eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Moszczenica › "Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy" Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.Ogłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Samorządowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-321

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 354 13 00

1.5.8.) Numer faksu: 18 354 10 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminamoszczenica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamoszczenica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-feb808c4-3b1c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042121/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 „Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy” Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362925/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OA.271.83.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2725532,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana w formule zaprojektuj i wybuduj.
Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży zlokalizowanego w Moszczenicy ulica Gorlicka 175, Województwo Małopolskie, Powiat Gorlicki.
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Adres inwestycji: Moszczenica ulica Gorlicka 175, działka nr 2345, jedn. ew. 120507_2 Moszczenica Obręb ew. Nr 0001 Moszczenica Powiat Gorlicki.
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj) polegające na remoncie, przebudowie i adaptacji istniejącego budynku Domu Młodzieży dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy, Moszczenica ulica Gorlicka 175, Powiat Gorlice.
3. •Przeznaczenie budynku - kulturalno, magazynowo- techniczne
• Powierzchnia zabudowy (istniejąca) - 362,00 m2
• Kubatura budynku (istniejąca) - 1880,00 m3
• Podpiwniczenie - 30 %
• Ilość kondygnacji - 3 (w tym piwnice)
• Powierzchnia budynku całkowita - 563,00 m2
• Poziom posadowienia parteru - 300,95 m n.p.m.
• Wysokość zabudowy (istniejąca) - 9,80 m
4. Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
5. Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.
4. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (zwanej dalej „ustawą prawo budowlane” lub „prawem budowlanym”) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp.
6. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.
7. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę techniczną oraz wymagane atesty (kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję krajową.
8. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z zapisem pkt 8 i 9 powyżej muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
9. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ( Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. )
10. Wykonawca podczas realizacji robót zapewni pracownikom odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19, którzy wykonują czynności na terenie Gminy Moszczenica i jest to związane ze stanem zagrożenia epidemicznego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45233140-2 - Roboty drogowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2965000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3400000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2965000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 738-10-01-335

7.3.3) Ulica: Dukielska 83a

7.3.4) Miejscowość: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamówienia.
TECTUM-ARCHITECT - Grzegorz Bajorek

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 296500000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.