eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wyszków › "Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r."Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550420160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 16

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 742 49 02

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 49 02 wew 8

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.wyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.wyszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d05dedd-6ca0-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458957

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020486/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ops.wyszkow.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będzie możliwa wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
2. Ofertę, a także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz warunków udziału w postępowaniu składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
• miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl. , oraz za wyjątkiem składania ofert:
• ePUAP dostępnego pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie OPSWyszkow/skrytka
• poczty elektronicznej: sekretariat@ops.wyszkow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularz do komunikacji wynosi 150 MB.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę przekazania ich do ePUAP.
4. Zamawiający przekazuje ID postępowania z miniPortalu jako Załącznik nr 9 do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie reprezentowany przez Dyrektora. Dane do korespondencji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie z siedzibą ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, pod adresem e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl, lub tel. 29 742-49-02.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iod@ops.wyszkow.pl
3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody:
a) w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, c) w celu realizacji umów z kontrahentami - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
d) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 3, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
b) prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
7. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.
8. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPS.DA.26.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków.
2. Pełen obiad składa się z zupy, drugiego dania, surówki oraz owocu (zwany dalej obiad).
3. Przygotowywanie i dostarczanie obiadów do szkół odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach zajęć szkolnych z wyłączeniem dni wolnych od zajęć w szkole oraz przerw w funkcjonowaniu placówek szkolnych w związku z wystąpieniem siły wyższej tj. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (zagrożenia epidemicznego, epidemii, wojny, stanu klęski żywiołowej, powodzi, pożaru, zamieszek, strajków, ataków terrorystycznych, itp.).
4. Obiady muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.
5. Miejsce przygotowywania obiadów przez Wykonawcę, sposób ich przygotowywania oraz transport musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.
6. Obiady powinny zostać przygotowane z uwzględnieniem wymagań, o których jest mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2021) oraz zasad prawidłowego żywienia określonych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
7. Obiady w placówkach wydawane będą w naczyniach jednorazowych zapewniających właściwą ochronę i temperaturę lub w naczyniach wielokrotnego użytku.
8. Wykaz placówek do których należy dowieźć obiady w termosach lub termoportach wraz z naczyniami jednorazowymi oraz placówek, w których znajdują się naczynia wielokrotnego użytku zawiera Załącznik nr 11 do SWZ.
9. Przewidywana liczba obiadów w okresie zamówienia wynosi ok. 13 420 szt. (ok. 1 342 szt. miesięcznie). W załączeniu do SWZ zestawienie ilości obiadów w okresie I.2022 r. - X.2022 r. dla osób korzystających ze wsparcia Gminy Wyszków i obiadów kupowanych przez osoby które nie korzystają ze wsparcia Gminy Wyszków ( Załącznik nr 12 do SWZ).
10. Przewidywana liczba naczyń jednorazowych w okresie zamówienia wynosi ok. 2 970 kpl. (ok. 297 kpl. miesięcznie).
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia ilości obiadów i naczyń jednorazowych do 30%, bez konieczności zmiany umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, gdy przeszkodą w realizacji umowy będą przerw w funkcjonowaniu placówek szkolnych w związku z wystąpieniem siły wyższej tj. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (zagrożenia epidemicznego, epidemii, wojny, stanu klęski żywiołowej, powodzi, pożaru, zamieszek, strajków, ataków terrorystycznych, itp.). Wówczas zmniejszenie ilości obiadów i naczyń jednorazowych może przekroczyć 30%.
12. W związku ze zmniejszeniem ilości obiadów i naczyń jednorazowych Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.
13. Zamawiający raz w tygodniu (w piątek do godz. 16.00) przekaże Wykonawcy pisemnie (faksem lub e-mailem) liczbę obiadów do przygotowania na następny tydzień.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dziennej zamawianych obiadów w zależności od bieżących potrzeb. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać przy przygotowaniu i dostarczaniu obiadów ilości, które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego do godz. 16.00 w dniu poprzedzającym dostawę.
15. Do placówek obiady należy dostarczyć w określonych godzinach na miejsce wskazane przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem (Załącznik nr 11 do SWZ).
16. Obiady Wykonawca dostarczać będzie na własny koszt, własnym transportem w specjalistycznych naczyniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości i estetyki przewożonych potraw. Trasa do rozwiezienia posiłków wynosi ok. 50km/dziennie.
17. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw obiadów.
18. Obiady mają być dostarczone do pomieszczenia stołówki lub punktu wydawania posiłków.
19. Osoby, które będą wykonywały usługę, w tym również przewożące obiady oraz dokonujące załadunku i rozładunku obiadów są zobowiązane posiadać aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Aktualne orzeczenia należy przedłożyć do wglądu przed podpisaniem umowy.
20. Za utylizację zużytych naczyń jednorazowych odpowiada Zamawiający.
21. Wykonawca zapewnia odbiór i utylizację niespożytych resztek obiadów.
22. Termosy lub termoporty wraz z niespożytymi resztkami obiadów należy odebrać w dniu ich dostarczenia do placówek.
23. Wydawanie obiadów i zmywanie naczyń wielokrotnego użytku należy do obowiązków Zamawiającego.
24. Przygotowanie obiadów powinno być wykonywane przez kadrę posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe oraz w oparciu o bazę kuchenną przystosowaną do sporządzania posiłków dla żywienia zbiorowego.
25. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały czas trwania umowy aktualną decyzję zatwierdzającą zakład do produkcji oraz dostarczania posiłków w formie cateringu wydaną przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą spełniania warunków do przygotowywania posiłków oraz aktualne zaświadczenie właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków w pojemnikach zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury posiłku. Zaświadczenia muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Decyzję oraz zaświadczenia należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.
26. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnych orzeczeń, decyzji i zaświadczeń, o których mowa w pkt. 19 i 25 również w przypadku zmiany osób wykonujących usługę, zmiany miejsca przygotowania obiadów lub zmiany środka transportu do przewozu obiadów.
27. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania obiadów według ustalonego przez Zamawiającego jadłospisu (Załącznik nr 13 do SWZ).
28. Gramatura obiadów jest ustalana po obróbce termicznej.
29. Strony przewidują możliwość zmian w jadłospisie bez konieczności zmiany umowy z tygodniowym wyprzedzeniem po akceptacji przez obie strony.
30. Za jakość, wartość energetyczną i odżywczą, temperaturę oraz estetykę obiadu odpowiada Wykonawca.
31. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczania obiadów zgodnie z jadłospisem, po tej samej cenie jednostkowej brutto i w tej samej gramaturze dla dzieci korzystających ze wsparcia Gminy Wyszków oraz dla dzieci kupujących obiady prywatnie w szkołach (szacunkowa ilość obiadów – Załącznik nr 12 do SWZ). Sposób realizacji prywatnych obiadów oraz formę rozliczeń Wykonawca ustala z poszczególnymi szkołami.
32. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny oddzielnie za I i II danie, tak aby umożliwić zamówienie wyłącznie I dania lub II dania przez dzieci prywatnie wykupujące obiady. Suma ceny za I oraz II danie musi być równa cenie jednostkowej za pełen obiad określonej w Formularzu ofertowym.
33. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
34. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania dietetyka przez cały okres realizacji Umowy.
35. Zamawiający zastrzega, że przed podpisaniem umowy komisyjnie dokona wizytacji pomieszczeń kuchennych służących do przygotowywania i dystrybucji obiadów.
36. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania osoby do kontaktu, wraz z podaniem adresu e -mail oraz numeru telefonu, aby zapewnić możliwość stałych kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą, umożliwiających prawidłową realizację warunków określonych w umowie.
37. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w wysokości 100 000,00 zł netto, których przedmiotem będzie przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: miejsce przygotowania posiłków

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany będzie wykazać w sposób szczególny.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany będzie wykazać w sposób szczególny.
3. Sytuacji ekonomicznej i zawodowej.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 150.000,00 zł przez cały okres wykonywania zamówienia. W przypadku upływu terminu obowiązywania polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę najpóźniej w dniu końca obowiązywania dotychczasowej polisy.
4. Zdolności technicznej i zawodowej.
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, realizował co najmniej 1 usługę gastronomiczną o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot zamówienia tj. polegającą na prowadzeniu stołówki, lub zakładu gastronomicznego, lub przygotowywaniu posiłków dla żywienia zbiorowego o wartości min. 20 000 zł brutto średnio miesięcznie.
Ocena tego warunku będzie dokonywana na podstawie Wykazu usług (Załącznik nr 3 do SWZ). Do wykazanych usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia, w przypadku jeśli zamówienie było realizowane u innego zamawiającego.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ) tj.:
a) zapleczem kuchennym zapewniającym przygotowanie i zapakowanie żywności w celu dostarczenia do wskazanych placówek,
b) min. 2 samochodami przystosowanymi do przewozu posiłków w pojemnikach zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury posiłku.
Ocena tego warunków będzie dokonywana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie wykazu potencjału technicznego (Załącznik nr 4 do SWZ).
3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 6 osobami niezbędnym do wykonania zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ):
a) 5 osobami posiadającymi 2 letnie doświadczenie pracy w kuchni lub w przygotowywaniu posiłków dla żywienia zbiorowego, w tym co najmniej 2 osobami posiadającymi kwalifikacje w zawodzie kucharza,
b) 1 osobą – dietetyka dostępną Wykonawcy podczas realizacji zamówienia.
Ocena tego warunku będzie dokonywana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie wykazu osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SWZ).
Warunki o których mowa w ust. 1-3 muszą być spełnione łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostanie wezwany do przedłożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności.
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg Załącznika nr 6 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi:
1) Wykaz usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców. Do wykazanej usługi należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie wg Załącznika nr 3 do SWZ.
2) Wykaz potencjału technicznego wg Załącznika nr 4 do SWZ.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wg Załącznika nr 5 do SWZ.
4) Aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 150.000,00 zł przez cały okres wykonywania zamówienia. W przypadku upływu terminu obowiązywania polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę najpóźniej w dniu końca obowiązywania dotychczasowej polisy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z wzorem Załącznika nr 8 do SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie na podstawie 125 ust.1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to wstępnie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, na żądanie, Zamawiającego dostarczą umowę regulującą ich współpracę.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy – Załącznik nr 10 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
1) 1 Wystąpienia siły wyższej tj. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (zagrożenia epidemicznego, epidemii, wojny, stanu klęski żywiołowej, powodzi, pożaru, zamieszek, strajków, ataków terrorystycznych, itp.) mającej wpływ na realizację umowy,
2) Wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności,
3) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
4) Zmiany określającej strony umowy wynikającej w szczególności z połączenia, przekształcenia, zmiany firmy, siedziby stron,
5) Zmiany godzin wydawania posiłków,
6) Zmian w przepisach dotyczących pomocy państwa w zakresie dożywiania,
7) Zmian z przyczyn określonych w § 4 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.