eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2023-10-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690271233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-026

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wspr@wspr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5a61992-5795-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00444564

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406219

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WSPR-DT/3113/11/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 224186,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych poprzez dostawę, konfigurację oraz wdrożenie Odmiejscowionej Infrastruktury Backupowej (zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas& IaaS Universal Credit lub równoważnej – warunki równoważności zostały opisane w załączniku nr 9) wraz z weryfikacją poprawności wykonanej kopii na okres 36 miesięcy w tym:
a) Usługa backupu świadczona będzie zgodnie z warunkami i zasadami zawartymi w dokumencie „Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Service Descriptions”, publikowanymi przez dostawcę usługi chmurowej na stronie: https://www.oracle.com/a/ocom/docs/paas-iaas-universal-credits-3940775.pdf.
b) Usługa świadczona będzie przez 36 kolejnych miesięcy od dnia podpisania protokołów odbioru poprawnie skonfigurowanej usługi, poprzez udostępnienie na potrzeby Zamawiającego Universal Credits w ilości umożliwiającej tworzenie backupu bazy danych Oracle
z wykorzystaniem narzędzia RMAN o pojemności 2 TB.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:
2.1. Załącznik nr 3 do SWZ pn. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
2.2. Załącznik nr 4 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 252150,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 252150,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 252150,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BMM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8133193640

7.3.3) Ulica: Rzeszowska 101

7.3.4) Miejscowość: Głogów Małopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 36-060

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 252150,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie wykonane zostanie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 10.11.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.