eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wyszków › "Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. "Ogłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550420160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 16

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 742 49 02

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 49 02 wew. 8

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.wyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.wyszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dbdb35e-6a4c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451634

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020486/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków w okresie 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ops.wyszkow.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja pomiędzy zamawiającym a Wykonawcami będzie możliwa wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
2.Ofertę, a także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz warunków udziału w postępowaniu składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
•miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl. , oraz za wyjątkiem składania ofert:
•ePUAP dostępnego pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie OPSWyszkow/skrytka
•poczty elektronicznej: sekretariat@ops.wyszkow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularz do komunikacji wynosi 150 MB.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę przekazania ich do ePUAP.
4. Zamawiający przekazuje ID postępowania z miniPortalu jako Załącznik nr 9 do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie reprezentowany przez Dyrektora. Dane do korespondencji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie z siedzibą ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, pod adresem e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl, lub tel. 29 742-49-02.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iod@ops.wyszkow.pl
3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody:
a) w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, c) w celu realizacji umów z kontrahentami - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
d) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 3, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
b) prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
7. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.
8. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPS.DA.26.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi opiekuńcze polegać będą na pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz, w miarę możliwości zapewnieniu kontaktów z otoczeniem dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. usług opiekuńczych określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2268 ze zm.) tj. u osób, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych ze strony innych osób, a są tejże pomocy pozbawieni lub pomoc ta jest niewystarczająca oraz usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi wynikających z art. 10 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 447 ze zm.).
2. Usługi opiekuńcze wykonywane będą w ok. 130 środowiskach. Przewidywana liczba godzin usług opiekuńczych w okresie zamówienia wynosi ok. 40 000 godzin (miesięcznie ok. 3 333 godzin).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji, w tym finansowych. Liczba środowisk oraz liczba godzin może ulec zmniejszeniu do 20% lub zwiększeniu do 30%. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu zmniejszenia liczby środowisk oraz liczby godzin, nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.
4. Usługi opiekuńcze wykonywane będą w miejscu zamieszkania podopiecznych, w dni powszednie,
a w szczególnych przypadkach w soboty, niedziele i święta.
5. Osoby wymagające pomocy będą mieszkańcami Gminy Wyszków.
6. Usługi opiekuńcze obejmują:
1) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:
- pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczeń i sprzętów użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy poprzez wykonywanie bieżących porządków, w tym również mycie okien raz na 4 miesiące,
- zakupy artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,
- przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza,
- przynoszenie obiadów zgodnie z wydaną decyzją administracyjną,
- załatwianie bieżących spraw w zależności od potrzeb,
- przynoszenie opału i palenie w piecu,
- pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
2) Opiekę higieniczną, w szczególności:
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej (mycie, kąpanie, czesanie),
- pranie i zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
- ścielenie łóżka.
3) Zaleconą przez lekarza pielęgnację, w szczególności:
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
- zakładanie i zmiana wyrobu chłonnego u osoby leżącej,
- układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,
- karmienie lub pomoc przy spożywaniu posiłków,
- stosowanie okładów, kompresów,
- podawanie leków według zaleceń lekarza.
4) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności:
- organizowanie spacerów,
- organizowanie kontaktów sąsiedzkich,
- zamawianie wizyt lekarskich,
- realizacja recept,
- załatwianie spraw urzędowych.
W przypadku zgonu klienta osoba świadcząca usługę zobowiązuje się do:
- wezwania lekarza celem stwierdzenia zgonu,
- zawiadomienia rodziny,
- zawiadomienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie i Wykonawcy usług.
Zakres usług będzie dostosowywany do indywidualnych potrzeb podopiecznego.
7. Realizację usług na rzecz konkretnego podopiecznego Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z niżej określonymi procedurami:
- informacja o przyznaniu usług, terminie rozpoczęcia i wymiarze będzie przekazywana telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej przez koordynatora usług Zamawiającego. Informacja ta zostanie potwierdzona Kartą Zlecenia Realizacji Usług w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki,
- Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru Karty Zlecenia Realizacji Usług od Zamawiającego przed terminem świadczenia usług,
- w sytuacji, gdy zakończenie świadczenia usług nastąpi w terminie wcześniejszym niż wskazany w Karcie Zlecenia Realizacji Usług, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, a następnie potwierdzi Kartą Zlecenia Realizacji Usług.
8. Karta Zlecenia Realizacji Usług będzie zawierała informacje niezbędne do świadczenia usług takie jak:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z usług,
- godzinowy wymiar usług w tygodniu,
- zakres wykonywanych usług,
- czasokres wykonywania usług,
- ponoszoną przez osobę uprawnioną do korzystania z usług odpłatność za jedną godzinę usługi.
9. Wymiar godzinowy określony w Karcie Zlecenia Realizacji Usług, oznacza czas faktycznej realizacji zleconego zakresu usług. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się dojazdu lub dojścia do mieszkania podopiecznego.
10. Częstotliwość świadczonych usług oraz ich zakres muszą być zgodne z treścią Karty Zlecenia Realizacji Usług. W sytuacji, kiedy osoba świadcząca usługi na rzecz konkretnego podopiecznego nie może ich wykonać w określonych terminach, np. z powodu choroby, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdorazowo zastępstwo.
11. Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności związane ze świadczeniem usług w terminie wskazanym w Karcie Zlecenia Realizacji Usług, z wyjątkiem przypadków nagłych, w których czynności związane ze świadczeniem usług Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia o potrzebie ich realizacji, a w sytuacjach tego wymagających niezwłocznie.
12. Wykonawca zobowiązany zostanie do pobierania od osób korzystających z usług należności
z tytułu odpłatności za wykonane usługi, zgodnie z odpłatnością wskazaną w Karcie Zlecenia Realizacji Usług.
13. Wykonawca powinien posiadać do dyspozycji na terenie Wyszkowa lokal przeznaczony na biuro, wyposażony w telefon oraz komputer podłączony do Internetu. Biuro powinno być czynne w godzinach pracy Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
15. Usługi opiekuńcze winny być wykonywane ze szczególną starannością, sumiennością, uczciwością i zgodnie z zasadami poszanowania praw człowieka, jego godności, uczuć i wiary.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w wysokości 100 000,00 zł netto, których przedmiotem będzie świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godzinę pracy osoby świadczącej usługi opiekuńcze

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany będzie wykazać w sposób szczególny.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany będzie wykazać w sposób szczególny.
3. Sytuacji ekonomicznej i zawodowej.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł przez cały okres wykonywania zamówienia. W przypadku upływu terminu obowiązywania polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę najpóźniej w dniu końca obowiązywania dotychczasowej polisy.
4. Zdolności technicznej i zawodowej.
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj., że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
a) usługi określone w przedmiocie zamówienia na rzecz co najmniej 90 osób miesięcznie łącznie u jednego lub różnych Zamawiających,
b) co najmniej jedno zamówienie świadczone było nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy u jednego zamawiającego.
Spełnienie warunku należy traktować łącznie.
Ocena tego warunku nastąpi na podstawie wykazu usług wg Załącznika nr 3 do SWZ.
Do wykazanych usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia, w przypadku jeśli zamówienie było realizowane u innego Zamawiającego.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 25 osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj. wykształcenie lub kursy lub szkolenia związane z przedmiotem zamówienia tj. opieki nad osobami zależnymi, lub posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu usług opiekuńczych.
Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie wykazu osób wg Załącznika nr 4 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo informować o zmianach dotyczących zatrudnianego personelu, w stosunku do wykazu personelu przedstawionego w ofercie. Nowo zatrudniane osoby powinny spełniać wymagania dotyczące kwalifikacji personelu. Wykonawca raz na
6 miesięcy oraz na każdorazowe żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do przedkładania listy osób aktualnie realizujących usługi zawierającej informacje o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu w wykonywaniu usług opiekuńczych wraz z wykazem środowisk, w których świadczone są usługi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostanie wezwany do przedłożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności.
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg Załącznika nr 6 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi:
1) Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 3 do SWZ).
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 SWZ).
3) Aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł przez cały okres wykonywania zamówienia. W przypadku upływu terminu obowiązywania polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę najpóźniej w dniu końca obowiązywania dotychczasowej polisy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z wzorem Załącznika nr 8 do SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie na podstawie 125 ust.1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to wstępnie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, na żądanie, Zamawiającego dostarczą umowę regulującą ich współpracę.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
1) Wystąpienia siły wyższej tj. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (epidemia, wojna, stan klęski żywiołowej, powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, itp.) mającej wpływ na realizację umowy,
2) Wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności,
3) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
4) Zmiany określającej strony umowy wynikającej w szczególności z połączenia, przekształcenia, zmiany firmy, siedziby stron,
5) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. przedłużającej się procedury przetargowej.
6) Zmian z przyczyn określonych w § 5 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.