eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › "Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec" - III postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec” – III postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zawierciański

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27625525200000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zawiercie.powiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6492318342

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Parkowa 2

1.11.4.) Miejscowość: Zawiercie

1.11.5.) Kod pocztowy: 42-400

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.cuw-zawiercie.4bip.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec” – III postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99565f85-6be9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001136/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowości Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/689898

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/689898

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/689898. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Szczegółowe informacje o sposobie
podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów opisane zostały w Rozdz. XIV SWZ.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza,
opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, (opisane w Rozdz. XIII ust. 5 SWZ).
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1/ akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2/ zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawach procedury postępowania, są: Izabela Kaźmierczak, adres email:
ikazmierczak@cuw-zawiercie.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja RODO zawarta jest w Rozdz. II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
b) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
c) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
d) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0051/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja (wykonanie) robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S, w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec” - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:
1/ Wykonanie dokumentacji projektowej, w stadium projektu budowlano – wykonawczego wraz z dokumentacją geodezyjno – prawną, decyzjami oraz wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, warunkami, umożliwiającymi uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej na prowadzenie robót budowlanych. Dokumentację projektową należy opracować w szczególności zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
2/ Wykonanie robót budowlanych, w oparciu o dokumentację projektową, STWiORB (opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
3. Parametry projektowe:
1/ Kategoria drogi publicznej – powiatowe 1767 S i 1776 S;
2/ Szerokość jezdni dostosowana do istniejących krawędzi od 5,50 do 6,50 m;
3/ Klasa techniczna drogi Z (zbiorcza);
4/ Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu KR3 (warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P o grubości 7 cm po zagęszczeniu o pow. 45 100,00 m2, warstwa wiążąca i/lub wyrównawcza AC 16W o grubości 5 cm po zagęszczeniu o pow. 20 650,00 m2 i warstwa ścieralna AC 11S o grubości 4 cm po zagęszczeniu o pow. 78 200,00 m2);
5/ Dopuszczalne obciążenie 115 kN na oś.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
1/ opracowania dokumentacji projektowej wszystkich koniecznych branż w celu przebudowy drogi wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, zgłoszeń, projektów wykonawczych, sporządzenia obmiarów i kosztorysów robót i dostosowania założeń STWiORB, które mają być powiązane z dokumentacją projektową i przedmiarem robót;
2/ wymiany konstrukcji nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1776 S: od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777 S, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1767 S – orientacyjna długość: około 9 827 m;
3/ wymiany konstrukcji nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1767 S: od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1776 S, do ronda w miejscowości Żarnowiec (dowiązanie do istniejącej nawierzchni drogowej przed wlotem na rondo) – orientacyjna długość: około 4 002 m;
4/ wykonania utwardzonego pobocza - na całym przebiegu przebudowywanych dróg powiatowych
z wyłączeniem lokalizacji uniemożliwiających ich wykonanie;
5/ wykonania ciągów pieszych z kostki betonowej – orientacyjna długość: około 4 050,00 mb;
6/ wykonania odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej – orientacyjna długość: około 4 050,00 m;
7/ wykonania profilowania i oczyszczenia istniejących rowów odwadniających – orientacyjna długość: około 9 000,00 m;
8/ wykonania przepustów pod zjazdami i drogą poprzez ich wymianę lub udrożnienie;
9/ usunięcia ewentualnych kolizji z urządzeniami obcymi – wodociąg, teletechnika, elektryka – w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych;
10/ wycinki kolidujących drzew rosnących na przebiegu projektowych ciągów pieszych;
11/ wykonania kanału technologicznego. Zamawiający dopuszcza rezygnację z budowy kanału technologicznego na co Wykonawca powinien uzyskać stosowne odstępstwo od warunków technicznych.
5. Wykonawca zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane:
1/ Wykonanie robót rozbiórkowych (frezowanie nawierzchni bitumicznych),
2/ Profilowanie podłoża pod warstwę podbudowy bitumicznej,
3/ Wykonanie oczyszczenia i skropienia podłoża pod warstwy bitumiczne, podbudowy, wiążącą i ścieralną,
4/ Wykonanie robót ziemnych,
5/ Budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
6/ Wykonanie utwardzonych poboczy z przekruszonego destruktu asfaltowego,
7/ Wykonanie ciągów pieszych,
8/ Wykonanie zjazdów z kruszywa (tłuczniowych) wraz z przepustami w miejscach pogłębienia
i budowy nowych rowów odwadniających,
9/ Wykonanie odwodnienia,
10/ Wykonanie profilowania rowów,
11/ Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
12/ Wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych,
13/ Pełnienie Nadzoru Autorskiego nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji robót budowalnych (w przypadku konieczności),
14/ Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku koniczności),
15/ Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
16/ Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. Opis oraz sposób realizacji przedmiotowego zamówienia określają również Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.
7. Ubezpieczenie - Wykonawca w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia (od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego) musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100) lub dla walut obcych w wysokości równoważnej, przeliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zawarcia umowy. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Elektromobilność - Zamawiający spełniając wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: ustawa o elektromobilności), w szczególności przepisy wynikające z art. 68 ust. 3, nakładające na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zlecania zadań publicznych podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%, wymaga, aby Wykonawca jak również Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewnił wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy realizacji przedmiotowego zamówienia na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy o elektromobilności, z uwzględnieniem ewentualnych zmian tej ustawy. Wymóg ten będzie podlegał uprawnieniu Zamawiającego do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o dostosowaniu floty pojazdów samochodowych użytkowanych do realizacji niniejszego zamówienia do ww. ustawy, w tym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym wraz ze wskazaniem ich udziału (o ile będą zachodzić okoliczności wynikające z przepisów tej ustawy) lub oświadczenie, z którego wynika, iż używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. W wykazie należy wskazać: ilość, nazwę, rodzaj, numer rejestracyjny pojazdów samochodowych użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe oświadczenie Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wraz z fakturą VAT (każdą) oraz w każdym przypadku konieczności aktualizacji informacji przekazanych Zamawiającemu w oświadczeniu wstępnym (przed podpisaniem umowy).
9. Rozwiązania równoważne:
1/ jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
2/ W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3/ Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
10. Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie z postanowieniami art. 100 ust. 1 ustawy PZP, tj. z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
11. Wykonawca w cenie kontraktowej uwzględni cały niezbędny personel do bezproblemowej realizacji inwestycji.
12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert. Sposób oceny ofert w tym kryterium opisano w rozdziale XX SWZ.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) cena ofertowa brutto (C) – waga kryterium 60 %
2) doświadczenie kierownika budowy (D) – waga 20 %
3) okres gwarancji (G) – waga 20 %
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium: cena ofertowa brutto (C) – waga 60 %
podstawą przyznania punktów w kryterium „cena ofertowa brutto” – będzie cena ofertowa brutto, czyli zawierająca należny podatek
od towarów i usług (VAT), podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.
Sposób oceny ofert w kryterium "cena ofertowa brutto" (C) został szczegółowo opisany w Rozdz. XX ust. 2 pkt 1) SWZ
2) Kryterium: doświadczenie kierownika budowy (D) – waga 20 %
podstawą przyznania punktów w kryterium „doświadczenie kierownika budowy” – będzie doświadczenie osoby skierowanej do
realizacji zamówienia (tj. Kierownika budowy), podane w zakresie: min. 1, max. 5 nadzorowanych robót, zadeklarowane przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.
Sposób oceny ofert w kryterium "doświadczenie kierownika budowy" (D) został szczegółowo opisany w Rozdz. XX ust. 2 pkt 2) SWZ
3) Kryterium: okres gwarancji (G) – waga 20 %
podstawą przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji” – będzie długość okresu gwarancji na całość wykonanych robót
objętych niniejszym zamówieniem podana w pełnej liczbie miesięcy w zakresie: od 60 do 72, zadeklarowana przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.
Sposób oceny ofert w kryterium "okres gwarancji (G)" został szczegółowo opisany w Rozdz. XX ust. 2 pkt 3) SWZ
Ostateczny ranking ofert przeprowadzony zostanie według wzoru:
Sp = C + D + G
gdzie:
Sp – suma punktów przyznana ofercie w kryteriach: cena ofertowa (C), doświadczenie kierownika budowy (D) i okres gwarancji (G)
C – ilość punktów przyznana w kryterium: cena ofertowa (C)
D – ilość punktów przyznana w kryterium: doświadczenie kierownika budowy (D)
G – ilość punktów przyznana w kryterium: okres gwarancji (G)
Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, a ocena
punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Oferta, która według ostatecznego rankingu uzyska najwyższą liczbę przyznanych punktów przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert
i ich wag - zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1/ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2/ uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4/ zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający określa, że Wykonawca spełni warunek
w tym zakresie, jeżeli łącznie wykaże iż:
a/ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub odbudowy lub remontu drogi publicznej (z wyłączeniem remontów cząstkowych) - o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100).
Uwaga:
• W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informacje.
• Przy dokonywaniu oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane przez podmioty, na rzecz których były wykonywane. Jako zakończenie robót budowlanych należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
b/ skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.:
- co najmniej jedną (1) osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie
w pracy zgodnej z posiadanymi uprawnieniami oraz doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w ramach co najmniej 1 budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi w charakterze kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego; Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy.
Doświadczenie Kierownika budowy w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub odbudowy lub remontu drogi publicznej (nadzorowane roboty w charakterze kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego) - będzie stanowiło jedno z kryterium oceny ofert - zgodnie z zapisami Rozdz. XX SWZ;
oraz
- co najmniej jedną (1) osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Projektanta posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie dla zakresu zamówienia tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej;
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Uwaga:
• W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
• Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przez jedną osobę.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
a/ Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – (Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 4);
b/ Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (zgodnie z dyspozycją art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca w oświadczeniu z art. 125 ust 1 ustawy Pzp - stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ - wskaże dane umożliwiające za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dostęp do tych środków);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
a/ wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz powinien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4 lit. a/ SWZ - (wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ);
b/ wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku określonego
w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4 lit. b/ SWZ - (wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ);
UWAGA: Osoba wskazana w powyższym załączniku na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdz. VIII ust. 2 pkt 4/ lit. b (dotyczy Kierownik budowy) musi być tą samą osobą, którą Wykonawca wskazał w pkt 2 Formularza ofertowego, w celu poddania oferty ocenie zgodnie z kryterium: „Doświadczenie kierownika budowy (D)”, o którym mowa w Rozdz. XX SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na Ofertę składa się: Formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, który nie podlega uzupełnieniu.
2. Do oferty winny być dołączone:
1/ Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 PZP – odpowiednio w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale X ust. 1 SWZ, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca / Wykonawca występujący wspólnie / Podmiot udostępniający zasoby - nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
2/ jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) w przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku Wykonawców występujących wspólnie,
3/ jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP - dokument (np. zobowiązanie) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ),
4/ w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ).
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do dostarczenia:
1/ poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy nie wynika, że została opłacona), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za wyrządzone szkody materialne (mienie osób trzecich i mienie powierzone) powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia - na sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż 5 000 000,00 PLN ;
2/ dokumentów potwierdzających, że osoby pełniące funkcję Kierownika budowy, Projektanta posiadają wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane) - wystarczające będzie przedłożenie zaświadczenia o wpisie w/w osób na listę członków właściwej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zawierające informacje
o posiadanych uprawnieniach (np. w postaci wydruku elektronicznego zaświadczenia możliwego do pobrania ze strony internetowej właściwej Izby);
3/ oświadczenia potwierdzającego spełnianie wymagań udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy na poziomie określonym w ustawie o elektromobilności, do którego dołączy wykaz pojazdów, których liczba została wskazana w Ofercie (rodzaj pojazdu, marka, nr rejestracyjny, rodzaj napędu/ paliwa) lub oświadczenie o braku konieczności używania do realizacji zamówienia pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, do którego dołączy wykaz pojazdów, których liczba została wskazana w Ofercie (rodzaj pojazdu, marka, nr rejestracyjny, rodzaj napędu/ paliwa);
4/ pisemnego oświadczenia o sposobie zatrudnienia osób wskazanych w Rozdziale III ust. 9. Oświadczenie musi zawierać: imię i nazwisko pracownika, stanowisko pracy, rodzaj zawartej umowy o pracę, wymiar etatu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 189 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1/ pieniężnej;
2/ gwarancjach bankowych;
3/ gwarancjach ubezpieczeniowych;
4/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto w Banku:

BNP Paribas Bank Polska
63 1600 1462 1896 9821 9000 0004

tytuł wpłaty: Wadium „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S” znak SRZP261-0051/22

Uwaga:
Wadium w formie pieniężnej uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, jeśli środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1/ musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2/ z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3/ powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4/ termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień upływu terminu składania ofert);
5/ w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6/ beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający, tj.: Powiat Zawierciański - Starostwo Powiatowe w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie;
7/ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika ustanowienie pełnomocnika winno być załączone do oferty w formie elektronicznej, zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. XIV SWZ. Ustanowienie pełnomocnika może wynikać z dokumentu pełnomocnictwa lub innego dokumentu np. umowy regulującej współpracę Wykonawców (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - (Oświadczenie zawarte jest w treści Załącznika nr 3 do SWZ - odpowiednio).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie:
1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia
2) terminu realizacji umowy
3) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych
4) zmiany osoby/osób pełniącej/pełniących funkcję Projektanta lub Kierownika budowy, na zasadach opisanych w § 10 oraz § 16 Projektowanych postanowień przyszłej umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/689898

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.