eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kartuzy › Wykonanie odnowy/przebudowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego.Ogłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie odnowy/przebudowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191687253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 26

1.5.2.) Miejscowość: Kartuzy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586810715

1.5.8.) Numer faksu: 586811522

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.kartuzy.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kartuskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie odnowy/przebudowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a4b0511-53a2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000919/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Wykonanie odnowy/przebudowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Funkcjonalność platformy gwarantuje
złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu
zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Za datę przekazania oferty na platformie przyjmuje się datę
jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w kroku drugim składania oferty i wyświetleniu komunikatu, że
oferta została złożona. W toku postępowania wszelka komunikacja, w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
informacje przekazywane będą za pomocą udostępnionego na platformie formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę
przekazania oświadczeń, wniosków oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający
będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Zalecenia odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla
dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać
formatem XAdES. Zalecenia odnośnie podpisu osobistego: dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny
(otoczony), dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. Zalecenia
odnośnie podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”. Zamawiający
określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2G
RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub
ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, oznaczenie
czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), na platformie występuje limit objętości plików
lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150MB.
Zamawiający dopuszcza przysyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj.: mi.in.: .doc; .docx;
.odt; .xls; .xlsx; .pdf przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf . Zamawiający dopuszcza kompresję
danych: .zip, .7Z. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy oraz
uznaje go za wiążący. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy znajdują się pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w zakładce prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Wykonawca może również komunikować się za pomocą email: przetargi@zdpk.pl (za wyjątkiem oferty z
załącznikami).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą
przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach z siedzibą przy ul. Gdańskiej 26 w
Kartuzach email: sekretariat@zdpk.pl
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem
ochrony danych na adres mailowy: iod@zdpk.pl
Cel przetwarzania
Państwa dane są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.
Podstawa przetwarzania danych
Podstawa prawną przetwarzania danych są przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W przypadku dobrowolnego podania
danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona
poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie
Państwo w pkt 25 SWZ niniejszego postępowania oraz na naszej stronie www
http://zdp.kartuzy.ibip.pl w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ Klauzula informacyjna

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt) 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie Państwo w pkt 25 SWZ
niniejszego postępowania oraz na naszej stronie www http://zdp.kartuzy.ibip.pl w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/
Klauzula informacyjna

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP4.26.02.4.2023.SP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 - Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych nr 1931G, 1913G i 1908G.

Inwestycja obejmuje swym zakresem wykonanie 3 odcinków dróg powiatowych:
1) DP nr 1931G w miejscowości Węsiory o długości ok. 430m,
2) DP nr 1913G w miejscowości Kołodzieje o długości ok. 400m,
3) DP nr 1908G w miejscowości Garcz o długości ok. 200m.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac:
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
- wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitumicznego (po wcześniejszej ścince po-boczy)
Przedmiar robót:
I. droga 1931 G odc. m. Węsiory dł. 430 m pow. 2070 m2 :
1 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włączeniu m2 10,0 ;
2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 2070,0 ;
3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 2070,0 ;
4 Wykonanie warstwy wiążącej z grub. 3 cm o uziarnieniu AC11 m2 2070,0 ;
5 Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm AC 8 m2 2070,0 ;
6 Profilowanie istniejącej nawierzchni z tłucznia m2 2070,0 ;
7 Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 gr. 8 cm t 360,0 ;
8 Uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitum stabilizowanego mechanicznie m2 700,0 ;
II. droga 1913 G odc. m. Kołodzieje dł. 400 m pow. 2070 m2 :
1 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włączeniu m2 10,0 ;
2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 2070,0 ;
3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 2070,0 ;
4 Wykonanie warstwy wiążącej z grub. 3 cm o uziarnieniu AC11 m2 2070,0 ;
5 Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm AC 8 m2 2070,0 ;
6 Uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitum stabilizowanego mechanicznie m2 700,0 ;
III. droga 1908 G odc. m. Garcz dł. 200 m pow. 1000 m2:
1 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włączeniu m2 0,0 ;
2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 1000,0 ;
3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 1000,0 ;
4 Wykonanie warstwy wiążącej z grub. 3 cm o uziarnieniu AC11 m2 1000,0 ;
5 Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm AC 8 m2 1000,0 ;
6 Uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitum stabilizowanego mechanicznie m2 200,0 .

WARUNKI WYKONANIA I UWAGI KOŃCOWE
1. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót uzbrojenia nie wykazane w inwentaryzacji, należy napotkane uzbrojenie traktować jako czynne, zabezpieczyć je i powiadomić odpowiedniego właściciela lub użytkownika.
2. Wykonawca po zakończeniu prac musi uporządkować teren robót.
3. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia – projekt na-leży zaopiniować w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach i Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach a następnie uzyskać zatwierdzenie z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę pod-czas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

Prace należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne stanowiące załącznik nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego (dotyczy obu części zamówienia) w zakresie wykonania podobnych robót budowlanych, co w przedmiotowym postępowaniu. Zakres zamówienia podobnego obejmuje wykonanie odpowiednio odnowy dla 1 części zamówienia lub przebudowy dla 2 części zamówienia nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Warunki udzielenia zamówienia podobnego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

1) Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie zamówienie podstawowe,
2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w standardzie nie gorszym niż przyjęty do wykonania zamówienia podstawowego.
3) W ramach prowadzonych negocjacji, Zamawiający i Wykonawca dojdą do porozumienia odnośnie ceny i terminu wykonania.
4) Istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, inne niż określone w pkt. 3 powyżej, będą zgodne z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w umowie dla zamówienia podstawowego.
5) Szacunkowe przedmiary robót dla zamówień podobnych:
a. dla części 1 zamówienia:
I. droga 1931 G dł. 430 m :
1 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włączeniu m2 10,0 ;
2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 2070,0 ;
3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 2070,0 ;
4 Wykonanie warstwy wiążącej z grub. 3 cm o uziarnieniu AC11 m2 2070,0 ;
5 Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm AC 8 m2 2070,0 ;
6 Profilowanie istniejącej nawierzchni z tłucznia m2 2070,0 ;
7 Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 gr. 8 cm t 360,0 ;
8 Uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitum stabilizowanego mechanicznie m2 700,0 .
II. droga 1913 G dł. 400 m :
1 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włączeniu m2 10,0 ;
2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 2070,0 ;
3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 2070,0 ;
4 Wykonanie warstwy wiążącej z grub. 3 cm o uziarnieniu AC11 m2 2070,0 ;
5 Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm AC 8 m2 2070,0 ;
6 Uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitum stabilizowanego mechanicznie m2 700,0 .
III. droga 1908 G dł. 200 m :
1 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włą-czeniu m2 0,0 ;
2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 1000,0 ;
3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 1000,0 ;
4 Wykonanie warstwy wiążącej z grub. 3 cm o uziarnieniu AC11 m2 1000,0 ;
5 Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm AC 8 m2 1000,0 ;
6 Uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitum stabilizowanego mechanicznie m2 200,0 .

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – Wykonanie przebudowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1902G odc. Tuchom Barniewice.
Inwestycja obejmuje swym zakresem wykonanie odcinka o długości 700m.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac:
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- wykonanie koryta pod warstwy bitumiczne
- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA8
- uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitumicznego (po wcześniejszej ścince poboczy)
Przedmiar robót:
I. droga 1902 G odc. Tuchom – Barniewice, dł. 2+802 do 3 + 502, 700 m pow. 3500 m 2 :
1) Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włą-czeniu m2 10,0 ;
2) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 3000,0 ;
3) Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 3000,0 ;
4) Wykonanie warstwy wiążącej z grub. 3 cm o uziarnieniu AC11 m2 3000,0 ;
5) Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm SMA8 m2 3000,0 ;
6) Koryto pod nawierzchnię gr 6 cm m2 3000,0 ;
7) Warstwa podbudowy z betonu asfaltowym AC11 śr. 4 cm m2 0,0 ;
8) Uzupełnienie i profilowanie poboczy z kruszywa uzyskanego z koryta stabilizowanego mechanicznie m2 800,0 .

WARUNKI WYKONANIA I UWAGI KOŃCOWE
1. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót uzbrojenia nie wykazane w inwentaryzacji, należy napotkane uzbrojenie traktować jako czynne, zabezpieczyć je i powiadomić odpowiedniego właściciela lub użytkownika.
2. Wykonawca po zakończeniu prac musi uporządkować teren robót.
3. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia – projekt należy zaopiniować w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach i Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach a następnie uzyskać zatwierdzenie z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

Prace należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne stanowiące załącznik nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego (dotyczy obu części zamówienia) w zakresie wykonania podobnych robót budowlanych, co w przedmiotowym postępowaniu. Zakres zamówienia podobnego obejmuje wykonanie odpowiednio odnowy dla 1 części zamówienia lub przebudowy dla 2 części zamówienia nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Warunki udzielenia zamówienia podobnego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

1) Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie zamówienie podstawowe,
2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w standardzie nie gorszym niż przyjęty do wykonania zamówienia podstawowego.
3) W ramach prowadzonych negocjacji, Zamawiający i Wykonawca dojdą do porozumienia odnośnie ceny i terminu wykonania.
4) Istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, inne niż określone w pkt. 3 powyżej, będą zgodne z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w umowie dla zamówienia podstawowego.
5) Szacunkowe przedmiary robót dla zamówień podobnych:
b. dla części 2 zamówienia:
droga 1902 G 700 m :
1 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włączeniu m2 10,0 ;
2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 3000,0 ;
3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 3000,0 ;
4 Wykonanie warstwy wiążącej z grub. 3 cm o uziarnieniu AC11 m2 3000,0 ;
5 Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm SMA8 m2 3000,0 ;
6 Koryto pod nawierzchnię gr 6 cm m2 3000,0 ;
7 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowym AC11 śr. 4 cm m2 0,0 ;
8 Uzupełnienie i profilowanie poboczy z kruszywa uzyskanego z koryta stabilizowanego mechanicznie m2 800,0 .

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawcy
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie(odnowie) dróg w technologii wykonania nawierzchni bitumicznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem, iż roboty te zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Jako wykonanie / zakończenie roboty budowlanej należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót bez usterek/po usunięciu wad i usterek lub równoważnego dokumentu.

Warunek wspólny dla obu części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, wystarczy jednokrotne spełnienie powyższego warunku.

b) Osób:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

dysponuje co najmniej jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi legitymującą się uprawnieniami, doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

Funkcja: Kierownik budowy
Minimalne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
1. Kwalifikacje zawodowe:
Osoba ta, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
2. Doświadczenie:
Osoba ta, pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej nad co najmniej 2. robotami budowlanymi polegającymi na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie (odnowie) dróg w technologii wykonania nawierzchni bitumicznych o łącznej wartości nie mniejszej niż: 400.000 zł. brutto.

Warunek wspólny dla obu części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, wystarczy jednokrotne spełnienie powyższego warunku.

Wskazane osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne i odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ponadto wskazane osoby muszą być zrzeszone we właściwych branżowo izbach samorządów zawodowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

Niezależnie od powyższych wymagań, celem zapewnienia należytego wykonania roboty budowlanej Wykonawca zapewni w ramach zamówienia wykonanie robót branżowych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane na podstawie obowiązujących przepisów. Nie wymaga się przedłożenia w ofercie informacji o osobach na stanowiska inne aniżeli pełniącej funkcję: kierownika budowy.

c) Sprzętu

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum :

- 1 rozkładarką mas bitumicznych,
- 1 walcem ogumionym,
- 1 walcem stalowym,
- 1 frezarką do nawierzchni bitumicznych,
- 1 samochodem samowyładowczym.

Warunek wspólny dla obu części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, wystarczy jednokrotne spełnienie powyższego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 5 do SWZ);
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami ( załącznik nr 6 do SWZ).
c) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) na wezwanie Zamawiającego - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

18.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty poprzez wniesienie wadium w wysokości:
1) w zakresie części 1: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2) w zakresie części 2: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
18.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą.
18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
18.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
18.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy za-mawiającego nr 59 1020 1866 0000 1102 0002 6989, z podaniem tytułu „Wadium – Wykonanie odnowy/przebudowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego, CZĘŚĆ …. ”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 97 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”.
W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2324 ze zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.
18.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Kartuski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
18.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
18.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z zapisami SWZ do niniejszego postępowania .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ - ROZDZIAŁ V : wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA: Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby - jeśli dotyczy;
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - jeśli dotyczy;
3. Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 10.3. SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami - jeśli dotyczy;
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp -jeśli dotyczy;
5. Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 9.2., 10.9. i 12.3. SWZ.
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 2a do SWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
a) na wezwanie Zamawiającego - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.