie podstawowe 25 ton,
• sól workowana po 25 kg – zamówienie z prawem opcji do 25 ton,
wraz z rozładunkiem na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach przy ul. Kolejowej 5, 08-500 Ryki.
2. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania dostaw objętych zamówieniem podstawowym w pełnym ich zakresie.
3. Dostawa zamówienia z prawem opcji zależała będzie od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych lub panujących warunków atmosferycznych zobowiązujących do większego zabezpieczenia w sól w celu utrzymania dróg powiatowych w odpowiednich standardach. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania lub wykorzystania w mniejszym zakresie rzeczowym niniejszych dostaw objętych prawem opcji.
4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania umowy, ani składania odrębnego oświadczenia - dokonywało się będzie automatycznie w przypadku zwiększenia zakresu zamówienia o wskazaną powyżej ilość opcji.
5. Dostawy zamówienia objęte prawem opcji realizowane będą na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
6. Cena jednostkowa tony soli luzem i soli workowanej w dostawach objętych prawem opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty złożonym przez Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw z prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i Wzorze umowy.
8. Ilość soli zamawianej przez Zamawiającego uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych, których działając z należytą starannością nie jest w stanie przewidzieć.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do porównania złożonych ofert zamawiający weźmie pod uwagę wartość brutto złożonej oferty.
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
• oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
• oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
• wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
• oferta nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
• Cena - 100 %
Sposób oceny:
Lp = Cn/Cb x 100
gdzie:
Lp - liczba punktów
Cn- najniższa cena wśród ofert
Cb - cena badanej oferty
Z tytułu kryterium „cena" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

• Opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o przydatności soli do posypywania nawierzchni dróg w zimowym utrzymaniu dróg lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
• Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny – stwierdzający, że sól drogowa odpowiada wymaganiom higienicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

• Opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o przydatności soli do posypywania nawierzchni dróg w zimowym utrzymaniu dróg wraz z załącznikami lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
• Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny – stwierdzający, że sól drogowa odpowiada wymaganiom higienicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

c) Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem – jeżeli dotyczy
d) Pełnomocnictwo:
 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik 2 do SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia każdego wykonawcy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa (np. Konsorcjum, spółki cywilnej) regulująca współpracę Wykonawców musi być podpisana przez wszystkich Wykonawców i powinna określać sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniać jednego z Wykonawców- głównego partnera (lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy oraz dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym.
Niewywiązanie się z ww. obowiązku będzie stanowić podstawę do odmowy zawarcia z Wykonawcą umowy, z przyczyn leżących po jego stronie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany z zawartej umowie będą mogły być dokonywane na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku zmiany danych Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, nie później jednak, niż w terminie 3 dni od zmiany danych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.