eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wyszków › "Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. "Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550420160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 16

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 742 49 02

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 49 02 wew. 8

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.wyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.wyszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ops.wyszkow.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dbdb35e-6a4c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020486/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków w okresie 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451634/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OPS.DA.26.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1204000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi opiekuńcze polegać będą na pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz, w miarę możliwości zapewnieniu kontaktów z otoczeniem dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. usług opiekuńczych określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2268 ze zm.) tj. u osób, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych ze strony innych osób, a są tejże pomocy pozbawieni lub pomoc ta jest niewystarczająca oraz usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi wynikających z art. 10 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 447 ze zm.).
2. Usługi opiekuńcze wykonywane będą w ok. 130 środowiskach. Przewidywana liczba godzin usług opiekuńczych w okresie zamówienia wynosi ok. 40 000 godzin (miesięcznie ok. 3 333 godzin).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji, w tym finansowych. Liczba środowisk oraz liczba godzin może ulec zmniejszeniu do 20% lub zwiększeniu do 30%. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu zmniejszenia liczby środowisk oraz liczby godzin, nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.
4. Usługi opiekuńcze wykonywane będą w miejscu zamieszkania podopiecznych, w dni powszednie,
a w szczególnych przypadkach w soboty, niedziele i święta.
5. Osoby wymagające pomocy będą mieszkańcami Gminy Wyszków.
6. Usługi opiekuńcze obejmują:
1) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:
- pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczeń i sprzętów użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy poprzez wykonywanie bieżących porządków, w tym również mycie okien raz na 4 miesiące,
- zakupy artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,
- przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza,
- przynoszenie obiadów zgodnie z wydaną decyzją administracyjną,
- załatwianie bieżących spraw w zależności od potrzeb,
- przynoszenie opału i palenie w piecu,
- pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
2) Opiekę higieniczną, w szczególności:
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej (mycie, kąpanie, czesanie),
- pranie i zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
- ścielenie łóżka.
3) Zaleconą przez lekarza pielęgnację, w szczególności:
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
- zakładanie i zmiana wyrobu chłonnego u osoby leżącej,
- układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,
- karmienie lub pomoc przy spożywaniu posiłków,
- stosowanie okładów, kompresów,
- podawanie leków według zaleceń lekarza.
4) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności:
- organizowanie spacerów,
- organizowanie kontaktów sąsiedzkich,
- zamawianie wizyt lekarskich,
- realizacja recept,
- załatwianie spraw urzędowych.
W przypadku zgonu klienta osoba świadcząca usługę zobowiązuje się do:
- wezwania lekarza celem stwierdzenia zgonu,
- zawiadomienia rodziny,
- zawiadomienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie i Wykonawcy usług.
Zakres usług będzie dostosowywany do indywidualnych potrzeb podopiecznego.
7. Realizację usług na rzecz konkretnego podopiecznego Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z niżej określonymi procedurami:
- informacja o przyznaniu usług, terminie rozpoczęcia i wymiarze będzie przekazywana telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej przez koordynatora usług Zamawiającego. Informacja ta zostanie potwierdzona Kartą Zlecenia Realizacji Usług w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki,
- Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru Karty Zlecenia Realizacji Usług od Zamawiającego przed terminem świadczenia usług,
- w sytuacji, gdy zakończenie świadczenia usług nastąpi w terminie wcześniejszym niż wskazany w Karcie Zlecenia Realizacji Usług, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, a następnie potwierdzi Kartą Zlecenia Realizacji Usług.
8. Karta Zlecenia Realizacji Usług będzie zawierała informacje niezbędne do świadczenia usług takie jak:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z usług,
- godzinowy wymiar usług w tygodniu,
- zakres wykonywanych usług,
- czasokres wykonywania usług,
- ponoszoną przez osobę uprawnioną do korzystania z usług odpłatność za jedną godzinę usługi.
9. Wymiar godzinowy określony w Karcie Zlecenia Realizacji Usług, oznacza czas faktycznej realizacji zleconego zakresu usług. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się dojazdu lub dojścia do mieszkania podopiecznego.
10. Częstotliwość świadczonych usług oraz ich zakres muszą być zgodne z treścią Karty Zlecenia Realizacji Usług. W sytuacji, kiedy osoba świadcząca usługi na rzecz konkretnego podopiecznego nie może ich wykonać w określonych terminach, np. z powodu choroby, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdorazowo zastępstwo.
11. Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności związane ze świadczeniem usług w terminie wskazanym w Karcie Zlecenia Realizacji Usług, z wyjątkiem przypadków nagłych, w których czynności związane ze świadczeniem usług Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia o potrzebie ich realizacji, a w sytuacjach tego wymagających niezwłocznie.
12. Wykonawca zobowiązany zostanie do pobierania od osób korzystających z usług należności
z tytułu odpłatności za wykonane usługi, zgodnie z odpłatnością wskazaną w Karcie Zlecenia Realizacji Usług.
13. Wykonawca powinien posiadać do dyspozycji na terenie Wyszkowa lokal przeznaczony na biuro, wyposażony w telefon oraz komputer podłączony do Internetu. Biuro powinno być czynne w godzinach pracy Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
15. Usługi opiekuńcze winny być wykonywane ze szczególną starannością, sumiennością, uczciwością i zgodnie z zasadami poszanowania praw człowieka, jego godności, uczuć i wiary.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z punktem XVIII specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) kryteriami oceny ofert były: cena 60% (60 pkt), stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. (60 minut) pracy osoby świadczącej usługi opiekuńcze 40 % (40 pkt). Zamawiający przewidział, że będzie przyznawał punkty w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Po otwarciu ofert Zamawiający ocenił, że SWZ obarczone jest wadą, której naprawienie na tym etapie postępowania jest niemożliwe. Zamawiający określił w sposób nieprecyzyjny kryterium stawki gwarantowanego wynagrodzenia brutto dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze, nie uwzględniając przepisów prawa dotyczących zmian w zakresie minimalnego wynagrodzenia brutto osób świadczących usługi opiekuńcze i nie przewidział sytuacji w której wykonawca mógłby wskazać dwie obowiązujące stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W 2023 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., będą obowiązywały dwie wysokości minimalnej stawki godzinowej od stycznia do czerwca 2023 r. – 22,80 zł, a od lipca do grudnia 2023 r. - 23,50 zł. Sposób opisu kryterium oceny ofert w zakresie stawki gwarantowanego wynagrodzenia zostało tak skonstruowane, że jeden z oferentów wskazał dwie stawki wynagrodzenia, a trzech pozostałych wskazało jedną stawkę.
Zamawiający uśredniając punkty w w/w kryterium zmieniłby oświadczenie woli wykonawcy. Uzyskana przez Wykonawcę punktacja w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert dokonana poprzez uśrednienie zastosowane przez zamawiającego czyniłoby tę ocenę niejednoznaczną, a przez to i nieobiektywną. W rezultacie przekłada się to na ranking złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.
W niniejszym postępowaniu oferty zostały już złożone, a więc niemożliwa jest zmiana treści SWZ, w związku z powyższym powstała wada ma charakter nieusuwalny. Taka sytuacja ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albowiem zakładany przez ustawodawcę cel, czyli wybór oferty najkorzystniejszej nie może zostać osiągnięty.
Jednocześnie umowa, zawarta w wyniku tak przeprowadzonego postępowania, które zostałoby udzielone z naruszeniem podstawowych zasad opisanych w ustawie Pzp, podlegałaby unieważnieniu, albowiem ocena kryteriów odbywać się musi także w kontekście wydatkowania środków publicznych i konieczności dochowania zasad związanych z dyscypliną finansów publicznych.
W ocenie Zamawiającego uchybienie w procedurze zamówieniowej, które rzutuje na ważność umowy o zamówienie publiczne wpisuje się w omawianą przesłankę unieważnienia postępowania. Przepis art. 255 pkt 6 Pzp obejmuje wszelkie sytuacje, w których występuje wada postępowania niedająca się naprawić w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Innymi słowy, podstawą unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 6 Pzp będzie wystąpienie nieusuwalnej wady postępowania, tj. takiej, która nie może być przez zamawiającego skorygowana w toku postępowania przez unieważnienie czynności lub jej powtórzenie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1154400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1274000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.