eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ZP/CZD/138/22 Dostawa podłoży, testów, pasków gradientowych, krążków antybiogramowych i odczynników (laboratoryjnych) diagnostycznych - 8 pakietówOgłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZP/CZD/138/22 Dostawa podłoży, testów, pasków gradientowych, krążków antybiogramowych i odczynników (laboratoryjnych) diagnostycznych – 8 pakietów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000557961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Dzieci Polskich 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-730

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ipczd.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czd.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ipczd.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/CZD/138/22 Dostawa podłoży, testów, pasków gradientowych, krążków antybiogramowych i odczynników (laboratoryjnych) diagnostycznych – 8 pakietów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8093ceb6-3984-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372070/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/CZD/138/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 644000,78 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 89530,8 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 421040 BIO MERIEUX Karty AST ST03 ; 20 kart lub równoważne
2. 418674 BIO MERIEUX Karty AST-N330 ; 20 kart lub równoważne
3. 418673 BIO MERIEUX Karty AST-P644; 20 kart lub równoważne
4. 418671 BIO MERIEUX Karty AST-P643 ; 20 kart lub równoważne
5. 420739 BIO MERIEUX Karty AST-YS08 ; 20 kart lub równoważne
6. 21343 BIO MERIEUX Karty YST ; 20 kart lub równoważne
7. 21219 BIO MERIEUX Pipetter/Diluter ACCS Kit ; 330; zestaw lub równoważne
8. v1204 BIO MERIEUX Saline Solution 3x500ml lub równoważne
9. 417820 BIO MERIEUX Sól 0,45% ; op./14x1L. lub równoważne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 12826,54 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 412219 BIO MERIEUX Amikacin AK 256; 1 szt.; lub równoważne
2. 412241 BIO MERIEUX Amoxicilin/Clavulanic (2/1) XL 256 ; 1 szt. ; lub równoważne
3. 412243 BIO MERIEUX Amoxycylina AC 256 ; 1 szt.; lub równoważne
4. 526300 BIO MERIEUX Amphotericin-B AP 32; 1 szt.; lub równoważne
5. 412253 BIO MERIEUX Ampicylina AM 256 ; 1 szt.; lub równoważne
6. 412251 BIO MERIEUX Ampicillin/Sulbactam 2/1 AB 256; 1 szt.; lub równoważne
7. 532000 BIO MERIEUX Anidulafungin AND 32; 1 szt.; lub równoważne
8. 412257 BIO MERIEUX Azithromycin (AZ) 256; 1 szt.; lub równoważne
9. 412265 BIO MERIEUX Penicillin (Benzopenicillin) PGL 32 ; 1 szt.; lub równoważne
10. 412269 BIO MERIEUX Caspofungin CS 32 ; 1 szt.; lub równoważne
11. 412273 BIO MERIEUX Cefepime PM 256; 1 szt.; lub równoważne
12. 412293 BIO MERIEUX Ceftazidime TZ 256 ; 1 szt.; lub równoważne
13. 419556 BIO MERIEUX CEFTAZIDIME/AVIBACTAM CZA 256; 1 szt.; lub równoważne
14. 414447 BIO MERIEUX Ceftolozane / Tazobactam (0.016 - 256 eg/mL); 1 szt.; lub równoważne
15. 412301 BIO MERIEUX Ceftriakson TX 256 ; 1 szt.; lub równoważne
16. 412309 BIO MERIEUX Chloramphenicol CL 256; 1 szt.; lub równoważne
17. 412311 BIO MERIEUX Ciprofloksacyna CI 32 ; 1 szt.; lub równoważne
18. 412315 BIO MERIEUX Clindamycin CM 256; 1 szt.; lub równoważne
19. 412324 BIO MERIEUX DAPTOMYCIN DPC 256; 1 szt.; lub równoważne
20. 412334 BIO MERIEUX Erythromycin EM 256; 1 szt.; lub równoważne
21. 412350 BIO MERIEUX Fluconazole FL 256 ; 1 szt.; lub równoważne
22. 420925 BIO MERIEUX "Imipenem / Relebactam IPR
; 1 szt.; lub równoważne"
23. 412374 BIO MERIEUX Imipenem IP 32; 1 szt.; lub równoważne
24. 412313 BIO MERIEUX Klarytromycyna CH 256; 1 szt.; lub równoważne
25. 412393 BIO MERIEUX Levofloxacin LE 32 ; 1 szt.; lub równoważne
26. 412396 BIO MERIEUX Linezolid LZ 256 ; 1 szt.; lub równoważne
27. 421563 BIO MERIEUX Meropenem / Vaborbactam MEV; 1 szt.; lub równoważne
28. 513800 BIO MERIEUX Meropenem MP 32 ; 1 szt.; lub równoważne
29. 412404 BIO MERIEUX Metronidazol MZ 256 ; 1 szt.; lub równoważne
30. 535700 BIO MERIEUX Micafungin MYC 32 ; 1 szt.; lub równoważne
31. 532100 BIO MERIEUX Posaconazole POS 32 ; 1 szt.; lub równoważne
32. 412461 BIO MERIEUX Teicoplanin TP 256 ; 1 szt.; lub równoważne
33. 412471 BIO MERIEUX Tetracyklina TC 256 ; 1 szt.; lub równoważne
34. 412479 BIO MERIEUX Tobramycyna TM 256 ; 1 szt.; lub równoważne
35. 412490 BIO MERIEUX Voriconazole VO32 ; 1 szt.; lub równoważne
36. 412488 BIO MERIEUX Wankomycyna VA 256 ; 1 szt.; lub równoważne
37. 412368 BIO MERIEUX Do oznaczania MIC dla Gentamycyny GM 0,016-256 ; 1 szt.; lub równoważne
38. 412481 BIO MERIEUX Do oznaczania Trimetropim/Sulphamethoxazole (1/19) - 0,0020-32 TS; 1 szt.; lub równoważne
39. 533500 BIO MERIEUX Tigecyklina TGC 256; 1 szt. ; lub równoważne
40. 92010 Liofilchem "Gentamycyna HL: MIC Test Strip GENTAMICIN 0.064 - 1024 CN, Paski gradientowe do oznaczania wartości
MIC, bibułowe, (op./30 szt.); lub równoważne "
41. 92148 Liofilchem Intraconazole ITC 0,002-32, (op./30szt.) ; Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC, bibułkowe, op./30szt.; lub równoważne
42. 921081 Liofilchem PIP/TAZO/CON-4PTC -100 (op/10szt.); Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC, bibułkowe; lub równoważne
43. 921371 Liofilchem "Dalbavancin DAL 0,002-32, Paski gradientowe do oznaczania wartości
MIC, bibułowe, (op./10szt.); lub równoważne"
44. MA0112D Oxoid Cefotaxime 256 Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC, bibułowe (op/10szt.); lub równoważne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 43624,69 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 231597 BECTON DICKINSON Krążki Amikacin AN-30 (10x50kr.); lub równoważne
2. 231629 BECTON DICKINSON Krążki Amoxicillin 20ug with Clavulanic Acid 10ug ; (10x50 kr.) lub równoważne
3. 291270 BECTON DICKINSON Krążki Amoxicillin 2ug with Clavulanic Acid 1ug (Augmentin AMC-3), (10x50kr.); lub równoważne
4. 231264 BECTON DICKINSON Krążki Ampicilin AM-10 (10x50kr.); lub równoważne
5. 231263 BECTON DICKINSON Krążki Ampicillin AM-2 ; (10x50 kr.) lub równoważne
6. 231660 BECTON DICKINSON Krążki Ampicillin with Sulbactam SAM-20; (10x50 kr.); lub równoważne
7. 231696 BECTON DICKINSON Krążki Cefepime FEP-30 ; (10x50 kr.) lub równoważne
8. 231650 BECTON DICKINSON Krążki Cefinase do oznaczania betalaktamazy 50 krążków ; (1x50 kr.) lub równoważne
9. 231607 BECTON DICKINSON Krążki Cefotaxime CTX-30 ; (10x50 kr.) lub równoważne
10. 231591 BECTON DICKINSON Krążki Cefoxitin FOX-30 ; (10x50 kr.) lub równoważne
11. 232237 BECTON DICKINSON Krążki Ceftazidime CAZ-10 (10x50kr.); lub równoważne
12. 231633 BECTON DICKINSON Krążki Ceftazidime CAZ-30 ; (10x50 kr.) lub równoważne
13. 231621 BECTON DICKINSON Krążki Cefuroxime CMX-30 ; (10x50 kr.) lub równoważne
14. 295308 BECTON DICKINSON Krążki Cephalexin CN-30 30ug (10x50kr.); lub równoważne
15. 231658 BECTON DICKINSON Krążki Ciprofloxacin CIP-5 ; (10x50 kr.) lub równoważne
16. 231275 BECTON DICKINSON Krążki Clindamycin CC-2 ; (10x50 kr.) lub równoważne
17. 232174 BECTON DICKINSON Krążki Ertapenem ETP-10 ; (1x50 kr.) lub równoważne
18. 231290 BECTON DICKINSON Krążki Erytromycin E-15 15ug (10x50kr.); lub równoważne
19. 254788 BECTON DICKINSON Krążki Fosfomycin FF-50 ; (10x50 kr.) lub równoważne
20. 232236 BECTON DICKINSON Krążki Gentamicin 30ug GM-30 ; (10x50 kr.) lub równoważne
21. 231299 BECTON DICKINSON Krążki Gentamycin GM-10 ; (10x50 kr.) lub równoważne
22. 231645 BECTON DICKINSON Krążki Imipenem IPM-10 ; (10x50 kr.) lub równoważne
23. 231706 BECTON DICKINSON Krążki Levofloxacin LVL-5 ; (10x50 kr.) lub równoważne
24. 232184 BECTON DICKINSON Krążki Linezolid LZD-10 (1x50 krążków); lub równoważne
25. 231704 BECTON DICKINSON Krążki Meropenem MEM-10 ; (10x50 kr.) lub równoważne
26. 232097 BECTON DICKINSON Krążki Mupirocin MUP-200 200ug (1x50 krążków); lub równoważne
27. 231292 BECTON DICKINSON Krążki Nitrofurantoin FM-100 (10x50kr.); lub równoważne
28. 231647 BECTON DICKINSON Krążki Norfloxacin NOR-10 ; (10x50 kr.) lub równoważne
29. 231672 BECTON DICKINSON Krążki Ofloxacin OFX-5; (10x50 kr.) lub równoważne
30. 231319 BECTON DICKINSON Krążki Oxacillin OX-1 ; (10x50 kr.) lub równoważne
31. 291285 BECTON DICKINSON Krążki Penicillin G 1UI P-1 (10x50kr.); lub równoważne
32. 291311 BECTON DICKINSON Krążki Teicoplanin TEC-30 30ug; (10x50 kr.); lub równoważne
33. 291034 BECTON DICKINSON Krążki Temocillin TEM-30 (10x50 krążków); lub równoważne
34. 231569 BECTON DICKINSON Krążki TOBRAMYCIN NN-10 (10x50kr.); lub równoważne
35. 231601 BECTON DICKINSON Krążki Trimethoprim TMP-5 ; (10x50 kr.) lub równoważne
36. 231539 BECTON DICKINSON Krążki Trimethoprim/sulfametoxazol SXT ; (10x50 kr.) lub równoważne
37. 231352 BECTON DICKINSON Krążki Vancomycin VA-5 (10x50kr.); lub równoważne
38. 254875 BECTON DICKINSON Krążki Cefoperazone with sulbactam (Sulperazon) (10x50kr.); lub równoważne
39. 231274 BECTON DICKINSON Krążki CHLORAMPHENICOL (10x50kr.); lub równoważne
40. 291279 BECTON DICKINSON Krążki METRONIDAZOLE MET-5 (10x50kr.); lub równoważne
41. 231758 BECTON DICKINSON Krążki Moxifloksacyna MFX-5 (10x50kr.); lub równoważne
42. 231311 BECTON DICKINSON Krążki Nalidixic Acid 30 ug (10x50kr.); lub równoważne
43. CT1662B Thermo Fisher Scientific Ceftibuten CFT-30, Krążki antybiotykowe, (op./5x50 krążków); lub równoważne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 8486,54 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. HXFOB25 HYDREX "BIOLINE FOB TEST krew utajona w kale op. 25 szt.
; lub równoważne"
2. HXGGiar20 HYDREX "GIARDIA TEST kasetkowy op. 20 testów
; lub równoważne"

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 3024,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. SF-M/E2-311-100H MERLIN Diagnostika GmbH MICRONAUT-H MEDIUM; 100X11ML (bulion do testu MIC-STRIP COLISTIN); lub równoważne
2. SF-M/EM-006-040 MERLIN Diagnostika GmbH MIC-STRIP COLISTIN ; op.testu/5płytekx8pasków/; 40 ozn. ; lub równoważne
3. SF-M/E2-331-020 MERLIN Diagnostika GmbH MUELLER HINTON BROTH; 20x11ml ; (bulion do testu MIC-STRIP COLISTIN); lub równoważne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 5822,81 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 795009 nal von minden GmbH "ARTHRI-SLIDEX/ RF LATEX TEST 100 ozn. ; szybki test lateksowy (wykrywa czynniki reumatoidalne); op./100testów ; lub równoważne Opis: Zestaw odczynników do jakościowego i pół-ilościowego oznaczania RF
- zestaw zawiera wszystkie materiały zużywalne niezbędne do wykonania testu, w tym: odczynnik lateksowy, kontrolę pozytywną, kontrolę negatywną, karty reakcyjne i patyczki
- czułość analityczna nie gorsza niż 6 IU/mL
- czułość diagnostyczna, nie gorsza niż 98%
- swoistość diagnostyczna nie gorsza niż 97% ;"
2. 795003 Nal von Minden GmbH "ASO LATEX ; 100 testów lub równoważne Opis: Zestaw odczynników do oznaczania ASO
- zestaw zawiera wszystkie materiały zużywalne niezbędne do wykonania testu, w tym: odczynnik lateksowy, kontrolę pozytywną, kontrolę negatywną, karty reakcyjne i patyczki.
- czułość analityczna nie gorsza niż 200 (+/-50) IU/mL
- czułość diagnostyczna, nie gorsza niż 98%
- swoistość diagnostyczna nie gorsza niż 97%;"

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 2150,40 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. NGP-BCU-S73-002 NG Biotech NG-Test Blood Culture Prep, (op./20 testów) ; lub równoważne Opis: Test do przygotowywania ekstraktu bakteryjnego z dodatnich hodowli krwi (butelki typu BD Bactec - aparat na wyposażeniu Zamawiającego) do wykonania testu Iimmunochromatograficznego do wykrywania karbapenemaz (Pozycja 2).
2. NGB-CAR-S23-002 NG Biotech NG-Test CARBA 5, (op./20 testów) ; lub równoważne Opis: Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania mechanizmów oporności na karbapenemy typu OXA, KPC, NDM, VIM, IMP u pałeczek Gram-ujemnych z kolonii bakterjnej. Czułość i specyficzność testu w odniesieniu do metod molekularnych > 98%.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 5459,82 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 10139076035 R-Biopharm "Citric Acid op. 3 x 12 oznaczeń
, lub równoważne "

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 8136,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12155,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12155,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12155,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: bioMerieux Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5270203340

7.3.3) Ulica: Generała Józefa Zajączka 9

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-518

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12155,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43243,6 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43243,6 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43243,6 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Argenta Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7811011656

7.3.3) Ulica: Polska 114

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-401

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43243,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6550,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6550,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6550,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BioMaxima S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9462360625

7.3.3) Ulica: Vetterów 5

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-277

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6550,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1580,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1580,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1580,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bio-Novum Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9462684339

7.3.3) Ulica: Nowy Świat nr 23A lok. 3U

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-418

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1580,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4518,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5137,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4518,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5341000682

7.3.3) Ulica: Modularna 11A,bud.H3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-238

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4518,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 432,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 432,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 432,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5341000682

7.3.3) Ulica: Modularna 11A,bud.H3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-238

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 432,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3622,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3622,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3622,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5341000682

7.3.3) Ulica: Modularna 11A,bud.H3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-238

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3622,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11512,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11512,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11512,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "Fabimex" Więcek Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 1130041096

7.3.3) Ulica: Cedrowa 16

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-565

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11512,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.