eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuszyn › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, (...) w Tuszynie"Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, (...) w Tuszynie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Tuszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-080

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 232 13 82

1.5.8.) Numer faksu: 42 614 30 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszyn.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, (...) w Tuszynie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adb324f6-6bfd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457983

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068422/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, (...) w Tuszynie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem : https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl
oraz poczty elektronicznej Zamawiającego:
zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały opisane w SWZ pkt XII - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; w pkt XVI SWZ - Opis sposobu przygotowania oferty; w pkt XVII SWZ - Opis sposobu złożenia oferty; w pkt XVIII SWZ - Składanie i otwarcie ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych, Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazuje w niniejszym postępowaniu jest Gmina Tuszyn–Burmistrz Miasta Tuszyna, z siedzibą w Tuszynie 95-080 ul. Piotrkowska 2/4;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Tuszynie możliwy jest pod adresem e-mail iod@tuszyn.info.pl, tel. 42 614 34 26 wew. 28, lub listownie na adres: Urząd Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn;
3. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, wyłonienia wykonawcy, zawarcia umowy, realizacji zamówienia) pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, (...) w Tuszynie" znak ZP.2710.19.2022 na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art. 10;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz inni odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub trwania okresu gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem że okres przechowywania danych w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych wynika z przepisów dotyczących przyznania tych środków;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania / zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO;
(pełna klauzula w SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2710.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie”, obejmującego wykonanie na dz. o nr ewid.: 186, 279/1, 357, 101, 1, 200/1, 258, 75, 174/2, prac polegających na wykonaniu uzbrojenia terenu – sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi do granic działek w ul. Ks. Ściegiennego, ul. Cmentarnej oraz Poprzecznej w tym:
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej,
- odejść bocznych w ul. Poprzecznej,
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego (od ul. Poprzecznej do ul. Góreckiej),
- odejść bocznych w ul. Ks. Ściegiennego (od ul. Poprzecznej do ul. Góreckiej),
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej,
- odejść bocznych w ul. Cmentarnej,
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego,
- odejść bocznych w ul. Ks. Ściegiennego.

Zestawienie ilościowe sieci kanalizacyjnych:
Kanalizacja PVC fi 315 (454,13+1017,80) = 1471,93 m
Kanalizacja PVC fi 200 (48,76+23,8+587,77) = 660,33 m
Kanalizacja PVC fi 160 (137,25+354,85+131,05) = 623,15 m
Ogółem: 2755,41 m
Studnie fi 425 – 6 szt.
Studnie fi 1200 – 107 szt.
Na trasie kanalizacji występują przewody elektryczne, telefoniczne, gazowe, wodociągowe oraz kanalizacja deszczowa.

Odtworzenie nawierzchni ulic po wykonanych robotach sieciowych.
Wartość netto robót budowlanych objętych nadzorem – 5.250.000,00 zł.

Zadania i obowiązki Wykonawcy (zwanego także w treści Inspektorem Nadzoru):
Do zadań i obowiązków Inspektora Nadzoru należy koordynacja oraz nadzór nad prawidłową realizacją określonych wyżej zadań inwestycyjnych, a w szczególności:
1) pełny zakres czynności i uprawnień określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
2) reprezentowanie interesów inwestora wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
5) opiniowanie wniosków materiałowych (przekazanych przez Wykonawcę) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania,
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,
7) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Gminą Tuszyn, a wykonawcą robót budowlanych,
8) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy i potwierdzenie tej obecności wpisem do dziennika budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
9) analiza i zatwierdzenie przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności , itp.
10) potwierdzenie wykonania robót przez podpisanie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, potwierdzenie wykonania robót przez podpisanie protokołów z próby szczelności kanałów i z innych niezbędnych czynności kontrolnych,
11) udział w rozliczeniu merytorycznym i finansowym wykonanych robót,
12) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy,
13) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
14) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest obecność zgodnie z zadeklarowaną ilością pobytów na budowie, jak również na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski, z potwierdzeniem wizyt wpisem do dziennika budowy,
15) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach oraz wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prawidłowy i terminowy przebieg realizacji robót,
16) nadzorowanie robót koniecznych i dodatkowych wynikających z potrzeb realizacji budowy,
17) kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i bieżące informowanie Zamawiającego o zaawansowaniu robót lub ewentualnym opóźnieniu,
18) bycie dyspozycyjnym na każde wezwanie Zamawiającego,
19) kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,
20) sporządzenie inwentaryzacji wykonanych robót oraz ich wyceny w przypadku rozwiązania umowy o roboty budowlane lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron,
21) jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z wykonawcą , to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych. Jeżeli jednak w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do udzielenia wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu, zaś Inspektor Nadzoru zawiadomi o tym Zamawiającego w terminie 24 godzin od daty dokonania tego wpisu,
22) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez wykonawcę. Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach,
23) Inspektor Nadzoru nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji, z zastrzeżeniem ust.21 zd.3, mogących powodować zmianę wartości finansowej zadania,
24) udział w posiedzeniach komisji powoływanych przez Zamawiającego,
25) kontrola terminowości wykonywania robót,
26) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację robót budowlanych,
27) udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót, a także sporządzanie protokołów z narad,
28) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
29) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy oraz weryfikowanie poprawności prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy,
30) współdziałanie z Zamawiającym w przygotowaniu do instytucji dofinansowujących inwestycję niezbędnych dokumentów i wniosków,
31) nadzór nad wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności określone w umowie z Wykonawcą,
32) udział w czynnościach przeglądu pogwarancyjnego oraz w rozpatrywaniu wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-04

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) cena - (C) - 60%
2) ilość proponowanych pobytów na budowie w tygodniu (P) - 40%

Przewiduje się minimalną ilość proponowanych pobytów na budowie w tygodniu – 1 pobyt, natomiast maksymalną – 3 pobyty. W przypadku zaoferowania większej liczy pobytów, Zamawiający przyjmie do wyliczenia punktacji w przedmiotowym kryterium założone 3 pobyty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość proponowanych pobytów na budowie w tygodniu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

1.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonują należycie co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy kanalizacji sanitarnej o wartości łącznej nadzorowanych robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.

b) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, że dla realizacji zamówienia dysponują co najmniej jedną osobą spełniającą następujące wymagania:
- posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, i
- posiadającą minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.W przypadku wykazania ww. warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, Spółka cywilna) na zasadach określonych w art. 117 ustawy Pzp, a także
w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniali warunek doświadczenia w wykonywaniu zamówień, o którym mowa w warunku 1.4.
Uwaga: w przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone na podstawie wzoru wg załącznika nr 8.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, ze zm.).
– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i odnośnie pkt 4 ustawy w zakresie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
b) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
c) art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy.
– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

(numeracja zgodna z SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w pkt V SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) w celu wykazania spełniania warunku z pkt V ust. 1.4, lit. a)
- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz powinien dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

2) w celu wykazania spełniania warunku z pkt V ust. 1.4 lit. b)
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

(numeracja zgodna z SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby. (jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące podwykonawcy w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie, iż wykonanie części zamówienia zamierza zlecić podwykonawcy oraz wskazaniu tego podwykonawcy w ofercie, w zakresie braku podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SWZ. (jeżeli dotyczy).
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.(jeżeli dotyczy)
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy) – wg wzoru stanowiącego zał nr 3 do SWZ. (jeżeli dotyczy).
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy).
7. dowód wniesienia wadium wymagania dotyczące wadium zostały opisane w dalszej części SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wykonawca składa dokument załączając na Platformie w zakładce „Oferty – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PEKAO S.A. O/Tuszyn 07 1240 3451 1111 0000 3031 6261
Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć jakiego zadania wadium dotyczy - Wadium do postępowania Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie”
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
W przypadku wadium wnoszonego przelewem Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie ono uznane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt XVI ust. 4 pkt 4.5 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
Powyższe oznacza, iż:
4.1 oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
5. W przypadku o którym mowa w pkt V ust. 2 -3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z ustaleniami zawartymi w SWZ.
2. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie niezależnie od wartości tych zmian, w następujących okolicznościach, w szczególności dotyczących terminu realizacji, z zastrzeżeniem § 14 Umowy. Zmiany dokonywane mogą być na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w szczególności gdy spowodowane są następującymi okolicznościami:
1) zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych,
2) zmianą obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
3) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmianą wynikającą
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
4) zmianą osoby wskazanej w § 3 ust. 1 umowy – osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 umowy.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu
w sposób należyty.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.