eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › "Remont drogi gminnej nr 130223C w Słabomierzu km od 0+000,00 do 1+160,00".Ogłoszenie z dnia 2023-10-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont drogi gminnej nr 130223C w Słabomierzu km od 0+000,00 do 1+160,00”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żnin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 700-lecia 39

1.5.2.) Miejscowość: Żnin

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 503949297

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.ciszak@gminaznin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.znin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/znin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont drogi gminnej nr 130223C w Słabomierzu km od 0+000,00 do 1+160,00”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fe4d35b-4d72-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00458561

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00117199/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 „Remont drogi gminnej nr 130223C w Słabomierzu km od 0+000,00 do 1+160,00”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00386504

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGPI.271.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Droga gminna nr 130223C Słabomierz – Słębowo o wieloletniej nawierzchni bitumicznej szerokości zmiennej od 4,10m do 4,60m z wybojami i koleinami od przejazdu transportu rolniczego. Rozpoczyna się przy drodze powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin i w m. Słabomierz i biegnie w stronę miejscowości Słębowo gdzie przy skrzyżowaniu drogi gminnej ma swój koniec. Droga gminna biegnie w lekkim nasypie o wysokości około 0,50m bez rowów przydrożnych. Odcinek drogi gminnej przeznaczony do remontu to odcinek prosty z łukiem poziomym o długości 1160,00m. Dla zapewnienia należytych warunków eksploatacyjnych, polepszenia możliwości dojazdu rolnikom oraz mieszkańcom Słabomierza , Słębowa ,Gorzyc, Dochanowa i Sulinowa koniecznym staje się wykonanie remontu tej drogi gminnej na planowanym odcinku 1160 m bez zbytniego ingerowania w środowisko naturalne jako nawierzchnie utwardzone z materiałów naturalnych /masa mineralno – bitumiczna, tłuczeń kamienny łamany do stabilizacji mechanicznej 0/31,5mm itp./ nie szkodzących środowisku. Jednocześnie poprzez wykonany remont uzyska się bezpieczne połączenie drogi gminnej miejscowości Słabomierz i Słębowo Gminy Żnin oraz usprawni połączenie do drogi wojewódzkiej nr 251.

Podstawowe parametry techniczne

- prędkość projektowa 30 km/h
- nośność nawierzchni 80kN/oś
- szerokość jezdni bitumicznej 4,00 m i 4,50m
- długość drogi gminnej przeznaczonej do remontu L=1160,00mb
- szerokość obustronnego pobocza tłuczniowego 2*0,75m
- spadek poprzeczny drogi 2 % daszkowy
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% na łuku
- spadek poprzeczny pobocza 6% jednostronny
- teren niezabudowany i zabudowany – zjazdy na pola uprawne i do zabudowań
- droga gminna publiczna Gminy Żnin klasy „D” - dojazdowa
- szerokość w liniach rozgraniczających 9,00 m – 10,00m

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 551686,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 820040,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 551686,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOM BRUK DOMAGAŁA PAWEŁ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5621503421

7.3.3) Ulica: JANUSZKOWO 43

7.3.4) Miejscowość: ŻNIN

7.3.5) Kod pocztowy: 88-400

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 551686,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-26

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.