eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2 i ul. K. Miarki 15 w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2 i ul. K. Miarki 15 w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270547060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zgl.mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgl.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2 i ul. K. Miarki 15 w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e823304-6a40-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003310/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2 i ul. K. Miarki 15 w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA TECHNICZNE I
ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE
INTERNETOWEJ PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ORAZ
INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW DOSTĘPNEJ POD ADRESEM :
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view oraz Szczegółowy opis wymagań znajduje się w
Rozdziale XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest: Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Kolejowej 2. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w następujący sposób:
 pisemnie na adres siedziby Zamawiającego,
 poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: grzegorz.szymanski@mikolow.eu
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego pn.Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2 i ul. K. Miarki 15 w roku 2023 4. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt 1 będą:  osoby lub podmioty, którym na ich wniosek udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych (w oparciu o art. 18 i art. 78 ustawy z dnia
11.09.2019 r.– Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”),
 osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych (w szczególności pracownicy zatrudnieni u
Administratora),
 podmioty będące dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora do przetwarzania danych i
wspierających realizację jego zadań z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz świadczące asystę i wsparcie techniczne przy
korzystaniu z tych systemów w ramach zawartych z nimi umów.
5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania względem osób, których te
dane dotyczą decyzji w sposób zautomatyzowany ani ich profilowania, stosownie do art. 22 RODO.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy, podwykonawcy lub podmiotu, na zasoby którego
powołuje się wykonawca jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania tych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących - na podstawie art. 15 RODO,
 prawo żądania od Administratora sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych jej dotyczących - na podstawie art. 16 RODO, z
zastrzeżeniem przepisów art. 19 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 76 ustawy Pzp (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników),
 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem art.
19 ust. 3 ustawy Pzp (wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych przez Administratora narusza przepisy o ich ochronie (dane kontaktowe organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22-531-03-00).
cd.w swz w rozdziale XXIII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGL/TP/17/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego stałej usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy zgodnie z art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, którymi dysponuje świadczył usługę stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia, na które składają się budynki wskazane poniżej, ich pomieszczenia oraz rzeczy znajdujące się w tych pomieszczeniach. Zamawiający wymaga, aby osoby oddelegowane do wykonywania czynności ochrony były wyposażone w mundur służbowy oraz identyfikator.
1.1. Usługa ochrony fizycznej będzie świadczona przez osoby, którymi dysponuje wykonawca świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia, spełniające wymogi określone w ustawie z 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 poz. 1995), i będzie polegać na zabezpieczeniu budynków przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich, jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) ul. Kolejowa 2 (1 osoba oddelegowana przez Wykonawcę do ochrony) - 75 h/tydzień

Zakres obowiązków obejmuje:
a) Pilnowanie przez ochroniarza obiektu głównego wraz z pomieszczeniem spawalni w dni robocze od godziny 6:00 do godziny 21:00.
b) W przypadku zaistnienia zdarzenia naruszającego stan bezpieczeństwa obiektu niezwłoczne podjęcie działań neutralizujących niebezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami lub zarządzeniami.
c) Kontrola ruchu samochodowego, tj. wpuszczanie i wypuszczanie na wydzielony parking samochodów mających zezwolenie ZGL-u.
d) Obsługa windy dla osób niepełnosprawnych.
e) Dbanie o porządek w pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla ochroniarzy.
f) Systematyczny obchód oraz kontrola obiektowa – w szczególności ochroniarz ma obowiązek interweniować w sytuacjach zagrożenia mienia, zakłócenia spokoju i porządku. Obchód ma polegać na sprawdzeniu ogólnego stanu technicznego instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ewentualnego zamknięcia drzwi i okien, zamknięcia pomieszczeń biurowych, jak też innych zabezpieczeń, kontroli ogólnodostępnych pomieszczeń, korytarzy i zaułków oraz nie zamkniętych pomieszczeń biurowych w celu zbadania - czy nikt nie ukrył się w tych miejscach przed zamknięciem budynku, bądź też czy nie pozostawiono podejrzanego przedmiotu. Po zakończeniu pracy w w/w budynku na terenie obiektu ma prawo przebywać tylko osoba posiadająca stosowne zezwolenie;
g) Zabezpieczenie kluczy, ich przechowywanie oraz wydawanie osobom uprawnionym.
h) Kontrola i dbanie o bezpieczeństwo osób wchodzących i opuszczających budynek (zabranianie wejścia do budynku osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających (narkotyków), odśnieżanie i posypywanie schodów - piasek dostarcza ZGL, pomoc interesantom przy wnoszeniu po schodach do budynku wózka dziecięcego, zgłaszanie uszkodzeń do administracji).
i) Powiadamianie odpowiednich jednostek (Straży Pożarnej, Policji, itp.) w razie awarii, zakłóceń spokoju i porządku w budynku.
j) Obserwowanie obrazu z monitoringu obejmującego budynek przy ul Kolejowej 2 wraz z otoczeniem.
k) Prowadzenie książki zdarzeń.
l) Uruchomienie i wyłączenie systemu alarmowego, zamykanie i otwieranie budynku zgodnie z przyjętą „Procedurą związaną z korzystaniem z budynku przy ul. Kolejowej 2 w Mikołowie administrowanego przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie”.
Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych regulacji związanych z występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

2)ul. K. Miarki 15 - Biały Domek (1 osoba oddelegowana przez Wykonawcę do ochrony) – 51,5 h/tydzień

Zakres obowiązków obejmuje:
a) Pilnowanie obiektu przez osobę oddelegowaną przez Wykonawcę do ochrony wg harmonogramu: jedna osoba sprawuje dozór nad obiektem od strony wejścia głównego w dni robocze od godziny 7:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do godziny 15:30
b) W przypadku zaistnienia zdarzenia naruszającego stan bezpieczeństwa obiektu niezwłoczne podjęcie działań neutralizujących niebezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami lub zarządzeniami.
c) Dozór będzie sprawowany poprzez systematyczny obchód oraz kontrolę obiektową. W szczególności strażnik ma obowiązek interweniować w sytuacjach zagrożenia mienia, zakłócenia spokoju i porządku. Obchód polegać ma na sprawdzaniu ogólnego stanu technicznego instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ewentualnym zamknięciu drzwi i okien, zamknięciu pomieszczeń biurowych, jak też innych zabezpieczeń, kontroli ogólnodostępnych pomieszczeń, korytarzy i zaułków oraz niezamkniętych pomieszczeń biurowych w celu zbadania, czy nie znajduje się tam osoba niepożądana, bądź czy nie pozostawiono podejrzanego przedmiotu. Po godzinach urzędowania w budynku ma prawo przebywać tylko osoba posiadająca stosowne zezwolenie.
d) Prowadzenie książki zdarzeń.
e) Zabezpieczenie kluczy oraz ich przechowywanie w sposób chroniący je przed dostępem osób nieuprawnionych oraz wydawanie osoba uprawnionym.
f) Obsługa portierni oraz odbieranie telefonów.
g) Kontrola i dbanie o bezpieczeństwo osób wchodzących i opuszczających budynek (zabranianie wejścia do budynku osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających (narkotyków), odśnieżanie, posypywanie schodów - piasek dostarcza ZGL, zgłaszanie uszkodzeń do administracji).
h) Powiadamianie odpowiednich jednostek (Straży Pożarnej, Policji, itp.) w razie awarii, zakłóceń spokoju i porządku w budynku.
i) Obsługa windy dla osób niepełnosprawnych.
j) Uruchomienie i wyłączenie systemu alarmowego, zamykanie i otwieranie budynku zgodnie z przyjętą „Procedurą związaną z korzystaniem z budynku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie administrowanego przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie”.
k) obserwowanie obrazu z monitoringu obejmującego:
• budynek Urzędu Miasta w Mikołowie przy Rynku 16 od strony wejścia głównego i dwóch wejść do oficyn oraz kasę wewnątrz budynku,
• budynek przy ul. K. Miarki 15 od strony wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz korytarza w godzinach przebywania pracowników Urzędu Miasta w budynku.
• W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niepokojącego zachowania ludzi (osoby nietrzeźwe, osoby z nietypowymi pakunkami, osoby zachowujące się nieadekwatnie do sytuacji itp.) oraz w sytuacji zakłóceń spokoju i porządku powiadomienie - w dni robocze: Straży Miejskiej w Mikołowie, w soboty i dni wolne od pracy: Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.
Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych regulacji w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.
3.Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt. = 60%
Kwalifikacje pracowników ochrony– 40 pkt=40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje pracowników ochrony

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1.1) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych – zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)
2)Zdolności technicznej lub zawodowej:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
2.1)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
a) 2 zamówienia polegające na świadczeniu bezpośredniej usługi ochrony fizycznej mienia obiektów użyteczności publicznej, realizowane przez okres min. 12 miesięcy (nieprzerwanie) każda, o wartości wynoszącej min. 50.000,00 zł brutto każde
W sytuacji, kiedy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, Zamawiający dopuszcza wykazanie się nie tylko zamówieniami wykonanymi (zakończonymi), ale również wykonywanymi. W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymagany okres wykonywania danej usługi (tj. min.12 miesięcy) musi dotyczyć części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu), a okres ten Wykonawca jest zobowiązany podać w Wykazie usług.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie go nie wykaże

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1)Kopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1995).
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- załącznik nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w ofercie składa oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
c) zwiększenia czasu ochrony o dodatkowe godziny w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (uroczystości, wybory itp.) – zmiana stanowić będzie podstawę do zwiększenia wynagrodzenia, obliczonego na podstawie faktycznie zwiększonej ilości godzin oraz ceny jednostkowej za godzinę ochrony wskazanej w ofercie Wykonawcy;
2. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia wynosi: 365 dni kalendarzowych licząc od 01.01.2023r

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.