eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wydminy › usługi opiekuńcze dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach w miejscu ich zamieszkania w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługi opiekuńcze dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach w miejscu ich zamieszkania w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511370810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Rynek 1/4

1.5.2.) Miejscowość: Wydminy

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-510

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874210115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@wydminy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopswydminy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługi opiekuńcze dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach w miejscu ich zamieszkania w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f48325da-6a40-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451116

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00450772/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 usługi opiekuńcze dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach w miejscu ich zamieszkania w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
13.2. Informacje ogólne
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.), informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy. 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (87) 421 00 19 w. 118, adres poczty elektronicznej: iod@wydminy.pl, 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c i art. 9 ust. 2 lit. a-c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego określonego w: − ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Tekst jedn. Dz. U. Z 2020r. poz. 1876 ze. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonanych − ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), − ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1778 ze zm.) − ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), − ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1368 ze zm.), − art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), dotyczącym monitoringu. 4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt. 3, 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie dłużej niż wynika to z jednolitego rzeczowego wykazu akt, 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, 9) podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy, 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie będą profilowane).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.2/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Szczegółowy zakres czynności, które mogą składać się na usługę tj.
5.2. Samodzielne lub wspólnie z usługobiorcą dokonywanie zakupu artykułów niezbędnych do codziennej egzystencji (w tym leków) w najbliższym sklepie oraz aptece, rozliczanie wydatków.
5.3. Przygotowanie posiłku z uwzględnieniem diety zalecanej przez lekarza: odpowiednio na miarę potrzeb śniadania, obiadu lub kolacji).
5.4. Podgrzanie i podanie posiłku, pomoc przy jego spożyciu.
5.5. Zmycie naczyń po posiłku.
5.6. Bieżące sprzątanie mieszkania (z uwzględnieniem oczekiwań usługobiorcy):
1) pokoju usługobiorcy
2) kuchni usługobiorcy –jeżeli mieszka sam lub z osobą niepełnosprawną, chorą przewlekle
3) łazienki i urządzeń sanitarnych – jeżeli mieszka sam lub z osobą niepełnosprawną, chorą przewlekle
5.7. Sprzątanie całego mieszkania – dotyczy to osób samotnych, lub gdy klient mieszka z osobą niepełnosprawną lub chorą przewlekle.
5.8. Utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego.
5.9. Umożliwienie i pomoc w wykonywaniu zabiegów higienicznych, w szczególności: w myciu, w kąpieli, higienie jamy ustnej, czesaniu, goleniu, myciu głowy, dbanie o higienę paznokci rąk i nóg oraz innych niezbędnych klientowi czynności higienicznych.
5.10. Pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych: pomoc w skorzystaniu z toalety, zmianie pieluch np. typu pampers.
5.11. Drobne pranie lekkiej odzieży usługobiorcy, rozwieszenie upranej odzieży i prasowanie - dotyczy to osób samotnych, lub gdy klient mieszka z osobą niepełnosprawną lub chorą przewlekle.
5.12. Zmiana odzieży i bielizny pościelowej.
5.13. Prześcielanie łóżka.
5.14. Przynoszenie węgla i palenie w piecu zgodnie z zasadami BHP - dotyczy to osób samotnych, lub gdy klient mieszka z osobą niepełnosprawną lub chorą przewlekle.
5.15. Przynoszenie wody (jeżeli nie ma jej w domu) - dotyczy to osób samotnych, lub gdy klient mieszka z osobą niepełnosprawną lub chorą przewlekle.
5.16. Wynoszenie śmieci - dotyczy to osób samotnych, lub gdy klient mieszka z osobą niepełnosprawną lub chorą przewlekle.
5.17. Zanoszenie i odbiór bielizny pościelowej i odzieży z pralni.
5.18. Zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych.
5.19. Współpraca z: Przychodnią lekarską - zamawianie wizyt lekarskich i recept, pielęgniarką środowiskową (dla niewychodzących z domu) oraz pracownikiem socjalnym.
5.20. Wizyty z klientem w placówkach służby zdrowia, instytucjach i urzędach – dotyczy osób samotnych.
5.21. Załatwianie spraw urzędowych – dotyczy osób samotnych - dotyczy to osób samotnych, lub gdy klient mieszka z osobą niepełnosprawną lub chorą przewlekle.
5.22. Wnoszenie w imieniu klienta opłat związanych m.in. z utrzymaniem lokalu - dotyczy to osób samotnych, lub gdy klient mieszka z osobą niepełnosprawną lub chorą przewlekle.
5.23. Generalne okresowe sprzątanie mieszkania: mycie okien, mycie mebli (od zewnątrz i wewnątrz) , mycie podłóg, urządzeń sanitarnych, łazienek, zdjęcie pranie i zawieszanie firan i zasłon, trzepanie i pranie dywanów - dotyczy to osób samotnych, lub gdy klient mieszka z osobą niepełnosprawną lub chorą przewlekle.
5.24. Dbanie o kondycję psychoruchową usługobiorcy oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
1) organizowanie spacerów lub pomoc w przemieszczanie się po mieszkaniu
2) prowadzenie rozmów
3) czytanie prasy, książek i ich wymiana w bibliotece
4) pomoc w prowadzeniu korespondencji świadczeniobiorcy
5) pomoc w dotarciu do ośrodków kultury lub innych miejsc wskazanych przez klienta (w obrębie miejsca zamieszkania)
5.25. Utrzymanie stałego kontaktu z pracownikiem Zamawiającego wskazanym do kontaktów w sprawie realizacji umowy.
5.26. W razie konieczności, dla osób samotnych, odśnieżanie ścieżki do posesji i mieszkania - dotyczy to osób samotnych, lub gdy klient mieszka z osobą niepełnosprawną lub chorą przewlekle.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni ofertę w oparciu o następujące kryterium:

Cena – 60%
Doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni Wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych wskazanych w art. 94 ust. 1, pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia ww. osób jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u Wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania statusu, o którym mowa powyżej, przez cały okres realizacji umowy.
9.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na dzień składania oferty będzie posiadał w banku zdolność kredytową i/lub środki finansowe nie mniejsze niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
2) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie usługi polegające na świadczeniu usług opiekuńczych i usługa ta była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 1 roku.
9.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9.4. Z uwagi na to, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 94 ustawy nie jest możliwe, by Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9.5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 12 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ na zasadach określonych w pkt 13.
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu każdego z Wykonawców. Dodatkowo Wykonawcy składają też oświadczenia zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ na zasadach określonych w pkt 13.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada status jednego z podmiotów wymienionych w art. 94 ust. 1:
a) w przypadku zakładu pracy chronionej – decyzja wojewody w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej wydana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j.);
b) w przypadku spółdzielni socjalnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający wpis do rejestru jako spółdzielnia socjalna;
c) w przypadku innego Wykonawcy, którego głównym celem lub głównym celem działalności jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych – dokument potwierdzający określony powyżej cel działalności Wykonawcy (np. statut podmiotu, decyzja wojewody w sprawie statusu Centrum Integracji Społecznej, itp. w zależności od statusu Wykonawcy).
2) dokumenty poświadczające zdolność kredytową i/lub posiadanie środków finansowych nie mniejszych niż 40 000,00 zł – wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający saldo rachunku, opinia bankowa o posiadanej zdolności kredytowej lub inny dokument potwierdzający wymaganą zdolność kredytową i/lub posiadanie środków finansowych.
3) dokumenty poświadczające należyte wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie usługi polegające na świadczeniu usług opiekuńczych i usługa ta była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 1 roku. – referencje, rekomendacje, protokoły odbioru lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w powyżej. Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których w pkt 12.4 ppkt 1 składa każdy z Wykonawców, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 12.4 ppkt 2-3 składa Wykonawca/ Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie poszczególnych warunku/ów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera dokumenty samodzielnie. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
2) Wykaz usług załącznik nr 4 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w przypadkach, o których mowa
w pkt 8.
11.3. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 9.
1) Warunek wskazany w pkt 9.1 musi spełniać osobno każdy z Wykonawców;
2) Warunek wskazany w pkt 9.2 ppkt 1 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał zdolność kredytową i/lub środki finansowe nie mniejsze niż 40 000 zł;
3) Warunek wskazany w pkt 9.2 ppkt 1 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wykonał należycie w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, usługę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych i usługa ta była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 1 roku. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.2. ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 12 SWZ.
11.6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W ramach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.