eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690271233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-026

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wspr@wspr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5a61992-5795-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406219

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system obsługujący proces udzielania zamówień publicznych
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania
do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania. 5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników
Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i
zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania. 6.Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po
prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez System. 7. W celu złożenia
oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu
swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po
kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest
w Systemie w zakładce E-learning.8. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1], dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym o numerze referencyjnym: WSPR-DT/3113/11/2023 pod nazwą jak w tytule - jest Zamawiający, tj. Wojewódzka
Stacja pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów - reprezentowana przez
Dyrektora – dalej Administrator lub WSPR;
1.2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem
lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WSPR za pomocą adresu rodo@wspr.pl, telefonicznie nr tel. 17 8526253, Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WSPR w związku z udzieleniem
zamówienia publicznego w wybranym przez WSPR trybie postępowania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
PEŁNA INFORMACJA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE POSTĘPOWANIA
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSPR-DT/3113/11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych poprzez dostawę, konfigurację oraz wdrożenie Odmiejscowionej Infrastruktury Backupowej (zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas& IaaS Universal Credit lub równoważnej – warunki równoważności zostały opisane w załączniku nr 9) wraz z weryfikacją poprawności wykonanej kopii na okres 36 miesięcy w tym:
a) Usługa backupu świadczona będzie zgodnie z warunkami i zasadami zawartymi w dokumencie „Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Service Descriptions”, publikowanymi przez dostawcę usługi chmurowej na stronie: https://www.oracle.com/a/ocom/docs/paas-iaas-universal-credits-3940775.pdf.
b) Usługa świadczona będzie przez 36 kolejnych miesięcy od dnia podpisania protokołów odbioru poprawnie skonfigurowanej usługi, poprzez udostępnienie na potrzeby Zamawiającego Universal Credits w ilości umożliwiającej tworzenie backupu bazy danych Oracle
z wykorzystaniem narzędzia RMAN o pojemności 2 TB.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:
2.1. Załącznik nr 3 do SWZ pn. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
2.2. Załącznik nr 4 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
(P1) Cena brutto – 60 %
(P2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia– 30%
(P3) Pomoc techniczna – 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pomoc techniczna

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który:
1.1. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia
w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje:
a) co najmniej dwa zamówienia polegające na backupie do chmury baz danych m.in w zakresie bazy administracyjnej i/lub bazy szpitalnej i/lub bazy EDM .
Przez jedno zamówienie zamawiający rozumie jedną umowę.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie
Przez zamówienia wykonywane należy rozumieć zamówienia, które trwają nadal ( niezakończone) i w ramach, których wykonawca wykonał powyższe zamówienie.
2) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia w charakterze specjalisty/wdrożeniowca, która posiada doświadczenie zawodowe polegające na realizacji minimum dwóch zamówień lub ich części dotyczących wykonania backupu do chmury baz danych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, wskazanych w ogłoszeniu i SWZ, aktualnych na dzień składania.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert).
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunków, o których mowa w pkt 10.1.4.2) SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz OFERTA- załącznik nr 1 do SWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór ewentualnego oświadczenia na załączniku nr 2 do SWZ
3) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w celu potwierdzenia, że osoba działająca w
imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów (w formularzu OFERTA oraz z zastrzeżeniem ppkt. b);
b) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do OFERTY
tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski ;
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58
ust. 2 Pzp ( jeśli dotyczy)
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazanym w art. 117 ust. 4 PZP (jeśli dotyczy); - wzór załącznik nr 8 do SWZ
6) Zobowiązanie podmiotu ( jeśli dotyczy) - wzór załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i Oświadczenia wskazane w sekcji V pkt 5.5 Ogłoszenia. Pozostałe
dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą stanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W formularzu OFERTA w miejscu przewidzianym na wpisanie nazwy (firmy) wykonawcy i innych danych właściwych dla
wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie
tylko pełnomocnika.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
7. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności w zakresie:
a) zmiany szczegółowych zasad wykonywania przedmiotu Umowy określonych
w załącznikach do Umowy, spowodowane zmianami organizacyjnymi u Zamawiającego;
b) zmiany zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia zmiany
okoliczności powodującej, że:
- realizacja części Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawierania Umowy,
- realizacja części Przedmiotu Umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub planowanej
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
c) zmiany postanowień Umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, których wejście w życie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których
treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy;
powyższa zmiana dotyczy także zmiany postanowień Umowy w związku ze zmianą
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie obowiązku
spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, poddania się
kontroli oraz odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w związku z nieprzestrzeganiem
przez Wykonawcę obowiązków związanych z ochroną danych osobowych lub poddaniu się
kontroli;
d) zmiany terminu wykonania Umowy spowodowane zmianą powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, których wejście w życie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy;
e) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna
w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;

str. 10
f) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub
zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które obie
Strony nie miały wpływu. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie
odpowiednio wydłużony o czas trwania przyczyny uniemożliwiającej realizację Umowy;
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN ZOSTAŁ ZAWARTY W PARAGRAFIE 13 PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Pełna nazwa zamówienia: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie poprzez dostawę, konfigurację oraz wdrożenie odmiejscowionej infrastruktury Backupowej (zakup praw do korzystania z usługi ORACLE PAAS & IAAS UNIVERSAL CREDIT) wraz z weryfikacją poprawności wykonanej kopii na okres 36 miesięcy
2. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie wykonane zostanie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 10.11.2023 r. Ponadto usługa świadczona będzie przez 36 miesięcy od dnia podpisania protokołów odbioru poprawnie skonfigurowanej usługi (weryfikacja poprawnie wykonanej kopii poprzez jej odtworzenie na odseparowanym środowisku nie rzadziej niż raz w miesiącu przez cały okres trwania umowy).
3. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego- wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.