eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2023 roku - 2 części.Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2023 roku - 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000825522

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dekabrystów 43

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-215

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 372 07 83

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir@mosir.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2023 roku - 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4784b270-640b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005856/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2023 roku - 2 części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4784b270-640b-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie pytań, oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 11), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: mosir@mosir.pl
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy: DT.171.13.2022.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).


Uwaga:
Pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być składane z uwzględnieniem powyższych Rozporządzeń, ani nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w pkt 35 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w pkt 35 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT.171.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowe utrzymanie czystości w Parku Wodnym Częstochowa, ul. Dekabrystów 47,
- okres i godziny funkcjonowania: obiekt czynny codziennie w godz. 10.00 – 22.00; dni wolne od pracy: 8-9.04, 01.11, 24-25.12; obiekt czynny do godz. 15.00: 31.12.

- pomieszczenia: administracyjno-biurowe, socjalne, stanowiska kasowe, szatnie, sanitariaty, ratowników, pierwszej pomocy, hole, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, hala basenowa, saunarium, oraz pozostałe elementy określone w szczegółowym opisie zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 30% zamówienia podstawowego w przypadku:
- konieczności udzielenia zamówienia po zakończeniu obowiązywania umów, a przed wejściem w
życie kolejnych umów, które zostaną zawarte w wyniku rozstrzygnięcia nowego przetargu na usługę
sprzątania obiektów i terenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowe utrzymanie czystości:
1. Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, Al. NMP 56, okres i godziny funkcjonowania:
- od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00;
- w soboty, niedziele i święta w godz. 8.00 – 20.00.
Dni wolne od pracy: 01.01, 9-10.04, 01.11, 25-26.12; obiekt czynny do godz. 12.00, tj.: 8.04, 24.12, 31.12.
2. Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22, okres i godziny funkcjonowania:
- od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00;
- w soboty, niedziele i święta w godz. 8.00 – 20.00.
Dni wolne od pracy: 01.01, 9-10.04, 01.11, 25-26.12; obiekt czynny do godz. 12.00, tj.: 8.04, 24.12, 31.12.
pomieszczenia: administracyjno-biurowe, socjalne, stanowiska kasowe, szatnie, sanitariaty, ratowników, pierwszej pomocy, hole, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, hala basenowa, oraz pozostałe elementy określone w szczegółowym opisie zamówienia.
Zamawiający informuje, że objęcie obsługą obiektu nie wymienionego powyżej w trakcie obowiązywania umowy będzie dokonywane na podstawie pisemnego zgłoszenia oraz dostarczenia harmonogramu określającego zakres obsługi, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail, bez konieczności renegocjowania warunków umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości osób świadczących usługi, ilości dni oraz godzin świadczenia usługi na poszczególnych obiektach, w zależności od zaistniałych potrzeb, bez konieczności renegocjowania warunków umowy. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie z wyprzedzeniem. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obliczane będzie proporcjonalnie według stawki godzinowej określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 30% zamówienia podstawowego w przypadku:
- wystąpienia konieczności sprzątania obiektów/terenów nieobjętych niniejszym przedmiotem
zamówienia, tj. niewymienionych we wzorze umowy i załącznikach do umowy, stanowiących załącznik
nr 2 do SWZ;
- konieczności udzielenia zamówienia po zakończeniu obowiązywania umów, a przed wejściem w
życie kolejnych umów, które zostaną zawarte w wyniku rozstrzygnięcia nowego przetargu na usługę
sprzątania obiektów i terenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie.
Udzielenie powyższych zamówień nastąpi przy zachowaniu ceny ryczałtowej netto za 1
roboczogodzinę pracy wynikającą ze złożonej oferty przetargowej wykonawcy, z którym zawarto
umowę „podstawową” oraz odpowiedniej stawki VAT.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania lub wykonywania – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a.1) dla części 1 - co najmniej jednej usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:
a.1.1) powierzchnia sprzątanych budynków wynosi co najmniej 3 000 m2 ;
a.1.2) czas wykonywania usługi wynosił co najmniej 6 miesięcy.

a.2) dla części 1 - co najmniej jednej usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu basenów i/lub pływalni krytych, spełniającej łącznie następujące warunki:
a.2.1) powierzchnia sprzątanych obiektów wynosi co najmniej 2 000 m2 ;
a.2.2) czas wykonywania usługi wynosił co najmniej 6 miesięcy.

b.1) dla części 2 - co najmniej jednej usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:
b.1.1) powierzchnia sprzątanych budynków wynosi co najmniej 2 000 m2 ;
b.1.2) czas wykonywania usługi wynosił co najmniej 6 miesięcy.

b.2) dla części 2 - co najmniej jednej usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu basenów i/lub pływalni krytych i/lub hali sportowych, spełniającej łącznie następujące warunki:
b.2.1) powierzchnia sprzątanych obiektów wynosi co najmniej 1500 m2 ;
b.2.2) czas wykonywania usługi wynosił co najmniej 6 miesięcy.

UWAGA:
Zgodnie z definicjami zawartymi w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), przez:
a) „budynek użyteczności publicznej” – należy rozumieć budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny (§ 3 pkt 6);
b) „budynek zamieszkania zbiorowego” – należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny (§ 3 pkt 5).
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i ten parametr (czas) wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług, o którym mowa punkcie 19.1. SWZ.
UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

2. Dla części 1 - dysponowanie potencjałem technicznym, tj. udokumentowanie posiadania odpowiedniego potencjału technicznego w zakresie dysponowania sprawnym sprzętem i urządzeniami, które zostaną wykorzystane przy realizacji usług w obiektach zamawiającego. Wykonawca powinien dysponować co najmniej niżej wymienionym sprzętem:
a) odkurzacz na sucho o mocy dostosowanej do rodzaju i wielkości sprzątanych powierzchni – 1 szt.;
b) akumulatorowa maszyna szorująco – susząca wyposażona w szczotkę dyskową oraz pada, do czyszczenia pomieszczeń, w których konieczna jest łatwość manewrowania, proste i łukowe listwy ssące, system dwóch zbiorników o mocy dostosowanej do rodzaju i wielkości sprzątanych powierzchni – min 3 szt.;
c) szorowarka jednotarczowa z dociskiem wyposażona w szczotkę dyskową oraz pada – min 1-2 szt.
d) wózek serwisowy, z półkami na materiały i środki czyszczące, z workami do zbierania odpadów min. 150 l – według potrzeb – min. 5 szt.;
e) urządzenie do ekstrakcyjnego prania i odplamiania wykładzin oraz wewnętrznych mat wejściowych – 1 szt.;
f) mopy, ścierki, zbieracze wody, urządzenia do mycia okien oraz inny niezbędny sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia – według potrzeb;
g) myjka ciśnieniowa o mocy dostosowanej do rodzaju i wielkości sprzątanych powierzchni – min 1 szt.;
Wykonawca zobowiązany jest do doboru sprzętu w liczbie i w sposób gwarantujący możliwość realizacji usług z należytą starannością.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz usług, spełniających wymagania określone w punkcie 18.1. SWZ, należy sporządzić zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SWZ.

2. Wykaz sprawnego sprzętu i urządzeń będących w dyspozycji wykonawcy, spełniających wymagania określone w punkcie 18.2. SWZ, które zostaną wykorzystane przy realizacji usług w obiektach Zamawiającego, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określa pkt 10 w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz żaden ze wspólników spółki cywilnej nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wypełniony załącznik nr 6 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej.
4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy)
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników.
5) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp, z którego będzie wynikało, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umów został określony w załącznikach nr 1 i 2 do SWZ, tj. we wzorach umów dot. poszczególnych części zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa podpisaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.