eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Mazowiecka › Przedłużenie licencji i usług FortiGate dla Urzędu Miasta Ostrów MazowieckaOgłoszenie z dnia 2023-10-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Przedłużenie licencji i usług FortiGate dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3-go Maja 66

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 296795433

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@ostrowmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ostrowmaz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedłużenie licencji i usług FortiGate dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3e255b2-5ea7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00457938

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421451

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.34.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 15100,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przedłużenie licencji i usług FortiGate dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
2. Zakres przedłużenia licencji i usług dla urządzenia FortiGate 100E na kolejny okres 12 miesięcy:
1) aktualizacja pakietu licencji na okres 1 roku: Intrusion Prevention System; Advanced Malware Protection; Application Control; URL, DNS & Video Filtering; Antispam Service and FortiCare Premium. Aktualna licencja ważna jest do 18 grudnia 2023 r.
2) usługi AHB HEZO - wymiany urządzenia w razie awarii z roczną obsługą inżynierską. Aktualna usługa ważna jest do 18 grudnia 2023 r.
3) usługi zarządzania urządzeniem w chmurze FortiGate, analiz i zachowania logów. Aktualna licencja ważna jest do 21 października 2023 r.
Przedłużenie usługi do 18 grudnia 2024 r.
3. Prawa i obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy - załącznik do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15031,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17097,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15480,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROMAR IT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 523306547

7.3.3) Ulica: ul. Plebańska 6/14

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15480,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-15

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 15 października 2023 r. Wymagany okres licencjonowania oprogramowania i usług do dnia 18.12.2024 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.