eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchów › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki Przedszkola Publicznego w Tuchowie w okresie od X do XII 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki Przedszkola Publicznego w Tuchowie w okresie od X do XII 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Publiczne w Tuchowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 852652697

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Tuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6525387

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedtuchow@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkoletuchow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2cae8fc5-5703-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki Przedszkola Publicznego w Tuchowie w okresie od X do XII 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2cae8fc5-5703-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00451136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00002659/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 PPT 271-2/2023 Dostawa art. spożywczych na potrzeby stołówki przedszkola w okresie od IX do XII 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403856

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PPT/271-2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 158965,86 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 48405,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin .Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw, dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety. Mięso, wędliny, drób powinny być przewożone w opakowaniach do tego przeznaczonych wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, bez uszkodzeń, czyste, bez śladów pleśni i obcych zapachów. Przewożone zgodnie z wymogami HACCP i przepisami sanitarno- epidemiologicznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 5210,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego. Barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu. Powinno być przewożone w opakowaniach do tego przeznaczonych wykonanych z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, bez uszkodzeń, czystych, bez śladów pleśni i obcych zapachów. Przewożone zgodnie z wymogami HACCP i przepisami sanitarno- epidemiologicznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112100-7 - Świeży drób

4.5.5.) Wartość części: 2343,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa nabiału i drożdży. Produkty powinny charakteryzować: świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty, być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta. Przewożone zgodnie z wymogami HACCP i przepisami sanitarno- epidemiologicznymi. Dostarczane artykuły spożywcze muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie produktów żywnościowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 13807,58 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa różnych art. spożywczych. Powinny się charakteryzować świeżym zapachem po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni, mętnej konsystencji. Wszystkie artykuły suche powinny być pakowane w czyste opakowania jednostkowe przeznaczone do kontaktu z żywnością chroniące zawartość przed uszkodzeniem. Powinny być suche, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nich wyrządzonych, bez śladów pleśni czy wilgoci.
Jaja czyste, bez pęknięć, muszą być oznakowane weterynaryjnym numerem zakładu produkcyjnego. W dniu dostawy do Zamawiającego nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania. Wielkość: L . Przewożone zgodnie z wymogami HACCP i przepisami sanitarno- epidemiologicznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 6498,68 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mrożonych owoców, warzyw, ryb i pierogów. Warzywa owoce bez uszkodzeń, odpowiednio mrożone RYBY świeże, mrożone odpowiednio całe , zapach smak świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się bez glazury SHP. Ryby: płaty lub kostka. Mrożonki powinny być pakowane w czyste opakowania jednostkowe przeznaczone do kontaktu z żywnością chroniące zawartość przed uszkodzeniem. Powinny być suche, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nich wyrządzonych, bez śladów pleśni. Nie dopuszcza się produktów uszkodzonych, połamanych, a także zniszczonych, hermetycznie nieszczelne, rozmrożone lub powtórnie zamrożonych. Przewożone zgodnie z wymogami HACCP i przepisami sanitarno- epidemiologicznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 6319,99 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw. Owoce, warzywa, powinny być niezwiędnięte, bez uszkodzeń zewnętrznych, intensywny kolor, skóra gładka ,tłustawa, lśniąca, miąższ soczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, niepopękane, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Warzywa- klasy pierwszej, nie powinny być zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe, Fasola- nasiona nie powinny być zbutwiałe, spleśniałe; Owoce, warzywa liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń i szkodników. Przewożone zgodnie z wymogami HACCP i przepisami sanitarno- epidemiologicznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 10303,62 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa pieczywa. Produkty powinny być świeże, chrupiące. Artykuły piekarnicze powinny być dostarczane suche, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nich wyrządzonych, bez śladów pleśni czy wilgoci, bez obcych zapachów. Nie dopuszcza się produktów uszkodzonych mechanicznie, połamanych , niewyrośniętych, zakalcowatych wewnątrz lub o zbyt ciemnym kolorze skórki. Przewożone zgodnie z wymogami HACCP i przepisami sanitarno- epidemiologicznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15811500-1 - Pieczywo gotowe

4.5.5.) Wartość części: 3921,92 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2048,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2048,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2048 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Les-Drób Piotrowski&Wójcik i Wspólnicy. Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8711527616

7.3.3) Ulica: Niedomicka 43

7.3.4) Miejscowość: Niedomice

7.3.5) Kod pocztowy: 33-132

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2048,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-04 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8989,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8989,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stanisław Stanosz P.H.U.P. "AGA"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731005364

7.3.3) Ulica: ul. Spadzista 4/16

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8989,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-04 do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5086,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5086,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5086,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stanisław Stanosz P.H.U.P. "Aga"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731005364

7.3.3) Ulica: ul. Spadzista 4/16

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5086,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-04 do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5145,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5281,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5145,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Prima" Bąk Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8172174032

7.3.3) Ulica: ul. Głowackiego 27

7.3.4) Miejscowość: Mielec

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5145,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-05 do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7582,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8629,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7582,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU "ZZ" Spółka Jawna. Zbigniew Czoch Zdzisław Bałuszyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342830085

7.3.3) Ulica: ul. Kilińskiego 58

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7582,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-05 do 2023-12-31

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3448,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3448,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "ANKA" Znamirowska Spółka Jawna.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8730019329

7.3.3) Ulica: Bogoniowice 75 B

7.3.4) Miejscowość: Ciężkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 33-190

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3448,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-04 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.