eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Wykonanie modernizacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie modernizacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001023003

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Geodetów 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05efa1b3-33d3-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie modernizacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05efa1b3-33d3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091372/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Wykonanie modernizacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) jednostkach Administracji Skarbowej w Rzeszowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359732/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1801-ILZ.260.65.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 776519,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Wykonanie modernizacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie” są roboty modernizacyjne polegające na dostosowaniu budynku Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
2. Szczegółowy zakres robót dla Części I zamówienia określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia- stanowiącym Załącznik nr 1/I do SWZ- PO ZMIANIE Z DNIA 03.10.2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

4.5.5.) Wartość części: 296243,76 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Wykonanie modernizacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie” jest wykonanie robót związanych z modernizacją systemu p.poż. (SSP) w budynku Urzędu Skarbowego w Dębicy.
2. Szczegółowy zakres robót dla Części II zamówienia określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia- stanowiącym Załącznik nr 1/II do SWZ- PO ZMIANIE Z DNIA 03.10.2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.5.5.) Wartość części: 480275,54 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w dokumentach zamówienia przewidziano okres realizacji zamówienia na 60 dni. Środki na realizację zamówienia są zabezpieczone do 31.12.2022 r. Ponieważ nie udało się i nie uda się ostatecznie zakończyć postępowania o udzielenie zamówienia w terminie umożliwiającym zawarcie umowy w warunkach pozwalających zakończenie
realizacji zamówienia do 31.12.2022 r. nie będzie możliwości zawarcia umowy w odpowiednim terminie. Gdyby nawet wybór oferty i zawiadomienie
Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej nastąpiło w dniu 28.10.2022 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej to pierwszym dniem, w którym możliwym byłoby zawarcie umowy byłby 3 listopada 2022 r. co oznaczałoby, że umowa przewidywałaby realizację zamówienia do 02.01.2023 r. Czyli termin realizacji umowy byłby dłuższy niż okres do jakiego są zabezpieczone środki. Biorą c pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie przepisów art . 255 pkt 6 w zw. z art. 266ustawy Pzp , z uwagi na to, że postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 160393,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 428212,21 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w dokumentach zamówienia przewidziano okres realizacji zamówienia na 60 dni. Środki na realizację zamówienia są zabezpieczone do 31.12.2022 r. Ponieważ nie udało się i nie uda się ostatecznie zakończyć postępowania o udzielenie zamówienia w terminie umożliwiającym zawarcie umowy w warunkach pozwalających zakończenie
realizacji zamówienia do 31.12.2022 r. nie będzie możliwości zawarcia umowy w odpowiednim terminie. Gdyby nawet wybór oferty i zawiadomienie
Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej nastąpiło w dniu 28.10.2022 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej to pierwszym dniem, w którym możliwym byłoby zawarcie umowy byłby 3 listopada 2022 r. co oznaczałoby, że umowa przewidywałaby realizację zamówienia do 02.01.2023 r. Czyli termin realizacji umowy byłby dłuższy niż okres do jakiego są zabezpieczone środki. Biorą c pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie przepisów art . 255 pkt 6 w zw. z art. 266ustawy Pzp , z uwagi na to, że postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295185,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 743609,68 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.