eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kartuzy › Wykonanie odnowy/przebudowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego.Ogłoszenie z dnia 2023-10-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie odnowy/przebudowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191687253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 26

1.5.2.) Miejscowość: Kartuzy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586810715

1.5.8.) Numer faksu: 586811522

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.kartuzy.ibip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kartuskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie odnowy/przebudowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a4b0511-53a2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00453821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000919/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Wykonanie odnowy/przebudowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398395

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP4.26.02.4.2023.SP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 - Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych nr 1931G, 1913G i 1908G.

Inwestycja obejmuje swym zakresem wykonanie 3 odcinków dróg powiatowych:
1) DP nr 1931G w miejscowości Węsiory o długości ok. 430m,
2) DP nr 1913G w miejscowości Kołodzieje o długości ok. 400m,
3) DP nr 1908G w miejscowości Garcz o długości ok. 200m.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac:
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
- wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitumicznego (po wcześniejszej ścince po-boczy)
Przedmiar robót:
I. droga 1931 G odc. m. Węsiory dł. 430 m pow. 2070 m2 :
1 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włączeniu m2 10,0 ;
2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 2070,0 ;
3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 2070,0 ;
4 Wykonanie warstwy wiążącej z grub. 3 cm o uziarnieniu AC11 m2 2070,0 ;
5 Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm AC 8 m2 2070,0 ;
6 Profilowanie istniejącej nawierzchni z tłucznia m2 2070,0 ;
7 Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 gr. 8 cm t 360,0 ;
8 Uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitum stabilizowanego mechanicznie m2 700,0 ;
II. droga 1913 G odc. m. Kołodzieje dł. 400 m pow. 2070 m2 :
1 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włączeniu m2 10,0 ;
2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 2070,0 ;
3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 2070,0 ;
4 Wykonanie warstwy wiążącej z grub. 3 cm o uziarnieniu AC11 m2 2070,0 ;
5 Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm AC 8 m2 2070,0 ;
6 Uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitum stabilizowanego mechanicznie m2 700,0 ;
III. droga 1908 G odc. m. Garcz dł. 200 m pow. 1000 m2:
1 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włączeniu m2 0,0 ;
2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 1000,0 ;
3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 1000,0 ;
4 Wykonanie warstwy wiążącej z grub. 3 cm o uziarnieniu AC11 m2 1000,0 ;
5 Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm AC 8 m2 1000,0 ;
6 Uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitum stabilizowanego mechanicznie m2 200,0 .

WARUNKI WYKONANIA I UWAGI KOŃCOWE
1. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót uzbrojenia nie wykazane w inwentaryzacji, należy napotkane uzbrojenie traktować jako czynne, zabezpieczyć je i powiadomić odpowiedniego właściciela lub użytkownika.
2. Wykonawca po zakończeniu prac musi uporządkować teren robót.
3. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia – projekt na-leży zaopiniować w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach i Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach a następnie uzyskać zatwierdzenie z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę pod-czas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

Prace należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne stanowiące załącznik nr 1a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 491427 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – Wykonanie przebudowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1902G odc. Tuchom Barniewice.
Inwestycja obejmuje swym zakresem wykonanie odcinka o długości 700m.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac:
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- wykonanie koryta pod warstwy bitumiczne
- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA8
- uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitumicznego (po wcześniejszej ścince poboczy)
Przedmiar robót:
I. droga 1902 G odc. Tuchom – Barniewice, dł. 2+802 do 3 + 502, 700 m pow. 3500 m 2 :
1) Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włą-czeniu m2 10,0 ;
2) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 3000,0 ;
3) Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 3000,0 ;
4) Wykonanie warstwy wiążącej z grub. 3 cm o uziarnieniu AC11 m2 3000,0 ;
5) Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm SMA8 m2 3000,0 ;
6) Koryto pod nawierzchnię gr 6 cm m2 3000,0 ;
7) Warstwa podbudowy z betonu asfaltowym AC11 śr. 4 cm m2 0,0 ;
8) Uzupełnienie i profilowanie poboczy z kruszywa uzyskanego z koryta stabilizowanego mechanicznie m2 800,0 .

WARUNKI WYKONANIA I UWAGI KOŃCOWE
1. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót uzbrojenia nie wykazane w inwentaryzacji, należy napotkane uzbrojenie traktować jako czynne, zabezpieczyć je i powiadomić odpowiedniego właściciela lub użytkownika.
2. Wykonawca po zakończeniu prac musi uporządkować teren robót.
3. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia – projekt należy zaopiniować w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach i Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach a następnie uzyskać zatwierdzenie z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

Prace należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne stanowiące załącznik nr 1a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 337050 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 559386,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 649265,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 559386,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "DROMOS" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891584211

7.3.3) Ulica: Gdańska 26

7.3.4) Miejscowość: Kartuzy

7.3.5) Kod pocztowy: 83-300

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 559386,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 311743,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 369487,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 311743,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kruszywo Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8411348795

7.3.3) Ulica: Długa 4B

7.3.4) Miejscowość: Linia

7.3.5) Kod pocztowy: 84-223

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 311743,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.