eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJUOgłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Biłgoraju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9181033171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 23-400

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 685 08 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@bilgoraj.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bilgoraj.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69c893ed-697b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449150

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00221405/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa kompleksowego utrzymania czystości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-69c893ed-697b-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm-210.3-1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynku oraz na terenie posesji Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, według poniższego zestawienia: Zestawienie powierzchni do sprzątania: MODUŁ A - ogółem: 1 845,49 m2, tym: - piwnice - 419,09 m2 - parter - 475,94 m2 - I piętro - 499,65 m2 - II piętro - 450,81 m2.
MODUŁ B, ogółem 1 408,30 m kw. - piwnice - 341,45 m kw.; - parter - 345,86 m kw.; - I piętro - 357,74 m kw.; - II piętro - 363,25 m kw., Budynek Sądu Rejonowego w Biłgoraju jest budynkiem składającym się z dwóch modułów: A i B. Moduł A (od ul. 3-go Maja) składa się z pięciu kondygnacji (włącznie z kondygnacją podziemną), natomiast moduł B (od ul. Tadeusza Kościuszki) składa się z czterech kondygnacji (włącznie z kondygnacją podziemną). Przedmiot zamówienia dotyczy usługi sprzątania na czterech kondygnacjach modułów A i B, z uwagi na fakt, iż w module A piątą kondygnację zajmuje Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, która usługi sprzątania zapewnia sobie we własnym zakresie. W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju zatrudnionych jest 70 osób. Dziennie budynek odwiedza ok. 80 interesantów. Zamawiający wymaga, aby w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 usługi kompleksowego utrzymania czystości były świadczone przez 5 osób w wieku poniżej 65 lat, w tym: - 1 (jedna) osoba – 0,25 etatu, powinna sprzątać na zewnątrz budynku oraz zajmować się utrzymaniem zieleni przed budynkiem Sądu od ul. Kościuszki 29 i od ul. 3-go Maja, a w sezonie zimowym odśnieżać i zapobiegać powstaniu śliskiej powierzchni na chodnikach oraz na terenie wokół budynku - w wymiarze 2 (dwóch) godzin dziennie (z reguły od 7.00 do 9.00); - 4 (cztery) osoby powinny sprzątać w godzinach od 13.30 do 19:30 – ¾ etatu, zaś w razie konieczności wykonywania czynności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-Cov-2 (np. dezynfekowania budynku lub niektórych przedmiotów) – zgodnie z ustaleniami dyrektora sądu. Pomieszczenia księgowości, archiwów, pokój informatyka, pomieszczenie tzw. dowodów rzeczowych oraz serwerowni powinny być sprzątane do godz. 15:30. Istnieje możliwość zapoznania się z obiektem oraz jego otoczeniem. Uwagi: 1) Do obowiązków osób sprzątających należeć będzie codzienne zamykanie okien i drzwi we wszystkich sprzątanych pomieszczeniach. 2) Każda osoba wymieniona w wykazie musi posiadać wystawiony przez Wykonawcę identyfikator. Identyfikatory powinny być ponumerowane i będą upoważniały daną osobę do przebywania na terenie Sądu. W przypadku zmiany osoby sprzątającej, czy też jej zastępstwa na czas absencji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego nawiązania telefonicznego kontaktu z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, w celu ustalenia warunków wykonywania obowiązków przez zastępującego pracownika Wykonawcy, a następnie do pisemnego przesłania e-mailem danych osobowych zastępującego pracownika, w tym danych o karalności. W sytuacji nie spełnienia powyższych warunków, kierownictwo Sądu nie wyrazi zgody na wejście niezgłoszonej osoby na teren budynku Sądu. 3) Osoby sprzątające powinny być wyposażone w taką samą, estetyczną odzież roboczo-ochronną. 4) Do sprzątania Wykonawca użyje własnego profesjonalnego sprzętu i profesjonalnych urządzeń czyszczących. Zamawiający wymaga stosowania:
a) profesjonalnych środków do konserwacji powierzchni drewnianych; b) antystatycznej pianki bakteriobójczej do czyszczenia obudowy sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, sprzętu RTV; c) antystatycznego płynu do czyszczenia ekranów komputerowych; d) profesjonalnych środków do utrzymania czystości urządzeń sanitarnych; e) profesjonalnych środków do czyszczenia powierzchni metalowych i szklanych; f) profesjonalnych środków do pielęgnacji powierzchni podłogowych, mycia okien, prania wykładzin oraz do chodników; g) usługa musi być wykonana w sposób umożliwiający utrzymanie całej powierzchni budynku w należytej czystości, zwłaszcza na podłogach i w toaletach; h) maszyny i urządzenia ( stanowiące własność Wykonawcy) używane do sprzątania muszą posiadać stosowne atesty. Usługa powinna być wykonywana w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektu. 1) Wykonawca wyznaczy osobę nadzorującą wykonywanie usługi, która będzie na bieżąco utrzymywać kontakt z Zamawiającym. 2) Wykonawcę obowiązuje Instrukcja dotycząca zasad gospodarowania kluczami w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju, z którą osoby sprzątające zostaną zapoznane w pierwszym dniu obowiązywania umowy dotyczącej kompleksowego utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju. 3) Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych w czasie sprzątania obiektu awariach i uszkodzeniach w pomieszczeniach oraz w wyposażeniu pomieszczeń. 4) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia - do pełnej wysokości szkody. Zakres prac objętych zamówieniem: - Utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach modułu A i B. - Zamiatanie, zmywanie podłóg. - Odkurzanie dywanów i mebli tapicerowanych. - Wycieranie kurzu ze wszystkich mebli, parapetów, kontaktów prądu, wyłączników oświetlenia, kaloryferów, gniazd komputerowych. - Wyrzucanie śmieci z koszy i pojemników do tego przystosowanych. - Wycieranie drzwi i płytek naściennych i ich gruntowne mycie. - Utrzymanie w czystości ubikacji, łazienek – w tym mycie ich całego wyposażenia. - Dbanie o rośliny zielone, podlewanie, usuwanie suchych liści i pędów, a w razie konieczności-przesadzanie. - Usuwanie pajęczyn. Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych jak i terenu wokół Sądu Rejonowego w Biłgoraju powinny być świadczone minimum 5 razy w tygodniu (w dni robocze). Natomiast w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu teren wokół budynku powinien zostać odśnieżony oraz powinien zostać usunięty lód, zarówno z chodników znajdujących się na wysokości budynku Sądu od strony ulic Kościuszki i 3-go Maja – nawet w dni, które nie są dniami roboczymi dla pracowników sądu. Zamawiający dopuszcza stosowanie w celu usunięcia lodu substancji w postaci chlorku sodu lub chlorku magnezu. Wykonawca zapewnia środki i sprzęt niezbędny do realizacji usługi. Stosowane przez Wykonawcę środki myjąco-czyszczące, jak i do usuwania lodu muszą posiadać aktualne atesty lub certyfikaty dopuszczające je do stosowania na rynku polskim lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca zapewnia ponadto: - w toaletach: mydło w płynie, papier toaletowy w rolkach (biały, dwuwarstwowy, gofrowany, miękki), - w pokojach socjalnych: płyn do mycia naczyń, ręczniki papierowe białe na rolce (w budynku jest 6 pokoi socjalnych). Mydło w płynie powinno posiadać stosowny atest. Do sprzątania zabrania się używania octu i preparatów na jego bazie oraz używania preparatów, które mogą uszkodzić elementy, bądź urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowanej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium odnoszącego się do przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z minimum 2 letnim doświadczeniem

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa;
1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł; (sto tysięcy złotych).
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:
- wykaże wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się co najmniej 1 wykonaną lub wykonywaną usługą sprzątania realizowaną w sposób ciągły przez minimum okres 12 miesięcy i wartości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych brutto.
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
- zatrudni 4 osoby sprzątające na umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 art. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) w wymiarze 0,75 etatu, zaś 1 osobę wykonująca zadania w zakresie sprzątania i odśnieżania terenu wokół budynku sądu – w wymiarze 0,25 etatu. Wymaga się, aby umowa o pracę była zawarta co najmniej na czas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać czynności przy realizacji zamówienia w zakresie ochrony osób i mienia oraz osoby do nadzoru realizowanej usługi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie stosownych przepisów m.in. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tylko w przypadku zmiany, która nastąpi w trakcie obowiązywania umowy). W przypadku posiadania wiedzy o planowanych zmianach minimalnego wynagrodzenia w trakcie trwania umowy, Wykonawca powinien uwzględnić planowaną wysokość minimalnego wynagrodzenia w składanej ofercie.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.