eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Wykonywanie drobnych robót awaryjnych w branżach : ogólnobudowlanej, instalacyjnej, elektrycznej oraz dekarsko blacharskich dla budynków administrowanych przez ZGL w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonywanie drobnych robót awaryjnych w branżach : ogólnobudowlanej, instalacyjnej, elektrycznej oraz dekarsko blacharskich dla budynków administrowanych przez ZGL w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270547060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zgl.mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgl.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie drobnych robót awaryjnych w branżach : ogólnobudowlanej, instalacyjnej, elektrycznej oraz dekarsko blacharskich dla budynków administrowanych przez ZGL w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37a0353a-670f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003310/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Wykonywanie drobnych robót awaryjnych w branżach : ogólnobudowlanej, instalacyjnej, elektrycznej oraz dekarsko blacharskich dla budynków administrowanych przez ZGL w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA TECHNICZNE I
ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE
INTERNETOWEJ PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ORAZ
INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW DOSTĘPNEJ POD ADRESEM :
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view oraz Szczegółowy opis wymagań znajduje się w
Rozdziale XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest: Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Kolejowej 2.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w następujący sposób:
 pisemnie na adres siedziby Zamawiającego,
 poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: grzegorz.szymanski@mikolow.eu
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonywanie drobnych robót awaryjnych w branżach : ogólnobudowlanej, instalacyjnej co, cwu, wod-kan, wentylacyjnych
i gazowych, elektrycznej oraz dekarsko-blacharskich dla budynków mieszkalnych
i użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej
w roku 2023

4. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt 1 będą:
 osoby lub podmioty, którym na ich wniosek udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych (w oparciu o art. 18 i art. 78 ustawy z dnia 11.09.2019 r.– Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”),
 osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych (w szczególności pracownicy zatrudnieni u Administratora),
 podmioty będące dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora do przetwarzania danych i wspierających realizację jego zadań z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz świadczące asystę i wsparcie techniczne przy korzystaniu z tych systemów w ramach zawartych z nimi umów.
5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania względem osób, których te dane dotyczą decyzji w sposób zautomatyzowany ani ich profilowania, stosownie do art. 22 RODO.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy, podwykonawcy lub podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania tych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących - na podstawie art. 15 RODO,
 prawo żądania od Administratora sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych jej dotyczących - na podstawie art. 16 RODO, z zastrzeżeniem przepisów art. 19 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 76 ustawy Pzp (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników),
 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 ustawy Pzp (wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ich ochronie ... cd.w swz w rozdziale XXIII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGL/TP/16/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. CZĘŚĆ I- Wykonywanie drobnych i awaryjnych robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w roku 2023.
2.1.CZĘŚĆ I:
1.W trakcie trwania umowy będą mogły występować następujące prace: roboty murowe, roboty tynkarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe, demontaże i montaże stolarki budowlanej, roboty izolacyjne, roboty malarskie, roboty brukarskie.
2. W dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu prac należy uzgodnić z inspektorami nadzoru szczegółowy ich zakres oraz przystąpić do realizacji zadania najpóźniej do 3 dni roboczych (termin reakcji zgodny ze wskazaniem w ofercie - termin reakcji stanowi kryterium oceny ofert) od zgłoszenia.
3.Podstawowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 9.1 do SWZ.
4.Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie zakresu robót, zakres prac każdorazowo będzie rozliczany przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o protokół typowania, obmiar robót , zgodnie z cenami jednostkowymi występującymi w kosztorysie ofertowym , oraz wg cen i stawek czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Roboty o wartości do 1 000,00 zł netto będą zlecane i rozliczane w oparciu o ofertę ryczałtową na daną robotę przedłożoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego.
5.Ceny zakupu pozostałych materiałów nie występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen z kosztami zakupu opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonane, a w przypadku ich braku inspektor może żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub urządzenia.
6.Ceny najmu pozostałego sprzętu nie występującego w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen wraz z kosztami jednorazowymi opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonywane.
7.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.
8. Warunki wykonywania i odbioru robót znajdują się w STWiOR stanowiącą załącznik nr 8.1 do SWZ.
9. Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić co najmniej rocznej gwarancji(okres gwarancji zgodny ze wskazaniem w ofercie-okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)
10. Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie równym do gwarancji producenta urządzenia.
11. Na chwilę obecną Zamawiający nie ma wiedzy, ile awarii może wystąpić , a ich szacunkową wielkość prognozuje na podstawie poprzednich lat. Zamawiający przyjął jako szacunek 12-krotność robót wskazanych w przedmiarze robót dotyczących budynków mieszkalnych, bądź robót objętych 8% VAT-em, oraz 5-krotność dla budynków użyteczności publicznej, bądź elementów objętych 23% VAT-em .
12. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
3. Wykonawca zapewni na czas trwania prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę robotniczą.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4.1 do SWZ.
5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
8. Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót.
9.Miejsce wykonywania robót budowlanych: Gmina Mikołów, zasoby ZGL – wykaz budynków stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
10.Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
DLA CZĘŚCI I
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt. = 60%
Okres gwarancji – 20 pkt. =20%
Czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót – 20 pkt. = 20%

1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:

C= CN/ CO x 60 pkt

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt.

1.2 Ocena kryterium „okres gwarancji”– 20 pkt
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Min. 1 rok gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje – 0 pkt.
2 letnia gwarancja na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje- 10 pkt.
3 letnia i dłuższa gwarancja na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 20 pkt
(okres gwarancji należy podać w pełnych latach )

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda okres gwarancji krótszy niż 1 rok Zamawiający uzna, że Wykonawca nie udzieli minimalnego wymaganego okresu gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały będące przedmiotem zamówienia i odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z zapisami SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, minimalny okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały będące przedmiotem zamówienia, a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji niż 3 lata.

1.3.Ocena kryterium „czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Do 3 dni roboczych licząc od zgłoszenia – 0 pkt
Do 2 dni roboczych licząc od zgłoszenia – 10pkt
Do 1 dnia roboczego licząc od zgłoszenia– 20 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót dłuższy niż do 3 dni roboczych Zamawiający uzna, ofertę jako niezgodną z zapisami SWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze czasu reakcji i przystąpienie do realizacji robót, Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, maksymalny czas czyli do 3 dni roboczych , a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2. CZĘŚĆ II- Wykonywanie drobnych , bieżących napraw i remontów instalacji c.o. ,cwu , wod-kan , wentylacyjnych i gazowych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz stacji wymienników ciepła, kotłowni i węzłów cieplnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej wraz z prowadzeniem całodobowego pogotowia awaryjnego w roku 2023.
A. Zadanie I : prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i wodno-kanalizacyjnej oraz obsługa stacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych, węglowych, olejowych i węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie w roku 2023
a)Wykonawca będzie do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu awarii. Obowiązkiem wykonawcy w takiej sytuacji będzie przyjazd pod adres wskazany przez Zamawiającego w ciągu maksymalnie do 3 godzin (termin reakcji zgodny ze wskazaniem w ofercie - termin reakcji stanowi kryterium oceny ofert) od telefonicznego lub mailowego zgłoszenia, zabezpieczenie przed jej rozszerzeniem oraz usunięcie jej skutków i przywrócenie do stanu z przed awarii.
b)Wykonawca musi być do dyspozycji przez 24 godziny na dobę.
c)Do obowiązków Wykonawcy należy :

1. Utrzymanie w pełni sprawności instalacji c.o, c.c.w., gazowej i wodno-kanalizacyjnej w wykazanych obiektach ZGL poprzez przyjmowanie zgłoszeń i natychmiastowe podejmowanie działań w celu usunięcia wszelkich nieszczelności na w/w instalacjach lub urządzeniach z nimi związanych:

Instalacja c.o. i c.c.w.
a. bezpośrednia naprawa drobnych awaryjnych pęknięć na instalacji wewnętrznej c.o., c.c.w. i urządzeniach (np.grzejniki);
b. likwidacja zapowietrzonych instalacji ;
c. wymiana śrubunków , półśrubunków i innych połączeń;
d. wymiana niesprawnych odpowietrzników;
e. uzupełnienie wody w instalacjach z naczyniem otwartym ;
f. wymiana niesprawnych zaworów i głowic termostatycznych ;
g. wymiana pionów do 0,5m;
h. wymiana poziomów do 0,5m;
i. regulacja ciepła grzejników w ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych stosownie do warunków atmosferycznych.
j. odczyt ciepłomierzy w budynkach administrowanych przez ZGL
k. wymianie anod w zasobnikach ciepłej wody w terminie ich wymiany

Instalacja gazowa
a. likwidacja przecieków gazu na inst. wew. licząc od zaworu głównego oraz zabezpieczenie nieszczelnych urządzeń gazowych ;
b. po usunięciu w/w nieszczelności przeprowadzenie prób szczelności instalacji;
c. wymiana małych odcinków poziomów, pionów lub gałązek (do 2mb);
d. odczyty zużycia gazu
e. wymiana niesprawnych zaworów gazowych pod urządzeniami

Instalacja wodno-kanalizacyjna
a. naprawa awaryjnych przecieków na instal. wew. od wodomierza;
b. wymiana niesprawnych zaworów i głowic;
c. wymiana odcinków pionów ,poziomów lub gałązek wodnych (do 0,5 m);
d. usuwanie niedrożności przykanalików;
e. usuwanie niedrożności sieci poziomej w budynkach;
f. czyszczenie pionów;
g. wymiana odcinków pionów kanal. do 1 m
h. doraźna kontrola wodomierzy na zlecenie służb technicznych oraz Administracji ZGL-u.
2) Wykonawca winien informować Administratora budynku o zgłaszanych bezpośrednio do niego awariach, celem prowadzenia ewidencji wykonanych awarii w danym miesiącu wraz z ew. rozliczeniem materiałowym jako załącznik do faktury.
3) Obsługa stacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych, olejowych, węglowych i węzłów cieplnych polegająca między innymi na:
a. kontroli pracy urządzeń wraz z ew. regulacją parametrów-dwukrotnie w ciągu doby;
b. odpowietrzaniu i uzupełnianiu zładu;
c. usunięciu nieszczelności na zaworach , pompach ,itp.;
d. okresowym czyszczeniu filtrów i ew. JAD-ów;
• we wszystkich węzłach cieplnych comiesięcznych odczytach liczników ciepła;
• podawanie odczytów wodomierzy zw dla potrzeb cwu z liczników w wymiennikowniach na żądanie Zamawiającego
• wymianie anod w zasobnikach ciepłej wody w terminie ich wymiany


d)Przekazywanie Zamawiającemu dobowych protokołów ze zgłoszonych awarii
e)Wykonawca wskaże osobę do kontaktów z Zamawiającym , numer dyżurnego telefonu oraz adres mailowy do zgłaszania awarii przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłaszanie awarii do Wykonawcy telefoniczne, SMS- em oraz mailem.
f)Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
g)Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia prac spowodowanej nie wykonaniem lub nie należytym wykonaniem obowiązków ciążących na Zamawającym. W przypadku nie wykonania powyższego Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego po zakończeniu prac.
h)Ceny materiałów oraz pracy sprzętu powyżej 500 zł brutto podczas jednej awarii na jednym obiekcie będą wyliczane do wielkości średnich cen opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym były wykonane
i)Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedłożyć fakturę zakupu materiałów
j) Materiały używane przez Wykonawcę w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu – w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą
k) Rozliczenie następować będzie częściowo- w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych w oparciu o miesięczne zestawienie wykonanych prac.
l) Nadzór nad robotami : administrator danego rejonu
m)Wykonawca zapewni na czas trwania prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę robotniczą.

B. Zadanie II : Wykonywanie drobnych , bieżących napraw i remontów instalacji c.o. , cwu, wod-kan, wentylacyjnych i gazowych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz stacji wymienników ciepła, kotłowni i węzłów cieplnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w roku 2023

1.W trakcie trwania umowy będą mogły występować następujące prace:

1)INSTALACJA C.O.
 wymiana poziomów i pionów powyżej 0,5 mb;
 wymiana gałązek (rur przyłączonych);
 wymiana zaworów, śrubunków, automatów odpowietrzających;
 płukanie lub wymiana grzejników;
 wymiana pomp obiegowych inst. c.o. i cyrkulacyjnych c.c.w.u.;
 wymiana kotłów c.o., zasobników c.w., wymienników c.o. JAD.


 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ
 wymiana pionów i poziomów powyżej 0,5 mb;
 wymiana podejść pod przybory
 wymiana kanalizacji deszczowej i sanitarnej zewnętrznej wraz z studzienkami;
 czyszczenie, uszczelnienie , likwidacja i wymiana osadników;
 wykonanie izolacji p.wilgociowej ścian piwnic wraz z wykonaniem drenażu;
 czyszczenie kanalizacji oraz studzienek deszczowych.
 INSTALACJA WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I CYRKULACJI
 wymiana poziomów i pionów powyżej 0,5 mb;
 wymiana instalacji wody (gałązek);
 wymiana zaworów i wodomierzy;
 wymiana przyłączy wodociągowych.
 WYMIANA PRZYBORÓW SANITARNYCH I URZĄDZEŃ
 INSTALACJA GAZOWA
 wymiana poziomów i pionów powyżej 2.00 mb;
 wymiana urządzeń gazowych oraz konserwacja (kuchnie gazowe, podgrzewacze wody)
 wykonanie próby szczelności instalacji gazowej
 INSTALACJA WENTYLACJI
a) wymiana odcinków instalacji wentylacji
b) wymiana wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych

lub inne prace remontowe polegające na przebudowie elementów w/w instalacji.

2.Wykonawca musi mieć świadomość, że Zamawiający będzie wzywać go do realizacji przedmiotowego zamówienia za pomocą osobnych zleceń telefonicznych potwierdzanych natychmiast na piśmie w formie zlecenia – wyznaczając w nich szczegółowy zakres prac oraz rozsądny termin ich realizacji, którego dochowanie będzie obowiązkiem strony.
W dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu prac należy uzgodnić z inspektorami nadzoru szczegółowy ich zakres oraz przystąpić do realizacji zadania najpóźniej na trzeci dzień roboczy (termin reakcji zgodny ze wskazaniem w ofercie - termin reakcji stanowi kryterium oceny ofert)po otrzymaniu zlecenia.
3.Podstawowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 9.2 do SWZ.
4.Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie zakresu robót, zakres prac każdorazowo będzie rozliczany przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o protokół typowania, obmiar robót , zgodnie z cenami jednostkowymi występującymi w kosztorysie ofertowym , oraz wg cen i stawek czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Roboty o wartości do 1 000,00 zł netto będą zlecane i rozliczane w oparciu o ofertę ryczałtową na daną robotę przedłożoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego.
5.Ceny zakupu pozostałych materiałów nie występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen z kosztami zakupu opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonane, a w przypadku ich braku inspektor może żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub urządzenia.
6.Ceny najmu pozostałego sprzętu nie występującego w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen wraz z kosztami jednorazowymi opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonywane.
7.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.
8.Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
9.Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie równym do gwarancji producenta urządzenia.
cd opisu znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna cena oferty brutto – 60 pkt. = 60%
Okres gwarancji – 20 pkt. =20%
Czas reakcji i przystąpienie do usunięcia awarii – 10 pkt = 10 %
Czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót – 10 pkt. = 10%

1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:

C= CN/ CO x 60 pkt

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt.

1.2 Ocena kryterium „okres gwarancji”– 20 pkt
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Min. 1 rok gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały – 0 pkt.
2 letnia gwarancja na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje- 10 pkt.
3 letnia i dłuższa gwarancja na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 20 pkt
( okres gwarancji należy podać w pełnych latach )

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda okres gwarancji krótszy niż 1 rok Zamawiający uzna, że Wykonawca nie udzieli minimalnego wymaganego okresu gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały będące przedmiotem zamówienia i odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z zapisami SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, minimalny okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały będące przedmiotem zamówienia, a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji niż 3 lata.

1.3.Ocena kryterium „czas reakcji i przystąpienie do usunięcia awarii” – ZADANIE I
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Do 3 godzin licząc od zgłoszenia – 0 pkt
Do 1 godziny licząc od zgłoszenia – 5pkt
Do 0,5 godziny licząc od zgłoszenia– 10 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda czas reakcji i przystąpienie do usunięcia awarii dłuższy niż do 3 godziny Zamawiający uzna, ofertę jako niezgodną z zapisami SWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze czasu reakcji i przystąpienie do usunięcia awarii, Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, maksymalny czas czyli do 3 godzin , a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów

1.4.Ocena kryterium „czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót” – ZADANIE II
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Do 3 dni roboczych od zgłoszenia – 0 pkt
Do 2 dni roboczych od zgłoszenia – 5pkt
Do 1 dnia roboczego od zgłoszenia– 10 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót dłuższy niż do 3 dni roboczych Zamawiający uzna, ofertę jako niezgodną z zapisami SWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze czasu reakcji i przystąpienie do realizacji robót, Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, maksymalny czas czyli do 3 dni roboczych , a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji i przystąpienie do usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.3. CZĘŚĆ III- Wykonywanie drobnych i awaryjnych bieżących napraw i remontów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie wraz z prowadzeniem całodobowego pogotowia awaryjnego w roku 2023.
A. Zadanie I : Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie w roku 2023

W trakcie trwania umowy będą mogły występować następujące prace:

1. Pełnienie całodobowego pogotowia elektrycznego
2. Wykonawca musi być do dyspozycji przez 24 godziny na dobę
3. Wykonawca będzie do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu awarii. Obowiązkiem wykonawcy w takiej sytuacji będzie przyjazd pod adres wskazany przez Zamawiającego w ciągu maksymalnie 60 minut (termin reakcji zgodny ze wskazaniem w ofercie - termin reakcji stanowi kryterium oceny ofert) od telefonicznego zgłoszenia, zabezpieczenie przed jej rozszerzeniem oraz usunięcie jej skutków i przywrócenie do stanu z przed awarii.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy :
Utrzymanie w pełni sprawności instalacji elektrycznych w wykazanych obiektach ZGL poprzez przyjmowanie zgłoszeń i natychmiastowe podejmowanie działań w celu usunięcia wszelkich nieszczelności na w/w instalacjach lub urządzeniach z nimi związanych:
a) bezpośrednia naprawa po drobnych awariach – upalenie przewodu,
b) wymiana zabezpieczenia topikowego, wyłącznika instalacyjnego,
c) wymiana źródeł światła w częściach wspólnych budynków mieszkalnych;
d) wymiana łączników,
e) odłączenie lub zabezpieczenie uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych przed możliwością porażenia.
f) Poprawienie połączeń stykowych aparatów elektrycznych w tym połączeń w puszkach instalacyjnych.
g) Przekazywanie Zamawiającemu dobowych protokołów ze zgłoszonych awarii.
h) Wykonawca wskaże osobę do kontaktów z Zamawiającym , numer dyżurnego telefonu oraz adres mailowy do zgłaszania awarii przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłaszanie awarii do Wykonawcy telefoniczne, SMS- em oraz mailem.
i) Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie, na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
j) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia prac spowodowanej nie wykonaniem lub nie należytym wykonaniem obowiązków ciążących na Zamawiającym. W przypadku nie wykonania powyższego Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego po zakończeniu prac.
k) Ceny materiałów oraz pracy sprzętu powyżej 500 zł brutto podczas jednej awarii na jednym obiekcie będą wyliczane do wielkości średnich cen opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym były wykonane.
l) Materiały używane przez Wykonawcę w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu – w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą.
m) Rozliczenie następować będzie częściowo- w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych w oparciu o miesięczne zestawienie wykonanych prac.
n) Nadzór nad robotami : administrator danego rejonu.
o) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedłożyć fakturę zakupu materiałów.
p) Wykonawca zapewni na czas trwania prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę robotniczą.

B. Zadanie II : Awaryjne wykonywanie drobnych - bieżących napraw i remontów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie w roku 2023.

1. W trakcie trwania umowy będą mogły występować następujące prace elektroinstalacyjne polegające na:

a) Wymiana głównych linii zasilających,
b) Wymiana aparatów elektrycznych rozdzielnic głównych, lokalnych i mieszkaniowych,
c) Wymiana rozdzielnic głównych, lokalnych i mieszkaniowych oraz tablic licznikowych,
d) Naprawa obwodów instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych,
e) Wymiana lub naprawa opraw oświetleniowych, w mieszkaniach i lokalach użytkowych
f) Kompleksowy remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych

lub inne prace remontowe polegające na przebudowie elementów w/w instalacji.

2.Wykonawca musi mieć świadomość, że Zamawiający będzie wzywać go do realizacji przedmiotowego zamówienia za pomocą osobnych zleceń telefonicznych potwierdzanych natychmiast na piśmie w formie zlecenia – wyznaczając w nich szczegółowy zakres prac oraz rozsądny termin ich realizacji, którego dochowanie będzie obowiązkiem strony.
W dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu prac należy uzgodnić z inspektorami nadzoru szczegółowy ich zakres oraz przystąpić do realizacji zadania najpóźniej na trzeci dzień roboczy(termin reakcji zgodny ze wskazaniem w ofercie - termin reakcji stanowi kryterium oceny ofert) po otrzymaniu zlecenia. Roboty będą przekazywane do wykonania sukcesywnie, w miarę ich pozyskiwania, dlatego Wykonawca musi być przygotowany na ewentualne prowadzenie prac równolegle w lokalizacjach.
3. Podstawowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 9.3 do SWZ.
4. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie zakresu robót, zakres prac każdorazowo będzie rozliczany przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o protokół typowania, obmiar robót , zgodnie z cenami jednostkowymi występującymi w kosztorysie ofertowym , oraz wg cen i stawek czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Roboty o wartości do 1000,00 zł netto będą zlecane i rozliczne w oparciu o ofertę ryczałtową na daną robotę przedłożoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego.
5.Ceny zakupu pozostałych materiałów nie występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen z kosztami zakupu opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonane, a w przypadku ich braku inspektor może żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub urządzenia.
6.Ceny najmu pozostałego sprzętu nie występującego w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen wraz z kosztami jednorazowymi opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonywane.
7.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.
8.Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
9.Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie równym do gwarancji producenta urządzenia.
10.Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić co najmniej rocznej gwarancji(okres gwarancji zgodny ze wskazaniem w ofercie-okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert).
11.Na chwilę obecną Zamawiający nie ma wiedzy, ile awarii może wystąpić , a ich szacunkową wielkość prognozuje na podstawie poprzednich lat. Zamawiający przyjął jako szacunek 22- krotność robót wskazanych w przedmiarze robót dotyczących budynków mieszkalnych, bądź robót objętych 8% VAT-em, oraz 7-krotność dla budynków użyteczności publicznej, bądź elementów objętych 23% VAT-em .
12. Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót znajduje się w załącznik nr 8.3 do SWZ.
3. Wykonawca zapewni na czas trwania prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę robotniczą.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4.3 do SWZ.
5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
8. Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót.
9.Miejsce wykonywania robót budowlanych: Gmina Mikołów, zasoby ZGL – wykaz budynków stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
10.Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
11.Zamawiający informuje, że w przypadku prowadzenia pogotowia awaryjnego w branży instalacyjnej co, cwu , wod-kan , wentylacyjnych i gazowych oraz elektrycznej będzie istniała możliwość zawarcia odrębnych umów z 44 Wspólnotami Mieszkaniowymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna cena oferty brutto – 60 pkt. = 60%
Okres gwarancji – 20 pkt. =20%
Czas reakcji i przystąpienie do usunięcia awarii – 10 pkt = 10 %
Czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót – 10 pkt. = 10%

1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:

C= CN/ CO x 60 pkt
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt.

1.2 Ocena kryterium „okres gwarancji”– 20 pkt
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Min. 1 rok gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały – 0 pkt.
2 letnia gwarancja na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje- 10 pkt.
3 letnia i dłuższa gwarancja na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 20 pkt
( okres gwarancji należy podać w pełnych latach )

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda okres gwarancji krótszy niż 1 rok Zamawiający uzna, że Wykonawca nie udzieli minimalnego wymaganego okresu gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały będące przedmiotem zamówienia i odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z zapisami SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, minimalny okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały będące przedmiotem zamówienia, a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji niż 3 lata.

1.3.Ocena kryterium „czas reakcji i przystąpienie do usunięcia awarii” – ZADANIE I
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Do 60 minut od zgłoszenia – 0 pkt
Do 45 minut od zgłoszenia – 5pkt
Do 30 minut od zgłoszenia– 10 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda czas reakcji i przystąpienie do usunięcia awarii dłuższy niż do 60 minut Zamawiający uzna, ofertę jako niezgodną z zapisami SWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze czasu reakcji i przystąpienie do usunięcia awarii, Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, maksymalny czas czyli do 60 minut , a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów

1.4.Ocena kryterium „czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót” – ZADANIE II
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Do 3 dni roboczych od zgłoszenia – 0 pkt
Do 2 dni roboczych od zgłoszenia – 5pkt
Do 1 dnia roboczego od zgłoszenia– 10 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót dłuższy niż do 3 dni roboczych Zamawiający uzna, ofertę jako niezgodną z zapisami SWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze czasu reakcji i przystąpienie do realizacji robót, Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, maksymalny czas czyli do 3 dni roboczych , a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji i przystąpienie do usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.4. CZĘŚĆ IV- Wykonywanie drobnych i awaryjnych robót budowlanych w branży dekarsko-blacharskiej dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w roku 2023.
1.W trakcie trwania umowy będą mogły występować następujące prace:
ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
a) przemurowanie uszkodzonych kominów na dachu z cegły pełnej
b) przemurowanie uszkodzonych kominów na dachu z cegły klinkierowej
c) wykonanie tynków z zaprawy mrozoodpornej na kominach
d) uzupełnienie rolek z cegły pełnej na murkach ogniowych
e) uzupełnienie rolek z cegły klinkierowej na murkach ogniowych
f) rozbiórka pokrycia z papy na dachu drewnianym
g) wymiana deskowania dachu z desek 25mm wymiarowych nasyconych
h) pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową SBS minimum gr 5,2 mm jednowarstwowo
i) pokrycie dachu dwuwarstwowo / papa termozgrzewalna podkładowa gr 4,7mm oraz nawierzchniowa SBS gr 5,2mm minimum /
j) obróbki blacharskie z blachy powlekanej
k) obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr 0,55mm
l) rury spustowe PCV o średnicy 110mm
m) rynny dachowe PCV o średnicy 150mm
n) rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr 0,55mm fi 15cm
o) rury spustowe z blachy ocynkowanej gr 0,55mm fi 11cm
p) rozbiórka ołacenia dachu
q) pokrycie dachu dachówka ceramiczną
r) przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej
s) koszty pracy samochodu zwyżki h=27m
t) wywóz i utylizacja gruzu
u) wywóz i utylizacja papy z rozbiórki
lub inne prace remontowe związane z awaryjnymi naprawami dachów papowych na podłożu drewnianym i betonowym, dachówkowych i innych pokryć i obróbek dachowych.

2. Podstawowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9.4 do SWZ.
3. Roboty będą przekazywane do wykonania sukcesywnie, w miarę ich pozyskiwania, dlatego Wykonawca musi być przygotowany na ewentualne prowadzenie prac równolegle w różnych lokalizacjach.
4. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie zakresu remontu, zakres prac każdorazowo będzie rozliczany przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o protokół typowania, obmiar robót , zgodnie z cenami jednostkowymi występującymi w kosztorysie ofertowym , oraz wg cen i stawek czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Roboty o wartości do 1 000,00 zł netto będą zlecane i rozliczne w oparciu o ofertę ryczałtową na daną robotę przedłożoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego.
5. Ceny zakupu pozostałych materiałów nie występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen z kosztami zakupu opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału, w którym prace były wykonane, a w przypadku ich braku inspektor może żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub urządzenia.
6. Ceny najmu pozostałego sprzętu nie występującego w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen wraz z kosztami jednorazowymi opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonywane.
7. W dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu prac należy uzgodnić z inspektorami nadzoru szczegółowy ich zakres oraz przystąpić do realizacji zadania najpóźniej na drugi dzień roboczy (termin reakcji zgodny ze wskazaniem w ofercie - termin reakcji stanowi kryterium oceny ofert) po otrzymaniu zlecenia. Z uwagi na przecieki dachowe należy niezwłocznie zabezpieczyć dach przed zalaniem pomieszczeń budynku.
8. Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.
9. Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie równym do gwarancji producenta urządzenia.
10. Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót znajduje się w załącznik nr 8.4 do SWZ.
11. Na chwilę obecną Zamawiający nie ma wiedzy, ile awarii może wystąpić , a ich szacunkową wielkość prognozuje na podstawie poprzednich lat. Zamawiający przyjął jako szacunek 5- krotność robót wskazanych w przedmiarze robót dotyczących budynków mieszkalnych, bądź robót objętych 8% VAT-em, oraz 1-krotność dla budynków użyteczności publicznej, bądź elementów objętych 23% VAT-em .
12. Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić co najmniej rocznej gwarancji (okres gwarancji zgodny ze wskazaniem w ofercie-okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)
13. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.

3. Wykonawca zapewni na czas trwania prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę robotniczą.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4.4 do SWZ.
5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
8. Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót.
9.Miejsce wykonywania robót budowlanych: Gmina Mikołów, zasoby ZGL – wykaz budynków stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
10.Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna cena oferty brutto – 60 pkt. = 60%
Okres gwarancji – 20 pkt. =20%
Czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót – 20 pkt. = 20%

1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:

C= CN/ CO x 60 pkt

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt.

1.2 Ocena kryterium „okres gwarancji”– 20 pkt
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Min. 1 rok gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały – 0 pkt.
2 letnia gwarancja na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje- 10 pkt.
3 letnia i dłuższa gwarancja na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 20 pkt
( okres gwarancji należy podać w pełnych latach )

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda okres gwarancji krótszy niż 1 rok Zamawiający uzna, że Wykonawca nie udzieli minimalnego wymaganego okresu gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały będące przedmiotem zamówienia i odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z zapisami SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, minimalny okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały będące przedmiotem zamówienia, a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji niż 3 lata.

1.3.Ocena kryterium „czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
do jednego dnia roboczego - 0pkt
w tym samym dniu roboczym– 20 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót dłuższy niż do 1 dnia roboczego Zamawiający uzna, ofertę jako niezgodną z zapisami SWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze czasu reakcji i przystąpienie do realizacji robót, Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, maksymalny czas czyli do 1 dnia roboczego, a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji i przystąpienie do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
DLA CZĘŚCI I
a)potwierdzi wykonanie, 1 roboty budowlanej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (obejmującej branżę ogólnobudowlaną) o wartości
min. 50 000,00 zł brutto
b)potwierdzi wykonanie, 2 robót budowlanych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (obejmujących branżę ogólnobudowlaną) o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda

DLA CZĘŚCI II
a)potwierdzi wykonanie 1 usługi obejmującej prowadzenie pogotowia awaryjnego w branży instalacji centralnego ogrzewania, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, obsługę stacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych, węglowych, olejowych i węzłów cieplnych, realizowane w sposób ciągły przez min. 1 rok w budownictwie wielorodzinnym i użyteczności publicznej za kwotę min. 50 000,00 zł brutto
b) potwierdzi wykonanie 3 robót remontowych w zakresie instalacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda w zamieszkałych budynkach wielorodzinnych lub czynnych obiektach użyteczności publicznej
c) potwierdzi wykonanie 2 robót remontowych w zakresie wymienników ciepła lub kotłowni lub węzłów cieplnych o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda

DLA CZĘŚCI III
a)potwierdzi wykonanie 5 robót dotyczących remontu instalacji elektrycznych
w lokalach mieszkalnych o wartości min. 5 000,00zł brutto każda

DLA CZĘŚCI IV
a)potwierdzi wykonanie 1 roboty dachowej w zakresie wymiany pokrycia dachówkowego wraz z wymianą drewnianej konstrukcji więźby dachowej o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda w zamieszkałych budynkach wielorodzinnych mieszkalnych lub czynnych obiektach użyteczności publicznej,
b) potwierdzi wykonanie 2 robót dachowych w zakresie wymiany pokrycia papowego z wymianą drewnianej konstrukcji więźby dachowej o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda,
c) potwierdzi wykonanie 5 drobnych awaryjnych napraw pokrycia dachu bez względu na rodzaj podłoża dachowego,

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie go nie wykaże – dotyczy wszystkich części.


2.2) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje tj.:
DLA CZĘŚCI I
a) dysponuje min. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

DLA CZĘŚCI II
a) dysponuje min. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń gazowych.
b) dysponuje min. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku dozoru
c) dysponuje min. 4 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji.

DLA CZĘŚCI III
a) dysponuje min. 4 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E”, w tym min. 2 uprawniające do wykonywania pomiarów w instalacjach elektrycznych,
b) dysponuje min. 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne „D” w zakresie uprawniającym do oceny wykonywanych pomiarów w instalacjach elektrycznych,
DLA CZĘŚCI IV
a) dysponuje min. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021r.,poz.1646),

2.3) dysponuje bądź będzie dysponował :
DLA CZĘŚCI II
a)samochodem dostawczym do DCM 3,5T - 1 szt. ,
b)koparko-ładowarką – 1 szt.;
c)minikoparką – 1 szt.


DLA CZĘŚCI IV
a)dysponuje lub będzie dysponował wyciągiem dekarskim lub samochodem zwyżką.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie, przy czym zastrzega aby wymaganym doświadczeniem wykazał się jeden wykonawca ( dotyczy każdej części zamówienia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SWZ;
2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5.1-5.4 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 6.1-6.4 do SWZ.
3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7.1-7.2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
d. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt c -d stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt c - d składa
każdy z Wykonawców.
e. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów – składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby
– zgodnie z załącznik nr 2A do SWZ.
f. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 7 SWZ (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w ofercie składa oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów ustawy z dn. 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.), zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy. w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy określonego w poszczególnym zleceniu, z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę określonych poniżej:
a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:
- opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności,
- przedłużającej się bezczynności tych organów,
- odmowy wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
b) gdy wystąpią warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, w szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);
c) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d) w razie zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; (przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności); za siłę wyższą, warunkująca zmianę niniejszej Umowy należy uznać w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, stan epidemii, czasowy brak możliwości udostępnienia terenu robót;
e) w razie konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;
f) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
g) w razie zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót;
h) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację Przedmiotu umowy.
cd. w § 17 istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4.1-4.4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Termin realizacji zamówienia wynosi: do 365 dni kalendarzowych licząc od 01.01.2023 lecz nie dłużej niż do 31.12.2023r lub do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy - dotyczy każdej części.
2. Dodatkowe obligatoryjne podstawy wykluczenia :
2.1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (DzU z 2022, poz. 835) zwana dalej „UOBN”
2.2.Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 UOBN.
2.3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy
lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie
zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej,
nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek
o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy
konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.4. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia na podstawie:
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o
których mowa w art. 1 UOBN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.