eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › "Usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do siedziby DDP i z powrotemOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do siedziby DDP i z powrotem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003461374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 9

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.jastrzebie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do siedziby DDP i z powrotem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c05bbd1c-6ca3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008304/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Usługa przewozu osób w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdr. do siedziby DDP w Jastrzębiu-Zdr. przy ulicy Wrzosowej 4-8-12 i z powrotem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

AKADEMIA SENIORA

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.ops.jastrzebie.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl//
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/
3) https://www.ops.jastrzebie.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie ePUAP.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. (zalecany.pdf). Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wymagania techniczne związane z minimum sprzętowym i programowym:
1) Urządzenia teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym: Windows, MacOS lub Linux – z aktualnym wsparciem producenta
2) przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome - w najnowszej dostępnej wersji
3) założony profil zaufany w systemie ePUAP ( rekomendowany dodatkowy profil firmowy)
4) podpis elektroniczny
a) certyfikat podpisu kwalifikowanego, (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES – format.pdf, XaDES –pozostałe formaty),
b) profil zaufany
c) e-dowód .
UWAGA – oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu powinna zostać opatrzona właściwym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.
4. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
6. Dane postępowania można wyszukać wg ID postępowania lub numerem Ogłoszenia BZP na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcje” Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem Ogłoszenia BZP , ID postępowania.
8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Halina Hanzlik-Grabiec
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@ops.jastrzebie.pl
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP. ZP.260.5.2022.AS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi przewozu indywidualnego osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do siedziby Dziennego Domu Pomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrzosowej 4-8-12 i z powrotem
w ramach projektu „Akademia Seniora” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług
społecznych i zdrowotnych – RIT.
2. Wykonawca zapewni przeprowadzenie usług w następującym zakresie:
1) Przewóz dotyczył będzie średnio 15 uczestników Dziennego Domu Pomocy z terenu Miasta Jastrzębie- Zdrój.
2) Przywóz do Dziennego Domu Pomocy odbywać się będzie codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-9:00, a odwóz z Dziennego Domu Pomocy do domów uczestników odbywać się będzie codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny
15:00-17:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin przywozu i odwozu uczestników po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą oraz do zmiany długości trasy wynikającej z rotacji uczestników.
3) W celu zapewnienia uczestnikom DDP jak najkrótszego czasu dojazdu oraz możliwości dotarcia do Dziennego Domu Pomocy w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników,
będą oni przywożeni i odwożeni indywidualnie. Wykonawca zobowiązany będzie łączyć kursy z miejsc blisko położonych w celu maksymalnego wykorzystania środka transportu. Uczestnicy
indywidualnie bądź Zamawiający, telefonicznie będą umawiać godziny dojazdu i powrotu z Dziennego Domu Pomocy z Wykonawcą. Wykonawca winien dysponować możliwością umawiania przewozu telefonicznie.
4) Rozliczenie za wykonaną usługę będzie się odbywało według następujących zasad:
a) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu na podstawie kilometrowej stawki wynagrodzenia za 1 km.
b) Płatność będzie dokonywana w oparciu o rzeczywistą ilość przejechanych kilometrów przez Wykonawcę.
c) Podstawą do zapłaty faktury będzie zatwierdzony przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokół potwierdzający ilość przejechanych kilometrów w danym miesiącu.
5) Dzienny limit wynosi średnio 50 km. Łączna szacowana ilość kilometrów w okresie obowiązywania umowy wynosi ok. 6 000 km. Podana ilość kilometrów nie wiąże w żaden sposób Zamawiającego.
6) Podana w ofercie stawka za kilometr musi zawierać wszystkie opłaty, wynagrodzenie kierowcy łącznie z pochodnymi, koszt ubezpieczenia pojazdu OC i NW, kierowcy i pasażerów oraz wszystkie możliwe obciążenia.
7) Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto (zgodnie ze złożoną ofertą).
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby przewożonych osób.
9) Wykonawca zobowiązany jest do pomocy osobom przewożonym podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz umieszczenia wózka inwalidzkiego wewnątrz pojazdu oraz jego rozładunku.
10) Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdów, sprawnych technicznie, ogrzewanych, posiadających ważne ubezpieczenie OC i NW i stosowne badania techniczne, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, a zimą w opony zimowe. W sezonie letnim Wykonawca zapewni w pojazdach możliwość włączenia klimatyzacji.
11) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w przypadku awarii pojazdu oraz podstawienia pojazdu zastępczego.
12) Informację dotyczącą ilości osób do przewiezienia Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy.
13) Wykonawca jest zobowiązany tak zorganizować dowóz uczestników do ich indywidualnych potrzeb, żeby uczestnicy dotarli na miejsce nie później niż pomiędzy godzinami 7:00-9:00.
14) Strony zgodnie postanawiają, że odwóz uczestników z Dziennego Domu Pomocy do miejsca zamieszkania będzie następował od godziny 15:00-17:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin przywozu i odwozu uczestników.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w Dziennym Domu Pomocy, a tym samym do rezygnacji z dowozu w danym dniu w sytuacji wystąpienia okoliczności wynikających z organizacji lub funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy. Informacja o rezygnacji z kursu w danym dniu zostanie przesłana do Wykonawcy na adres mailowy do godziny 20:00 dnia poprzedzającego.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, w szczególności:
1) Pozostałe obowiązki wykonawcy:
a) Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego pojazdu, poprzez dokonanie kontroli stanu technicznego pojazdu oraz wykonanie
okresowych badań technicznych pojazdu w terminach określonych przez właściwe przepisy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu technicznego pojazdu przed rozpoczęciem
świadczenia usługi, w tym do wezwania Policji lub zlecenia kontroli wybranemu przez siebie podmiotowi.
c)Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi pojazdu przez kierowcę/-ów posiadających
zgodne z przepisami prawa kwalifikacje do kierowania pojazdami i stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy, a w przypadku niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego zapewnienia
zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji.
d)Wykonawca ponosi koszty kontroli, która wykaże, że pojazd nie spełnia wymagań technicznych,
oraz zobowiązuje się do niezwłocznego zapewnienia na własny koszt pojazdu zastępczego spełniającego wymogi zawarte w opisie zamówienia.
e)Wykonawca jest zobowiązany dysponować co najmniej 2 kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii właściwej dla pojazdu, który będą obsługiwać oraz minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów i aktualne badania lekarskie i psychotechniczne dopuszczające do prowadzenia pojazdów samochodowych zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy.
f)Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma pojazdami, posiadającymi aktualne badania techniczne.
g) odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny przejazdów.
h) Wykonawca zobowiązuje się, że w razie, gdy realizacja przez niego przedmiotu umowy odbywać
się będzie przy pomocy floty pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym – flota ta będzie spełniać wymagania, o których mowa w art.68 ust.3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizowania dodatkowych kursów lub całkowitej
rezygnacji z ich wykonywania w danym okresie. Do okoliczności powyższych Zamawiający w szczególności zalicza: wypadki losowe powodujące wycofanie się uczestnika z projektu. Nie ma to
jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje
dodatkowych kosztów w trakcie realizacji zamówienia ani po stronie Zamawiającego ani Wykonawcy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz w projekcie umowy stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia w czasie trwania umowy Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie w/w usług, wybranego w ramach niniejszego postępowania, zamówienia (zamówień), które będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
jednak nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. W takim przypadku udzielenie dodatkowego zamówienia następować będzie w drodze zmiany umowy, przy czym cena za jeden kilometr nie będzie wyższa niż wskazana w umowie zawartej z Wykonawcą na podstawie złożonej
oferty.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas oczekiwania na podstawienie pojazdu transportu osobowego do miejsca zamieszkania uczestnika na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój od chwili złożenia zlecenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w poniższym pkt 2. oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy Pzp,
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835, dalej „ustawa o wspieraniu Ukrainy”).
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
4. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących:,
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
Wykonawca powinien posiadać:
- licencję na krajowy transport drogowy samochodem osobowym
lub
- licencję na krajowy transport drogowy pojazdem, który jest przeznaczony do przewozu, a który
ma powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób
lub
licencję na krajowy transport drogowy taksówką
lub
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma pojazdami, posiadającymi aktualne badania
techniczne,
- Wykonawca powinien dysponować co najmniej 2 kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii
właściwej dla pojazdu, który będą obsługiwać oraz minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu
pojazdów i aktualne badania lekarskie i psychotechniczne dopuszczające do prowadzenia pojazdów
samochodowych zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. wykaz osób, wykaz pojazdów, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 i 8a do SWZ.

Ww. podmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
2.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
3.Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
4.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
5.W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.Podmiotowe środki dowodowe/przedmiotowe środki dowodowe/inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.