eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJUOgłoszenie z dnia 2023-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Biłgoraju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9181033171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 23-400

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 685 08 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@bilgoraj.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bilgoraj.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-69c893ed-697b-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69c893ed-697b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00005013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00221405/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa kompleksowego utrzymania czystości

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449150/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Adm-210.3-1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 183000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynku oraz na terenie posesji Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, według poniższego zestawienia: Zestawienie powierzchni do sprzątania: MODUŁ A - ogółem: 1 845,49 m2, tym: - piwnice - 419,09 m2 - parter - 475,94 m2 - I piętro - 499,65 m2 - II piętro - 450,81 m2.
MODUŁ B, ogółem 1 408,30 m kw. - piwnice - 341,45 m kw.; - parter - 345,86 m kw.; - I piętro - 357,74 m kw.; - II piętro - 363,25 m kw., Budynek Sądu Rejonowego w Biłgoraju jest budynkiem składającym się z dwóch modułów: A i B. Moduł A (od ul. 3-go Maja) składa się z pięciu kondygnacji (włącznie z kondygnacją podziemną), natomiast moduł B (od ul. Tadeusza Kościuszki) składa się z czterech kondygnacji (włącznie z kondygnacją podziemną). Przedmiot zamówienia dotyczy usługi sprzątania na czterech kondygnacjach modułów A i B, z uwagi na fakt, iż w module A piątą kondygnację zajmuje Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, która usługi sprzątania zapewnia sobie we własnym zakresie. W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju zatrudnionych jest 70 osób. Dziennie budynek odwiedza ok. 80 interesantów. Zamawiający wymaga, aby w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 usługi kompleksowego utrzymania czystości były świadczone przez 5 osób w wieku poniżej 65 lat, w tym: - 1 (jedna) osoba – 0,25 etatu, powinna sprzątać na zewnątrz budynku oraz zajmować się utrzymaniem zieleni przed budynkiem Sądu od ul. Kościuszki 29 i od ul. 3-go Maja, a w sezonie zimowym odśnieżać i zapobiegać powstaniu śliskiej powierzchni na chodnikach oraz na terenie wokół budynku - w wymiarze 2 (dwóch) godzin dziennie (z reguły od 7.00 do 9.00); - 4 (cztery) osoby powinny sprzątać w godzinach od 13.30 do 19:30 – ¾ etatu, zaś w razie konieczności wykonywania czynności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-Cov-2 (np. dezynfekowania budynku lub niektórych przedmiotów) – zgodnie z ustaleniami dyrektora sądu. Pomieszczenia księgowości, archiwów, pokój informatyka, pomieszczenie tzw. dowodów rzeczowych oraz serwerowni powinny być sprzątane do godz. 15:30. Istnieje możliwość zapoznania się z obiektem oraz jego otoczeniem. Uwagi: 1) Do obowiązków osób sprzątających należeć będzie codzienne zamykanie okien i drzwi we wszystkich sprzątanych pomieszczeniach. 2) Każda osoba wymieniona w wykazie musi posiadać wystawiony przez Wykonawcę identyfikator. Identyfikatory powinny być ponumerowane i będą upoważniały daną osobę do przebywania na terenie Sądu. W przypadku zmiany osoby sprzątającej, czy też jej zastępstwa na czas absencji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego nawiązania telefonicznego kontaktu z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, w celu ustalenia warunków wykonywania obowiązków przez zastępującego pracownika Wykonawcy, a następnie do pisemnego przesłania e-mailem danych osobowych zastępującego pracownika, w tym danych o karalności. W sytuacji nie spełnienia powyższych warunków, kierownictwo Sądu nie wyrazi zgody na wejście niezgłoszonej osoby na teren budynku Sądu. 3) Osoby sprzątające powinny być wyposażone w taką samą, estetyczną odzież roboczo-ochronną. 4) Do sprzątania Wykonawca użyje własnego profesjonalnego sprzętu i profesjonalnych urządzeń czyszczących. Zamawiający wymaga stosowania:
a) profesjonalnych środków do konserwacji powierzchni drewnianych; b) antystatycznej pianki bakteriobójczej do czyszczenia obudowy sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, sprzętu RTV; c) antystatycznego płynu do czyszczenia ekranów komputerowych; d) profesjonalnych środków do utrzymania czystości urządzeń sanitarnych; e) profesjonalnych środków do czyszczenia powierzchni metalowych i szklanych; f) profesjonalnych środków do pielęgnacji powierzchni podłogowych, mycia okien, prania wykładzin oraz do chodników; g) usługa musi być wykonana w sposób umożliwiający utrzymanie całej powierzchni budynku w należytej czystości, zwłaszcza na podłogach i w toaletach; h) maszyny i urządzenia ( stanowiące własność Wykonawcy) używane do sprzątania muszą posiadać stosowne atesty. Usługa powinna być wykonywana w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektu. 1) Wykonawca wyznaczy osobę nadzorującą wykonywanie usługi, która będzie na bieżąco utrzymywać kontakt z Zamawiającym. 2) Wykonawcę obowiązuje Instrukcja dotycząca zasad gospodarowania kluczami w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju, z którą osoby sprzątające zostaną zapoznane w pierwszym dniu obowiązywania umowy dotyczącej kompleksowego utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju. 3) Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych w czasie sprzątania obiektu awariach i uszkodzeniach w pomieszczeniach oraz w wyposażeniu pomieszczeń. 4) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia - do pełnej wysokości szkody. Zakres prac objętych zamówieniem: - Utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach modułu A i B. - Zamiatanie, zmywanie podłóg. - Odkurzanie dywanów i mebli tapicerowanych. - Wycieranie kurzu ze wszystkich mebli, parapetów, kontaktów prądu, wyłączników oświetlenia, kaloryferów, gniazd komputerowych. - Wyrzucanie śmieci z koszy i pojemników do tego przystosowanych. - Wycieranie drzwi i płytek naściennych i ich gruntowne mycie. - Utrzymanie w czystości ubikacji, łazienek – w tym mycie ich całego wyposażenia. - Dbanie o rośliny zielone, podlewanie, usuwanie suchych liści i pędów, a w razie konieczności-przesadzanie. - Usuwanie pajęczyn. Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych jak i terenu wokół Sądu Rejonowego w Biłgoraju powinny być świadczone minimum 5 razy w tygodniu (w dni robocze). Natomiast w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu teren wokół budynku powinien zostać odśnieżony oraz powinien zostać usunięty lód, zarówno z chodników znajdujących się na wysokości budynku Sądu od strony ulic Kościuszki i 3-go Maja – nawet w dni, które nie są dniami roboczymi dla pracowników sądu. Zamawiający dopuszcza stosowanie w celu usunięcia lodu substancji w postaci chlorku sodu lub chlorku magnezu. Wykonawca zapewnia środki i sprzęt niezbędny do realizacji usługi. Stosowane przez Wykonawcę środki myjąco-czyszczące, jak i do usuwania lodu muszą posiadać aktualne atesty lub certyfikaty dopuszczające je do stosowania na rynku polskim lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca zapewnia ponadto: - w toaletach: mydło w płynie, papier toaletowy w rolkach (biały, dwuwarstwowy, gofrowany, miękki), - w pokojach socjalnych: płyn do mycia naczyń, ręczniki papierowe białe na rolce (w budynku jest 6 pokoi socjalnych). Mydło w płynie powinno posiadać stosowny atest. Do sprzątania zabrania się używania octu i preparatów na jego bazie oraz używania preparatów, które mogą uszkodzić elementy, bądź urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowanej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 183000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 380196 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 183000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Sprzątające Sylwia Urbaniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 386618152

7.3.3) Ulica: Wiechowicza 1/4

7.3.4) Miejscowość: Konin

7.3.5) Kod pocztowy: 62-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 183000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.