eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ZP/CZD/138/22 Dostawa podłoży, testów, pasków gradientowych, krążków antybiogramowych i odczynników (laboratoryjnych) diagnostycznych - 8 pakietówOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZP/CZD/138/22 Dostawa podłoży, testów, pasków gradientowych, krążków antybiogramowych i odczynników (laboratoryjnych) diagnostycznych – 8 pakietów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000557961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Dzieci Polskich 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-730

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ipczd.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czd.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/CZD/138/22 Dostawa podłoży, testów, pasków gradientowych, krążków antybiogramowych i odczynników (laboratoryjnych) diagnostycznych – 8 pakietów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8093ceb6-3984-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372070

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ipczd.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami jest platforma (Marketplanet): https://ipczd.ezamawiajacy.pl i we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się nr sprawy ZP/CZD/138/22.
2. Dokumenty elektroniczne, oferta, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://ipczd.ezamawiajacy.pl
3. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://ipczd.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie Marketplanet: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
b) Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na platformie e-Zamawiający (Marketplanet), wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.
c) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
d) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie Marketplanet: https://ipczd.ezamawiajacy.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
e) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
f) Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO'') informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej, jako: „Administrator Danych Osobowych”) jest Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z siedzibą w Warszawie (04-730), przy Al. Dzieci Polskich 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000092381, NIP 952-11-43-675, REGON 000557961
2. W instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email iod@ipczd.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 akapit 1 lit f) RODO.
4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu zawarcia i realizacji umowy, której stronę Państwo reprezentują.
5. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) dostawcom usług zaopatrującym Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych
b) dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń.
c) instytucjom państwowym upoważnionym z mocy prawa.
6. Administrator Danych Osobowych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres 14 lat.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.
8. Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 1 i 2 powyżej.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/CZD/138/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 421040 BIO MERIEUX Karty AST ST03 ; 20 kart lub równoważne
2. 418674 BIO MERIEUX Karty AST-N330 ; 20 kart lub równoważne
3. 418673 BIO MERIEUX Karty AST-P644; 20 kart lub równoważne
4. 418671 BIO MERIEUX Karty AST-P643 ; 20 kart lub równoważne
5. 420739 BIO MERIEUX Karty AST-YS08 ; 20 kart lub równoważne
6. 21343 BIO MERIEUX Karty YST ; 20 kart lub równoważne
7. 21219 BIO MERIEUX Pipetter/Diluter ACCS Kit ; 330; zestaw lub równoważne
8. v1204 BIO MERIEUX Saline Solution 3x500ml lub równoważne
9. 417820 BIO MERIEUX Sól 0,45% ; op./14x1L. lub równoważne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena – 100%” wg wzoru: Najniższa cena* / cena badanej oferty x 100 pkt. x 100 ranga kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 412219 BIO MERIEUX Amikacin AK 256; 1 szt.; lub równoważne
2. 412241 BIO MERIEUX Amoxicilin/Clavulanic (2/1) XL 256 ; 1 szt. ; lub równoważne
3. 412243 BIO MERIEUX Amoxycylina AC 256 ; 1 szt.; lub równoważne
4. 526300 BIO MERIEUX Amphotericin-B AP 32; 1 szt.; lub równoważne
5. 412253 BIO MERIEUX Ampicylina AM 256 ; 1 szt.; lub równoważne
6. 412251 BIO MERIEUX Ampicillin/Sulbactam 2/1 AB 256; 1 szt.; lub równoważne
7. 532000 BIO MERIEUX Anidulafungin AND 32; 1 szt.; lub równoważne
8. 412257 BIO MERIEUX Azithromycin (AZ) 256; 1 szt.; lub równoważne
9. 412265 BIO MERIEUX Penicillin (Benzopenicillin) PGL 32 ; 1 szt.; lub równoważne
10. 412269 BIO MERIEUX Caspofungin CS 32 ; 1 szt.; lub równoważne
11. 412273 BIO MERIEUX Cefepime PM 256; 1 szt.; lub równoważne
12. 412293 BIO MERIEUX Ceftazidime TZ 256 ; 1 szt.; lub równoważne
13. 419556 BIO MERIEUX CEFTAZIDIME/AVIBACTAM CZA 256; 1 szt.; lub równoważne
14. 414447 BIO MERIEUX Ceftolozane / Tazobactam (0.016 - 256 eg/mL); 1 szt.; lub równoważne
15. 412301 BIO MERIEUX Ceftriakson TX 256 ; 1 szt.; lub równoważne
16. 412309 BIO MERIEUX Chloramphenicol CL 256; 1 szt.; lub równoważne
17. 412311 BIO MERIEUX Ciprofloksacyna CI 32 ; 1 szt.; lub równoważne
18. 412315 BIO MERIEUX Clindamycin CM 256; 1 szt.; lub równoważne
19. 412324 BIO MERIEUX DAPTOMYCIN DPC 256; 1 szt.; lub równoważne
20. 412334 BIO MERIEUX Erythromycin EM 256; 1 szt.; lub równoważne
21. 412350 BIO MERIEUX Fluconazole FL 256 ; 1 szt.; lub równoważne
22. 420925 BIO MERIEUX "Imipenem / Relebactam IPR
; 1 szt.; lub równoważne"
23. 412374 BIO MERIEUX Imipenem IP 32; 1 szt.; lub równoważne
24. 412313 BIO MERIEUX Klarytromycyna CH 256; 1 szt.; lub równoważne
25. 412393 BIO MERIEUX Levofloxacin LE 32 ; 1 szt.; lub równoważne
26. 412396 BIO MERIEUX Linezolid LZ 256 ; 1 szt.; lub równoważne
27. 421563 BIO MERIEUX Meropenem / Vaborbactam MEV; 1 szt.; lub równoważne
28. 513800 BIO MERIEUX Meropenem MP 32 ; 1 szt.; lub równoważne
29. 412404 BIO MERIEUX Metronidazol MZ 256 ; 1 szt.; lub równoważne
30. 535700 BIO MERIEUX Micafungin MYC 32 ; 1 szt.; lub równoważne
31. 532100 BIO MERIEUX Posaconazole POS 32 ; 1 szt.; lub równoważne
32. 412461 BIO MERIEUX Teicoplanin TP 256 ; 1 szt.; lub równoważne
33. 412471 BIO MERIEUX Tetracyklina TC 256 ; 1 szt.; lub równoważne
34. 412479 BIO MERIEUX Tobramycyna TM 256 ; 1 szt.; lub równoważne
35. 412490 BIO MERIEUX Voriconazole VO32 ; 1 szt.; lub równoważne
36. 412488 BIO MERIEUX Wankomycyna VA 256 ; 1 szt.; lub równoważne
37. 412368 BIO MERIEUX Do oznaczania MIC dla Gentamycyny GM 0,016-256 ; 1 szt.; lub równoważne
38. 412481 BIO MERIEUX Do oznaczania Trimetropim/Sulphamethoxazole (1/19) - 0,0020-32 TS; 1 szt.; lub równoważne
39. 533500 BIO MERIEUX Tigecyklina TGC 256; 1 szt. ; lub równoważne
40. 92010 Liofilchem "Gentamycyna HL: MIC Test Strip GENTAMICIN 0.064 - 1024 CN, Paski gradientowe do oznaczania wartości
MIC, bibułowe, (op./30 szt.); lub równoważne "
41. 92148 Liofilchem Intraconazole ITC 0,002-32, (op./30szt.) ; Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC, bibułkowe, op./30szt.; lub równoważne
42. 921081 Liofilchem PIP/TAZO/CON-4PTC -100 (op/10szt.); Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC, bibułkowe; lub równoważne
43. 921371 Liofilchem "Dalbavancin DAL 0,002-32, Paski gradientowe do oznaczania wartości
MIC, bibułowe, (op./10szt.); lub równoważne"
44. MA0112D Oxoid Cefotaxime 256 Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC, bibułowe (op/10szt.); lub równoważne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena – 100%” wg wzoru: Najniższa cena* / cena badanej oferty x 100 pkt. x 100 ranga kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 231597 BECTON DICKINSON Krążki Amikacin AN-30 (10x50kr.); lub równoważne
2. 231629 BECTON DICKINSON Krążki Amoxicillin 20ug with Clavulanic Acid 10ug ; (10x50 kr.) lub równoważne
3. 291270 BECTON DICKINSON Krążki Amoxicillin 2ug with Clavulanic Acid 1ug (Augmentin AMC-3), (10x50kr.); lub równoważne
4. 231264 BECTON DICKINSON Krążki Ampicilin AM-10 (10x50kr.); lub równoważne
5. 231263 BECTON DICKINSON Krążki Ampicillin AM-2 ; (10x50 kr.) lub równoważne
6. 231660 BECTON DICKINSON Krążki Ampicillin with Sulbactam SAM-20; (10x50 kr.); lub równoważne
7. 231696 BECTON DICKINSON Krążki Cefepime FEP-30 ; (10x50 kr.) lub równoważne
8. 231650 BECTON DICKINSON Krążki Cefinase do oznaczania betalaktamazy 50 krążków ; (1x50 kr.) lub równoważne
9. 231607 BECTON DICKINSON Krążki Cefotaxime CTX-30 ; (10x50 kr.) lub równoważne
10. 231591 BECTON DICKINSON Krążki Cefoxitin FOX-30 ; (10x50 kr.) lub równoważne
11. 232237 BECTON DICKINSON Krążki Ceftazidime CAZ-10 (10x50kr.); lub równoważne
12. 231633 BECTON DICKINSON Krążki Ceftazidime CAZ-30 ; (10x50 kr.) lub równoważne
13. 231621 BECTON DICKINSON Krążki Cefuroxime CMX-30 ; (10x50 kr.) lub równoważne
14. 295308 BECTON DICKINSON Krążki Cephalexin CN-30 30ug (10x50kr.); lub równoważne
15. 231658 BECTON DICKINSON Krążki Ciprofloxacin CIP-5 ; (10x50 kr.) lub równoważne
16. 231275 BECTON DICKINSON Krążki Clindamycin CC-2 ; (10x50 kr.) lub równoważne
17. 232174 BECTON DICKINSON Krążki Ertapenem ETP-10 ; (1x50 kr.) lub równoważne
18. 231290 BECTON DICKINSON Krążki Erytromycin E-15 15ug (10x50kr.); lub równoważne
19. 254788 BECTON DICKINSON Krążki Fosfomycin FF-50 ; (10x50 kr.) lub równoważne
20. 232236 BECTON DICKINSON Krążki Gentamicin 30ug GM-30 ; (10x50 kr.) lub równoważne
21. 231299 BECTON DICKINSON Krążki Gentamycin GM-10 ; (10x50 kr.) lub równoważne
22. 231645 BECTON DICKINSON Krążki Imipenem IPM-10 ; (10x50 kr.) lub równoważne
23. 231706 BECTON DICKINSON Krążki Levofloxacin LVL-5 ; (10x50 kr.) lub równoważne
24. 232184 BECTON DICKINSON Krążki Linezolid LZD-10 (1x50 krążków); lub równoważne
25. 231704 BECTON DICKINSON Krążki Meropenem MEM-10 ; (10x50 kr.) lub równoważne
26. 232097 BECTON DICKINSON Krążki Mupirocin MUP-200 200ug (1x50 krążków); lub równoważne
27. 231292 BECTON DICKINSON Krążki Nitrofurantoin FM-100 (10x50kr.); lub równoważne
28. 231647 BECTON DICKINSON Krążki Norfloxacin NOR-10 ; (10x50 kr.) lub równoważne
29. 231672 BECTON DICKINSON Krążki Ofloxacin OFX-5; (10x50 kr.) lub równoważne
30. 231319 BECTON DICKINSON Krążki Oxacillin OX-1 ; (10x50 kr.) lub równoważne
31. 291285 BECTON DICKINSON Krążki Penicillin G 1UI P-1 (10x50kr.); lub równoważne
32. 291311 BECTON DICKINSON Krążki Teicoplanin TEC-30 30ug; (10x50 kr.); lub równoważne
33. 291034 BECTON DICKINSON Krążki Temocillin TEM-30 (10x50 krążków); lub równoważne
34. 231569 BECTON DICKINSON Krążki TOBRAMYCIN NN-10 (10x50kr.); lub równoważne
35. 231601 BECTON DICKINSON Krążki Trimethoprim TMP-5 ; (10x50 kr.) lub równoważne
36. 231539 BECTON DICKINSON Krążki Trimethoprim/sulfametoxazol SXT ; (10x50 kr.) lub równoważne
37. 231352 BECTON DICKINSON Krążki Vancomycin VA-5 (10x50kr.); lub równoważne
38. 254875 BECTON DICKINSON Krążki Cefoperazone with sulbactam (Sulperazon) (10x50kr.); lub równoważne
39. 231274 BECTON DICKINSON Krążki CHLORAMPHENICOL (10x50kr.); lub równoważne
40. 291279 BECTON DICKINSON Krążki METRONIDAZOLE MET-5 (10x50kr.); lub równoważne
41. 231758 BECTON DICKINSON Krążki Moxifloksacyna MFX-5 (10x50kr.); lub równoważne
42. 231311 BECTON DICKINSON Krążki Nalidixic Acid 30 ug (10x50kr.); lub równoważne
43. CT1662B Thermo Fisher Scientific Ceftibuten CFT-30, Krążki antybiotykowe, (op./5x50 krążków); lub równoważne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena – 100%” wg wzoru: Najniższa cena* / cena badanej oferty x 100 pkt. x 100 ranga kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. HXFOB25 HYDREX "BIOLINE FOB TEST krew utajona w kale op. 25 szt.
; lub równoważne"
2. HXGGiar20 HYDREX "GIARDIA TEST kasetkowy op. 20 testów
; lub równoważne"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena – 100%” wg wzoru: Najniższa cena* / cena badanej oferty x 100 pkt. x 100 ranga kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. SF-M/E2-311-100H MERLIN Diagnostika GmbH MICRONAUT-H MEDIUM; 100X11ML (bulion do testu MIC-STRIP COLISTIN); lub równoważne
2. SF-M/EM-006-040 MERLIN Diagnostika GmbH MIC-STRIP COLISTIN ; op.testu/5płytekx8pasków/; 40 ozn. ; lub równoważne
3. SF-M/E2-331-020 MERLIN Diagnostika GmbH MUELLER HINTON BROTH; 20x11ml ; (bulion do testu MIC-STRIP COLISTIN); lub równoważne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena – 100%” wg wzoru: Najniższa cena* / cena badanej oferty x 100 pkt. x 100 ranga kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 795009 nal von minden GmbH "ARTHRI-SLIDEX/ RF LATEX TEST 100 ozn. ; szybki test lateksowy (wykrywa czynniki reumatoidalne); op./100testów ; lub równoważne Opis: Zestaw odczynników do jakościowego i pół-ilościowego oznaczania RF
- zestaw zawiera wszystkie materiały zużywalne niezbędne do wykonania testu, w tym: odczynnik lateksowy, kontrolę pozytywną, kontrolę negatywną, karty reakcyjne i patyczki
- czułość analityczna nie gorsza niż 6 IU/mL
- czułość diagnostyczna, nie gorsza niż 98%
- swoistość diagnostyczna nie gorsza niż 97% ;"
2. 795003 Nal von Minden GmbH "ASO LATEX ; 100 testów lub równoważne Opis: Zestaw odczynników do oznaczania ASO
- zestaw zawiera wszystkie materiały zużywalne niezbędne do wykonania testu, w tym: odczynnik lateksowy, kontrolę pozytywną, kontrolę negatywną, karty reakcyjne i patyczki.
- czułość analityczna nie gorsza niż 200 (+/-50) IU/mL
- czułość diagnostyczna, nie gorsza niż 98%
- swoistość diagnostyczna nie gorsza niż 97%;"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena – 100%” wg wzoru: Najniższa cena* / cena badanej oferty x 100 pkt. x 100 ranga kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. NGP-BCU-S73-002 NG Biotech NG-Test Blood Culture Prep, (op./20 testów) ; lub równoważne Opis: Test do przygotowywania ekstraktu bakteryjnego z dodatnich hodowli krwi (butelki typu BD Bactec - aparat na wyposażeniu Zamawiającego) do wykonania testu Iimmunochromatograficznego do wykrywania karbapenemaz (Pozycja 2).
2. NGB-CAR-S23-002 NG Biotech NG-Test CARBA 5, (op./20 testów) ; lub równoważne Opis: Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania mechanizmów oporności na karbapenemy typu OXA, KPC, NDM, VIM, IMP u pałeczek Gram-ujemnych z kolonii bakterjnej. Czułość i specyficzność testu w odniesieniu do metod molekularnych > 98%.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena – 100%” wg wzoru: Najniższa cena* / cena badanej oferty x 100 pkt. x 100 ranga kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 10139076035 R-Biopharm "Citric Acid op. 3 x 12 oznaczeń
, lub równoważne "

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena – 100%” wg wzoru: Najniższa cena* / cena badanej oferty x 100 pkt. x 100 ranga kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania
1.1 Opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, świadcząca o jakości danego produktu lub ocena produktu na podstawie wyników badań porównawczych – dotyczy pakietów nr 2, 3;
1.2 Na potwierdzenie równoważności: karty charakterystyki / katalogi z opisem / broszury informacyjne / metodyka i charakterystyka użycia wraz z interpretacją odczytu wyników – dotyczy wszystkich pozycji równoważnych w pakietach 1-8;

Składane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające zakres danych do potwierdzenia winny uwzględniać również dopuszczenia wynikające z udzielonych wyjaśnień treści swz.
Zaleca się, aby składane przedmiotowe środki dowodowe były opisane, której pozycji z formularza cenowego dotyczą, co ułatwi Zamawiającemu szybką identyfikację.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie pśd w trybie art. 107 ust 2 ustawy Pzp w przypadku gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, świadcząca o jakości danego produktu lub ocena produktu na podstawie wyników badań porównawczych – dotyczy pakietów nr 2, 3;
2. Na potwierdzenie równoważności: karty charakterystyki / katalogi z opisem / broszury informacyjne / metodyka i charakterystyka użycia wraz z interpretacją odczytu wyników – dotyczy wszystkich pozycji równoważnych w pakietach 1-8;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w odniesieniu do art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje następujące przypadki, w których strony mogą dokonać zmiany niniejszej umowy oraz zakres zmian:
a) przyczynienie się Zamawiającego do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – zmiana poprzez przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do rozmiarów przyczynienia się Zamawiającego do opóźnienia;
b) wystąpienie okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – zmiana poprzez przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia;
c) w przypadkach określonych w § 2 ust. 4-5 umowy i w sposób tam przewidziany;
d) zmiana poprzez obniżenie ceny płaconej przez Zamawiającego niezależnie od przyczyny;
e) zmiana poprzez wydłużenie terminów płatności ceny przez Zamawiającego;
f) zmiana poprzez wymianę/zamianę/zmianę dostarczanych towarów na towary wyższej jakości, o wyższych parametrach, o dłuższych terminach przydatności do wykorzystania lub o dodatkowych funkcjonalnościach – przy zachowaniu ceny oraz zgodności nowych towarów z SWZ;
g) dokonana przez producenta zmiana wielkości opakowań jednostkowych – zmiana poprzez dopuszczenie innych opakowań przy utrzymaniu lub obniżeniu ceny w przeliczeniu na jednostkę masy lub objętości;
h) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - zmiana poprzez wprowadzenie zmian w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
i) zmiany doprecyzowujące treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień;
j) niewykorzystanie wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów, określonej w § 2 ust. 1 umowy, w terminie określonym w § 11 ust. 1 – w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.
2. Niewykonanie lub brak dochodzenia przez którąkolwiek ze stron prawa przysługującego stronie na podstawie niniejszej umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego prawa, ani też nie wyklucza wykonania lub dochodzenia takiego prawa w jakimkolwiek późniejszym terminie.
3. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie lub w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kc.
4. Formy pisemnej lub formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kc pod rygorem nieważności wymaga także dokonanie innej niż wskazana w ust. 1 zmiany umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 08:50

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://ipczd.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca składając ofertę składa:
1.1. Formularz ofertowy – zał. 3 do SWZ;
1.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w odniesieniu do art. 273 ust. 2 ustawy Pzp - zał. 4 do SWZ;
Powyższe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
1.3. Formularz cenowy dla oferowanych pakietów – zał. 5 do SWZ;
1.4. Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania
1.4.1 Opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, świadcząca o jakości danego produktu lub ocena produktu na podstawie wyników badań porównawczych – dotyczy pakietów nr 2, 3;
1.4.2 Na potwierdzenie równoważności:
karty charakterystyki / katalogi z opisem / broszury informacyjne / metodyka i charakterystyka użycia wraz z interpretacją odczytu wyników – dotyczy wszystkich pozycji równoważnych w pakietach 1-8;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.