eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha"Ogłoszenie z dnia 2023-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005811387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mops.walbrzych.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,141790,79744ac17ec5c374b75f257b11ba1c90.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e47018e0-5d12-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00452852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029345/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416089

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO/3210/8/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi pomocy, którym Zamawiający przyznał te usługi decyzją administracyjną na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 901).
2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych musi odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą świadczone indywidualnie dla:
1) dziecka – lat 4 (chłopiec)
Świadczenie usług opiekuńczych odbywać się będzie w wymiarze 25 godzin miesięcznie w tym: logopeda – 5 godzin, fizjoterapeuta – 15 godzin, terapia integracji sensorycznej - 5 godzin, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w soboty godziny ustalone będą indywidualnie z członkiem rodziny.
Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje: rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 2561 ze zm.).
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych musi odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii oraz przy współpracy ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno–pedagogicznego, edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Świadczenie powyższych usług odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu zamieszkania.

2) osoby dorosłej – lat 23 (kobieta)
Świadczenie usług odbywać się będzie w wymiarze 20 godzin miesięcznie w dniach od poniedziałku do piątku w miejscu zamieszkania w godzinach ustalonych z rodziną.
Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z § 2 pkt 1 lit a oraz § 2 pkt. 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., nr 189, poz. 1598 ze zm.)).

3) dziecka – lat 12 (chłopiec)
Świadczenie usług odbywać się będzie w wymiarze 40 godzin miesięcznie w godzinach popołudniowych bez sobót i niedziel w miejscu zamieszkania w godzinach ustalonych z rodziną.
Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z § 2 pkt 1 lit. a oraz § 2 pkt 3 lit. b oraz § 2 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.)).
Wskazówki dotyczące programu indywidualnych zajęć z dzieckiem: praca nad komunikacją, rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą, trening umiejętności społecznych.

4) dziecka – lat 12 (chłopiec), osoba dorosła – lat 19 (mężczyzna)
Świadczenie usług odbywać się będzie w wymiarze 20 godzin miesięcznie dla dziecka i 20 godzin miesięcznie dla osoby dorosłej w dniach: piątek i sobota w miejscu zamieszkania, w godzinach ustalonych indywidualnie z rodziną.
Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z § 2 pkt 1 lit. a oraz § 2 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.)).

4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyłącznie pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawarte w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) bezwzględnie w przypadku każdej osoby, dla której będzie świadczył powyższe usługi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia lub oddelegowania osoby w charakterze koordynatora do realizacji zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Szacunkowa ilość świadczonych miesięcznie godzin może wynosić 125 godzin, w ciągu trwania umowy – 1500 godzin.
7. Wykonawca przedstawi z imienia i nazwiska osoby, które będą wykonywać daną usługę w okresie obowiązywania umowy. Strony ustalają, że specjalistyczne usługi opiekuńcze określone umową Wykonawca będzie realizował za pomocą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U z 2005 r, Nr 189, poz. 1598). Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia za pomocą osób wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu dowody potwierdzające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie osoby, która będzie wykonywać przedmiotowe usługi. Niedopuszczalna jest zmiana osób świadczących usługę wymienionych w załączniku bez wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy OC w zakresie wykonywanych usług przez cały okres obowiązywania umowy. W wypadku gdy, Wykonawca ma roczną polisę, której okres ważności kończy się w trakcie realizacji umowy, to Wykonawca ma obowiązek przedłożenia polisy na pozostały okres ubezpieczenia bez wezwania na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać niezwłocznie Zamawiającemu dowód uiszczenia składek określonych w umowie ubezpieczeniowej i nową umowę ubezpieczeniową (w terminie do 15 dni od zapłacenia składki lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej) oraz przedkładać te dokumenty na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia koordynatora specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
10. W trakcie realizacji umowy na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia koordynatora na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji umowy:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności koordynatora specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji;
e) Inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
11. Ze względu na szczególny charakter zamówienia liczba podopiecznych Zamawiającego korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może różnić się od określonej liczby, a co za tym idzie faktyczna ilość usług opiekuńczych może być inna od zakładanej, oraz może ona podlegać zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający zakłada, że dokona zamówień bieżących na wartość łączną nie mniej niż 60% całkowitej ceny zawartej w ofercie.
12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 223200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 225000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 223200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BPR Consulting Paulina Rydz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7632055973

7.3.3) Ulica: Radwańska 27/2u

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-540

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 223200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-12-01 do 2024-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wynagrodzenie wypłacone wykonawcy stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej za jedną godzinę - 148,80 zł brutto - oraz liczby godzin wykonanych usług.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.