eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 północno-zachodnia i południowo-zachodnia część Gminy SuwałkiOgłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 północno-zachodnia i południowo-zachodnia część Gminy Suwałki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUWAŁKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świerkowa 45

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875659300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 północno-zachodnia i południowo-zachodnia część Gminy Suwałki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20b91454-672e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033009/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Odśnieżanie dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/zamwienia_publiczne/ https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal, przy zastrzeżeniu, że skuteczne złożenie oferty może nastąpić wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal . Sposób złożenia oraz składania oferty został opisany w pkt. 12 SWZ.
2) Zamawiający dopuszcza również komunikacje z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres email :
sekretariat@gmina.suwalki.pl
przetargi1@gmina.suwalki.pl
przetargi@gmina.suwalki.pl

przy zastrzeżeniu, że skuteczne złożenie oferty może nastąpić wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adresy email. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Zaleca się, żeby we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługiwali się numerem postępowania. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv. W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Do zaszyfrowania oferty należy posłużyć się Identyfikatorem postępowania z miniPortalu. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu, w zakresie wskazanym w niniejsze SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym.
Oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, powinny być sporządzone w postaci elektronicznej, w formatach danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc,
.docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv. W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Gminy Suwałki - Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, email sekretariat@gmina.suwalki.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Suwałki jest Pani Katarzyna Żuk, tel. 875659300 email, iod@gmina.suwalki.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postepowaniem o udzielenia zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 północno-zachodnia i południowo-zachodnia część Gminy Suwałki prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e oraz art. 10 RODO w związku z zawarciem oraz wykonaniem Umowy, rozliczeniem umowy, realizacją i rozliczeniem dofinansowania, monitoringiem i ewaluacją projektu, sprawozdawczością oraz kontrolą organów zewnętrznych, której Państwo są stroną w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1Dz ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.), przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejszej. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przy czym skorzystanie z ww. uprawnień nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielnie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2022.KS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 północno-zachodnia i południowo-zachodnia część Gminy Suwałki.
3.2. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg leżących na terenie Gminy Suwałki, polegające na odśnieżaniu dróg, usuwaniu śniegu, błota pośniegowego i utrzymaniu przejezdności dróg we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia oraz w zależności od warunków atmosferycznych.
3.3. Powyższy zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 4 części ( 4 zadania):
3.3.1. Zadanie 1 obejmuje odśnieżanie, usuwanie śniegu, błota pośniegowego na drogach:
1) Poddubówek- Zielone II- Niemcowizna- Zielone I;
2)Niemcowizna- Białe;
3) Niemcowizna-Wasilczyki-Przebród;
4) przez wieś Kropiwne Nowe;
5) Wychodne (od drogi powiatowej Suwałki -Bakałarzewo do ostatnich zabudowań w kierunku miejscowości Zielone Drugie);
Zadanie 1 obejmuje ok 20 km dróg.
Szacowana ilość usługi: 178,00 km.
Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać ca najmniej 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami.
3.4. Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołane takimi czynnikami jak opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne.
3.5. Ilość szacunkowa km usług wskazana w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań jest ilością prognozowaną i będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych.
3.6. Wielkość zamówienia uzależniona będzie w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wynagrodzeniem za faktycznie przejechane kilometry.
3.7. Wykonawca będzie zobowiązany pełnić dyżury w czasie trwania umowy. Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie z tytułu świadczenia gotowości prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie będzie stanowiło wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zadeklarowaną w Formularzu ofertowym stawką za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg wyrażoną w % wartości ceny oferty brutto. Wynagrodzenie za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg będzie należne odrębnie na każde Zadanie w przypadku, gdy w danym pełnym miesiącu i na danym Zadaniu nie będzie prowadzona akcja zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie za gotowość będzie rozliczane indywidualnie dla każdego Zadania. Stawka wynagrodzenia, o którym mowa powyżej stanowi jedne z kryterium oceny ofert.
3.8. W przypadku przedmiotu zamówienia na zadanie 1-4 zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania od 4,0 metra do 6,0 metrów (w przypadku szerszego pasa drogowego) oraz zatoczki do mijania w odległości nie mniejszej niż 300 metrów jedna od drugiej oraz w miejscach zawiewanych do poszerzenia odśnieżania. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych wyżej Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
3.9. Podczas prowadzenia usług muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP, oraz wynikające z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3.10. Wykonawca podejmie akcję zimowego utrzymania dróg tj. akcję odśnieżania/zwalczania śliskości wyłącznie na wezwanie pracownika Urzędu Gminy Suwałki.
3.11. Wykonawca zobowiązuje się ustanowić osobę pełniącą dyżur telefoniczny przez 24 h/dobę i odpowiedzialną za kontakty z pracownikiem Urzędu Gminy Suwałki.

3.12. Ustala się maksymalny czas rozpoczęcia akcji zimowej (przystąpienia do pracy) 90 min od wezwania przez pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg.
3.13. Do odśnieżania dróg należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śniegu z jezdni. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.14. Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone przepisami szczególnymi do kierowania i obsługiwania sprzętów używanych podczas realizacji zadania.

3.15. Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów i pieszych. Powinna odbywać się na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia.

3.16. Kolejność odśnieżania dróg, zakres i konieczność każdorazowo ustalana będzie przez Zamawiającego.

3.17. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pracy sprzętu przy wykonywaniu odśnieżania, która musi być potwierdzana przez Zamawiającego, lub właściwego sołtysa w imieniu Zamawiającego.

3.18. Wykonawca zobowiązany jest też do codziennego składania relacji o ilości dróg odśnieżonych po zakończeniu odśnieżania. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3.19. Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą lub operatorami obsługującymi sprzęt była dostępna przez całą dobę za pomocą telefonów komórkowych.

3.20. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedne zadanie i Zamawiający nie stawia ograniczeń w tym zakresie. Zamawiający nie stawia ograniczeń co do maksymalnej liczby zadań, których może udzielić jednemu Wykonawcy.

3.21. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część dotyczącą odśnieżania dróg, Wykonawca jest zobowiązany wykazać się wymaganą ilością sprzętu na każdą cześć odrębnie tj. 2 pługi na jedne zadanie, 4 pługi na dwa zadania, 6 pługów na trzy zadania i 8 pługów na cztery zadania.

3.22. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcom interwencyjnych usług odśnieżania dróg, na drogach gdzie Wykonawca nie wykonuje usługi w przypadku panujących wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub fizycznych oraz w przypadku gdy na drogach objętych przedmiotem umowy z Wykonawcą jest utrzymana przejezdność i występują dobre warunki zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie za wykonanie usługi interwencyjnej będzie następowało na podstawie stawki za 1 km odśnieżania dróg wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawcy.

3.23. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy mapę z zaznaczonym obszarem i wykazem dróg objętych zadaniem.
3.24. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający szczegółowo opisał w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SWZ.
3.25. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1510 z późn. zm.) osoby, które podczas realizacji zamówienia będą:
- kierować pojazdami i urządzeniami, którymi realizowana będzie usługa zimowego utrzymania dróg.
3.26. Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
3.27. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena (C) 90% 1% odpowiada 1 pkt maksymalna liczba punktów w kryterium -90 pkt
Cena ryczałtowa za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg (G) 10% 1% odpowiada 1 pkt maksymalna liczba punktów w kryterium - 10 pkt
W kryterium Cena (C), oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów -90 punktów- a pozostałe oferty po matematycznych przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Przy czym 1% odpowiada 1 pkt.
Podstawą do porównania ofert będzie łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) za realizację całości przedmiotu zamówienia.

2) Liczba punktów do uzyskania w kryterium Cena ryczałtowa za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg (G) – wartość miesięczna w przypadku gdy nie będzie w danym pełnym miesiącu prowadzona akcja zimowego utrzymania dróg, przyznawana na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego i według poniższej zasady:

- stawka za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w wysokości od 1 % do 2 % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia - 10 pkt;
- stawka za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w wysokości od 2,01% do 4 % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia - 5 pkt;
- stawka za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w wysokości od 4,01% do 6 % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia - 0 pkt;

Zaoferowanie przez Wykonawcę stawki za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg poniżej 1 % Zamawiający przyjmie 1% i przyzna 10 pkt. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje powyżej 6 % wartości ceny ofertowej brutto Zamawiający przyjmie 6 % i przyzna 0 pkt. Gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej stawki Zamawiający przyjmie 1% i przyzna 10 pkt.

18.2. Ocena w zakresie kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza ofertowego” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.
18.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Ocena oferty oznaczona literą „W” stanowi sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach jej oceny.
W = C + G
18.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj. końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 północno-zachodnia i południowo-zachodnia część Gminy Suwałki.
3.2. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg leżących na terenie Gminy Suwałki, polegające na odśnieżaniu dróg, usuwaniu śniegu, błota pośniegowego i utrzymaniu przejezdności dróg we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia oraz w zależności od warunków atmosferycznych.
3.3. Powyższy zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 4 części ( 4 zadania):
3.3.2. Zadanie 2 obejmuje odśnieżanie, usuwanie śniegu, błota pośniegowego na drogach:
1) Przebród- Trzciane- Kropiwne Stare- Żyliny;
2) Łącznik I i II linii wsi Trzciane;
3) Korkliny przez wieś do szosy Suwałki-Chmielówka;
4) Korkliny przez las;
5) Kuków Folwark-Osowa;
6) Osowa (II linia);
7) Turówka Nowa- Korobiec;
8) przez wieś Turówka Nowa- Taciewo;
9) od szosy Suwałki- Chmielówka przez Turówka Stara do Taciewa;
10) przez wieś Taciewo;
11) przez wieś Turówka Stara.
Zadanie 2 obejmuje ok 35 km dróg.
Szacowana ilość usługi: 524,00 km.
Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami.
3.4. Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołane takimi czynnikami jak opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne.
3.5. Ilość szacunkowa km usług wskazana w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań jest ilością prognozowaną i będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych.
3.6. Wielkość zamówienia uzależniona będzie w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wynagrodzeniem za faktycznie przejechane kilometry.
3.7. Wykonawca będzie zobowiązany pełnić dyżury w czasie trwania umowy. Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie z tytułu świadczenia gotowości prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie będzie stanowiło wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zadeklarowaną w Formularzu ofertowym stawką za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg wyrażoną w % wartości ceny oferty brutto. Wynagrodzenie za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg będzie należne odrębnie na każde Zadanie w przypadku, gdy w danym pełnym miesiącu i na danym Zadaniu nie będzie prowadzona akcja zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie za gotowość będzie rozliczane indywidualnie dla każdego Zadania. Stawka wynagrodzenia, o którym mowa powyżej stanowi jedne z kryterium oceny ofert.
3.8. W przypadku przedmiotu zamówienia na zadanie 1-4 zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania od 4,0 metra do 6,0 metrów (w przypadku szerszego pasa drogowego) oraz zatoczki do mijania w odległości nie mniejszej niż 300 metrów jedna od drugiej oraz w miejscach zawiewanych do poszerzenia odśnieżania. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych wyżej Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
3.9. Podczas prowadzenia usług muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP, oraz wynikające z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3.10. Wykonawca podejmie akcję zimowego utrzymania dróg tj. akcję odśnieżania/zwalczania śliskości wyłącznie na wezwanie pracownika Urzędu Gminy Suwałki.
3.11. Wykonawca zobowiązuje się ustanowić osobę pełniącą dyżur telefoniczny przez 24 h/dobę i odpowiedzialną za kontakty z pracownikiem Urzędu Gminy Suwałki.

3.12. Ustala się maksymalny czas rozpoczęcia akcji zimowej (przystąpienia do pracy) 90 min od wezwania przez pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg.
3.13. Do odśnieżania dróg należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śniegu z jezdni. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.14. Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone przepisami szczególnymi do kierowania i obsługiwania sprzętów używanych podczas realizacji zadania.

3.15. Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów i pieszych. Powinna odbywać się na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia.

3.16. Kolejność odśnieżania dróg, zakres i konieczność każdorazowo ustalana będzie przez Zamawiającego.

3.17. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pracy sprzętu przy wykonywaniu odśnieżania, która musi być potwierdzana przez Zamawiającego, lub właściwego sołtysa w imieniu Zamawiającego.

3.18. Wykonawca zobowiązany jest też do codziennego składania relacji o ilości dróg odśnieżonych po zakończeniu odśnieżania. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3.19. Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą lub operatorami obsługującymi sprzęt była dostępna przez całą dobę za pomocą telefonów komórkowych.

3.20. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedne zadanie i Zamawiający nie stawia ograniczeń w tym zakresie. Zamawiający nie stawia ograniczeń co do maksymalnej liczby zadań, których może udzielić jednemu Wykonawcy.

3.21. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część dotyczącą odśnieżania dróg, Wykonawca jest zobowiązany wykazać się wymaganą ilością sprzętu na każdą cześć odrębnie tj. 2 pługi na jedne zadanie, 4 pługi na dwa zadania, 6 pługów na trzy zadania i 8 pługów na cztery zadania.

3.22. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcom interwencyjnych usług odśnieżania dróg, na drogach gdzie Wykonawca nie wykonuje usługi w przypadku panujących wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub fizycznych oraz w przypadku gdy na drogach objętych przedmiotem umowy z Wykonawcą jest utrzymana przejezdność i występują dobre warunki zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie za wykonanie usługi interwencyjnej będzie następowało na podstawie stawki za 1 km odśnieżania dróg wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawcy.

3.23. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy mapę z zaznaczonym obszarem i wykazem dróg objętych zadaniem.
3.24. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający szczegółowo opisał w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SWZ.
3.25. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1510 z późn. zm.) osoby, które podczas realizacji zamówienia będą:
- kierować pojazdami i urządzeniami, którymi realizowana będzie usługa zimowego utrzymania dróg.
3.26. Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
3.27. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena (C) 90% 1% odpowiada 1 pkt maksymalna liczba punktów w kryterium -90 pkt
Cena ryczałtowa za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg (G) 10% 1% odpowiada 1 pkt maksymalna liczba punktów w kryterium - 10 pkt
W kryterium Cena (C), oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów -90 punktów- a pozostałe oferty po matematycznych przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Przy czym 1% odpowiada 1 pkt.
Podstawą do porównania ofert będzie łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) za realizację całości przedmiotu zamówienia.

2) Liczba punktów do uzyskania w kryterium Cena ryczałtowa za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg (G) – wartość miesięczna w przypadku gdy nie będzie w danym pełnym miesiącu prowadzona akcja zimowego utrzymania dróg, przyznawana na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego i według poniższej zasady:

- stawka za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w wysokości od 1 % do 2 % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia - 10 pkt;
- stawka za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w wysokości od 2,01% do 4 % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia - 5 pkt;
- stawka za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w wysokości od 4,01% do 6 % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia - 0 pkt;

Zaoferowanie przez Wykonawcę stawki za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg poniżej 1 % Zamawiający przyjmie 1% i przyzna 10 pkt. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje powyżej 6 % wartości ceny ofertowej brutto Zamawiający przyjmie 6 % i przyzna 0 pkt. Gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej stawki Zamawiający przyjmie 1% i przyzna 10 pkt.

18.2. Ocena w zakresie kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza ofertowego” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.
18.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Ocena oferty oznaczona literą „W” stanowi sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach jej oceny.
W = C + G
18.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj. końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 północno-zachodnia i południowo-zachodnia część Gminy Suwałki.
3.2. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg leżących na terenie Gminy Suwałki, polegające na odśnieżaniu dróg, usuwaniu śniegu, błota pośniegowego i utrzymaniu przejezdności dróg we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia oraz w zależności od warunków atmosferycznych.
3.3. Powyższy zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 4 części ( 4 zadania):

3.3.3. Zadanie 3 obejmuje odśnieżanie, usuwanie śniegu, błota pośniegowego na drogach:
1) Bród Mały;
2)Kuków wieś (od drogi Suwałki-Bakałarzewo do drogi Suwałki- Filipów);
3) Zielone Kamedulskie – Wychodne;
4) Zielone Kamedulskie (od szosy Suwałki- Bakałarzewo) – Dubowo II (od drogi Suwałki- Raczki);
5) Zielone Kamedulskie (PGR Osiedle);
6) Zielone Kamedulskie- Dubowo II (łącznik);
7) przez wieś Dubowo II;
8) przez wieś Dubowo I;
9) od drogi powiatowej Wychodne- Poddubówek do kompostowni.
Zadanie 3 obejmuje ok 20 km dróg.
Szacowana ilość usługi: 233,00 km.
Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać co najmniej 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami.

3.4. Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołane takimi czynnikami jak opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne.
3.5. Ilość szacunkowa km usług wskazana w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań jest ilością prognozowaną i będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych.
3.6. Wielkość zamówienia uzależniona będzie w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wynagrodzeniem za faktycznie przejechane kilometry.
3.7. Wykonawca będzie zobowiązany pełnić dyżury w czasie trwania umowy. Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie z tytułu świadczenia gotowości prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie będzie stanowiło wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zadeklarowaną w Formularzu ofertowym stawką za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg wyrażoną w % wartości ceny oferty brutto. Wynagrodzenie za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg będzie należne odrębnie na każde Zadanie w przypadku, gdy w danym pełnym miesiącu i na danym Zadaniu nie będzie prowadzona akcja zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie za gotowość będzie rozliczane indywidualnie dla każdego Zadania. Stawka wynagrodzenia, o którym mowa powyżej stanowi jedne z kryterium oceny ofert.
3.8. W przypadku przedmiotu zamówienia na zadanie 1-4 zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania od 4,0 metra do 6,0 metrów (w przypadku szerszego pasa drogowego) oraz zatoczki do mijania w odległości nie mniejszej niż 300 metrów jedna od drugiej oraz w miejscach zawiewanych do poszerzenia odśnieżania. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych wyżej Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
3.9. Podczas prowadzenia usług muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP, oraz wynikające z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3.10. Wykonawca podejmie akcję zimowego utrzymania dróg tj. akcję odśnieżania/zwalczania śliskości wyłącznie na wezwanie pracownika Urzędu Gminy Suwałki.
3.11. Wykonawca zobowiązuje się ustanowić osobę pełniącą dyżur telefoniczny przez 24 h/dobę i odpowiedzialną za kontakty z pracownikiem Urzędu Gminy Suwałki.

3.12. Ustala się maksymalny czas rozpoczęcia akcji zimowej (przystąpienia do pracy) 90 min od wezwania przez pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg.
3.13. Do odśnieżania dróg należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śniegu z jezdni. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.14. Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone przepisami szczególnymi do kierowania i obsługiwania sprzętów używanych podczas realizacji zadania.

3.15. Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów i pieszych. Powinna odbywać się na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia.

3.16. Kolejność odśnieżania dróg, zakres i konieczność każdorazowo ustalana będzie przez Zamawiającego.

3.17. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pracy sprzętu przy wykonywaniu odśnieżania, która musi być potwierdzana przez Zamawiającego, lub właściwego sołtysa w imieniu Zamawiającego.

3.18. Wykonawca zobowiązany jest też do codziennego składania relacji o ilości dróg odśnieżonych po zakończeniu odśnieżania. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3.19. Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą lub operatorami obsługującymi sprzęt była dostępna przez całą dobę za pomocą telefonów komórkowych.

3.20. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedne zadanie i Zamawiający nie stawia ograniczeń w tym zakresie. Zamawiający nie stawia ograniczeń co do maksymalnej liczby zadań, których może udzielić jednemu Wykonawcy.

3.21. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część dotyczącą odśnieżania dróg, Wykonawca jest zobowiązany wykazać się wymaganą ilością sprzętu na każdą cześć odrębnie tj. 2 pługi na jedne zadanie, 4 pługi na dwa zadania, 6 pługów na trzy zadania i 8 pługów na cztery zadania.

3.22. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcom interwencyjnych usług odśnieżania dróg, na drogach gdzie Wykonawca nie wykonuje usługi w przypadku panujących wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub fizycznych oraz w przypadku gdy na drogach objętych przedmiotem umowy z Wykonawcą jest utrzymana przejezdność i występują dobre warunki zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie za wykonanie usługi interwencyjnej będzie następowało na podstawie stawki za 1 km odśnieżania dróg wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawcy.

3.23. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy mapę z zaznaczonym obszarem i wykazem dróg objętych zadaniem.
3.24. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający szczegółowo opisał w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SWZ.
3.25. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1510 z późn. zm.) osoby, które podczas realizacji zamówienia będą:
- kierować pojazdami i urządzeniami, którymi realizowana będzie usługa zimowego utrzymania dróg.
3.26. Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
3.27. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena (C) 90% 1% odpowiada 1 pkt maksymalna liczba punktów w kryterium -90 pkt
Cena ryczałtowa za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg (G) 10% 1% odpowiada 1 pkt maksymalna liczba punktów w kryterium - 10 pkt
W kryterium Cena (C), oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów -90 punktów- a pozostałe oferty po matematycznych przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Przy czym 1% odpowiada 1 pkt.
Podstawą do porównania ofert będzie łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) za realizację całości przedmiotu zamówienia.

2) Liczba punktów do uzyskania w kryterium Cena ryczałtowa za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg (G) – wartość miesięczna w przypadku gdy nie będzie w danym pełnym miesiącu prowadzona akcja zimowego utrzymania dróg, przyznawana na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego i według poniższej zasady:

- stawka za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w wysokości od 1 % do 2 % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia - 10 pkt;
- stawka za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w wysokości od 2,01% do 4 % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia - 5 pkt;
- stawka za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w wysokości od 4,01% do 6 % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia - 0 pkt;

Zaoferowanie przez Wykonawcę stawki za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg poniżej 1 % Zamawiający przyjmie 1% i przyzna 10 pkt. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje powyżej 6 % wartości ceny ofertowej brutto Zamawiający przyjmie 6 % i przyzna 0 pkt. Gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej stawki Zamawiający przyjmie 1% i przyzna 10 pkt.

18.2. Ocena w zakresie kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza ofertowego” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.
18.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Ocena oferty oznaczona literą „W” stanowi sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach jej oceny.
W = C + G
18.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj. końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 północno-zachodnia i południowo-zachodnia część Gminy Suwałki.
3.2. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg leżących na terenie Gminy Suwałki, polegające na odśnieżaniu dróg, usuwaniu śniegu, błota pośniegowego i utrzymaniu przejezdności dróg we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia oraz w zależności od warunków atmosferycznych.
3.3. Powyższy zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 4 części ( 4 zadania):
3.3.4. Zadanie 4 obejmuje odśnieżanie, usuwanie śniegu, błota pośniegowego na drogach:
1) Czarnakowizna- Osowa- Bród Nowy- Bród Stary;
2)Czarnakowizna (dwie drogi od drogi w kierunku Potaszni przez wieś);
3) Potasznia- Biała Woda;
4) drogi we wsi Biała Woda.
Zadanie 4 obejmuje ok 30 km dróg.
Szacowana ilość usługi: 359,00 km.
Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać co najmniej 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami.
3.4. Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołane takimi czynnikami jak opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne.
3.5. Ilość szacunkowa km usług wskazana w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań jest ilością prognozowaną i będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych.
3.6. Wielkość zamówienia uzależniona będzie w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wynagrodzeniem za faktycznie przejechane kilometry.
3.7. Wykonawca będzie zobowiązany pełnić dyżury w czasie trwania umowy. Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie z tytułu świadczenia gotowości prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie będzie stanowiło wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zadeklarowaną w Formularzu ofertowym stawką za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg wyrażoną w % wartości ceny oferty brutto. Wynagrodzenie za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg będzie należne odrębnie na każde Zadanie w przypadku, gdy w danym pełnym miesiącu i na danym Zadaniu nie będzie prowadzona akcja zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie za gotowość będzie rozliczane indywidualnie dla każdego Zadania. Stawka wynagrodzenia, o którym mowa powyżej stanowi jedne z kryterium oceny ofert.
3.8. W przypadku przedmiotu zamówienia na zadanie 1-4 zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania od 4,0 metra do 6,0 metrów (w przypadku szerszego pasa drogowego) oraz zatoczki do mijania w odległości nie mniejszej niż 300 metrów jedna od drugiej oraz w miejscach zawiewanych do poszerzenia odśnieżania. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych wyżej Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
3.9. Podczas prowadzenia usług muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP, oraz wynikające z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3.10. Wykonawca podejmie akcję zimowego utrzymania dróg tj. akcję odśnieżania/zwalczania śliskości wyłącznie na wezwanie pracownika Urzędu Gminy Suwałki.
3.11. Wykonawca zobowiązuje się ustanowić osobę pełniącą dyżur telefoniczny przez 24 h/dobę i odpowiedzialną za kontakty z pracownikiem Urzędu Gminy Suwałki.

3.12. Ustala się maksymalny czas rozpoczęcia akcji zimowej (przystąpienia do pracy) 90 min od wezwania przez pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg.
3.13. Do odśnieżania dróg należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śniegu z jezdni. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.14. Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone przepisami szczególnymi do kierowania i obsługiwania sprzętów używanych podczas realizacji zadania.

3.15. Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów i pieszych. Powinna odbywać się na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia.

3.16. Kolejność odśnieżania dróg, zakres i konieczność każdorazowo ustalana będzie przez Zamawiającego.

3.17. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pracy sprzętu przy wykonywaniu odśnieżania, która musi być potwierdzana przez Zamawiającego, lub właściwego sołtysa w imieniu Zamawiającego.

3.18. Wykonawca zobowiązany jest też do codziennego składania relacji o ilości dróg odśnieżonych po zakończeniu odśnieżania. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3.19. Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą lub operatorami obsługującymi sprzęt była dostępna przez całą dobę za pomocą telefonów komórkowych.

3.20. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedne zadanie i Zamawiający nie stawia ograniczeń w tym zakresie. Zamawiający nie stawia ograniczeń co do maksymalnej liczby zadań, których może udzielić jednemu Wykonawcy.

3.21. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część dotyczącą odśnieżania dróg, Wykonawca jest zobowiązany wykazać się wymaganą ilością sprzętu na każdą cześć odrębnie tj. 2 pługi na jedne zadanie, 4 pługi na dwa zadania, 6 pługów na trzy zadania i 8 pługów na cztery zadania.

3.22. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcom interwencyjnych usług odśnieżania dróg, na drogach gdzie Wykonawca nie wykonuje usługi w przypadku panujących wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub fizycznych oraz w przypadku gdy na drogach objętych przedmiotem umowy z Wykonawcą jest utrzymana przejezdność i występują dobre warunki zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie za wykonanie usługi interwencyjnej będzie następowało na podstawie stawki za 1 km odśnieżania dróg wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawcy.

3.23. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy mapę z zaznaczonym obszarem i wykazem dróg objętych zadaniem.
3.24. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający szczegółowo opisał w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SWZ.
3.25. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1510 z późn. zm.) osoby, które podczas realizacji zamówienia będą:
- kierować pojazdami i urządzeniami, którymi realizowana będzie usługa zimowego utrzymania dróg.
3.26. Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
3.27. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena (C) 90% 1% odpowiada 1 pkt maksymalna liczba punktów w kryterium -90 pkt
Cena ryczałtowa za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg (G) 10% 1% odpowiada 1 pkt maksymalna liczba punktów w kryterium - 10 pkt
W kryterium Cena (C), oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów -90 punktów- a pozostałe oferty po matematycznych przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Przy czym 1% odpowiada 1 pkt.
Podstawą do porównania ofert będzie łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) za realizację całości przedmiotu zamówienia.

2) Liczba punktów do uzyskania w kryterium Cena ryczałtowa za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg (G) – wartość miesięczna w przypadku gdy nie będzie w danym pełnym miesiącu prowadzona akcja zimowego utrzymania dróg, przyznawana na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego i według poniższej zasady:

- stawka za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w wysokości od 1 % do 2 % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia - 10 pkt;
- stawka za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w wysokości od 2,01% do 4 % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia - 5 pkt;
- stawka za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w wysokości od 4,01% do 6 % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia - 0 pkt;

Zaoferowanie przez Wykonawcę stawki za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg poniżej 1 % Zamawiający przyjmie 1% i przyzna 10 pkt. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje powyżej 6 % wartości ceny ofertowej brutto Zamawiający przyjmie 6 % i przyzna 0 pkt. Gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej stawki Zamawiający przyjmie 1% i przyzna 10 pkt.

18.2. Ocena w zakresie kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza ofertowego” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.
18.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Ocena oferty oznaczona literą „W” stanowi sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach jej oceny.
W = C + G
18.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj. końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 1),2) (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)
i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 pkt 2 ustawy Pzp dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym-
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.1.3. zdolności ekonomicznej lub finansowej-
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca wykaże spełnienie warunku poprzez dysponowanie sprzętem gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższego:
1) Zadanie 1 - Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać co najmniej 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami.
2) Zadanie 2 – Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać co najmniej 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami.
3) Zadanie 3 – Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać co najmniej 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami.
4) Zadanie 4 – Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać co najmniej 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami.
6.2. Zamawiający może zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Pzp, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 SWZ, zostanie dokonana w oparciu o podmiotowe środki dowodowe. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił.
6.4. Oferta Wykonawcy, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 6.1 SWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
6.5. Zgodnie z art. 110 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.6. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
8.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.4 pkt. 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
9.4. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
9.5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych tj. wykaz sprzętu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
8.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

10.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

10.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania.
10.6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
10.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 1),2) (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
10.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.8., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
10.10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10.11. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
UWAGA: Zamawiający nie ma możliwości ich wskazania w tym miejscu ze względu na ograniczoną ilość znaków.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.