eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Moszczenica › "Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy" Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892475

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Samorządowa 4

1.4.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-321

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: 18 354 13 00

1.4.8.) Numer faksu: 18 354 10 85

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminamoszczenica.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamoszczenica.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363307

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00362925/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
1.DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
1)Formularz ofertowy zał.nr 1
2)Oświadczenie z art.125 ust.1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 2
3)Oświadczenie z art.125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek z art.108 ust.1 zał.3
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenia składa każdy wykonawca.W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Oświadczenia te tymczasowo zastępują wymagane podmiotowe środki dowodowe
4)Pełnomocnictwo(o ile dotyczy
5)Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zał.5
6)Oświadczenie z art.117 ust.4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy –jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zał 4 (jeżeli dotyczy
7)Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby(jeżeli dotyczy
8)Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,zał. 12
2.Zgodnie z art.274ust.1 ustawy Pzp, zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5dni aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1)wykaz usług projektowych i robót budowlanych zał.8 potwierdzający, że w okresie 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wykonali
a)co najmniej 1usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 wraz z instalacjami: elektryczną, wodno–kanalizacyjną oraz c.o. Przez wykonanie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru tej dokumentacji lub równoważnego dokumentu. Za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiający nie uzna opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu budowlanego
b)oraz w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, należycie wykonali (tj.zakończyli)co najmniej 1robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze min.1000 m3, wraz z instalacjami:elektryczną, wodno–kanalizacyjną oraz c.o.
1)Dowody określające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–inne odpowiednie dokumenty
2)Wykaz osób zał.9
3)oświadczenia w zakresie art.108 ust.1 pkt5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał.nr6
4)oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał.7
5)pisemne oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy, że osoby które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26.06.1974r–Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ustawy z dnia 10.10.2002 r o min. wynagrodzeniu za pracę
6)kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy

Po zmianie:
1.DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
1)Formularz ofertowy zał.nr 1
2)Oświadczenie z art.125 ust.1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 2
3)Oświadczenie z art.125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek z art.108 ust.1 zał.3
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenia składa każdy wykonawca.W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Oświadczenia te tymczasowo zastępują wymagane podmiotowe środki dowodowe
4)Pełnomocnictwo(o ile dotyczy
5)Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zał.5
6)Oświadczenie z art.117 ust.4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy –jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zał 4 (jeżeli dotyczy
7)Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby(jeżeli dotyczy
8)Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,zał. 12
2.Zgodnie z art.274ust.1 ustawy Pzp, zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5dni aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1)wykaz usług projektowych i robót budowlanych zał.8 potwierdzający, że w okresie 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wykonali
a)co najmniej 1usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 wraz z instalacjami: elektryczną, wodno–kanalizacyjną oraz c.o. Przez wykonanie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru tej dokumentacji lub równoważnego dokumentu. Za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiający nie uzna opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu budowlanego
b)oraz w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, należycie wykonali (tj.zakończyli)co najmniej 1robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze min.1000 m3, wraz z instalacjami:elektryczną, wodno–kanalizacyjną oraz c.o.
1)Dowody określające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–inne odpowiednie dokumenty
2)Wykaz osób zał.9
3)oświadczenia w zakresie art.108 ust.1 pkt5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał.nr6
4)oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał.7
5)pisemne oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy, że osoby które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26.06.1974r–Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ustawy z dnia 10.10.2002 r o min. wynagrodzeniu za pracę
6)kosztorys ofertowy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1.DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
1)Formularz ofertowy zał.nr 1
2)Oświadczenie z art.125 ust.1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 2
3)Oświadczenie z art.125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek z art.108 ust.1 zał.3
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenia składa każdy wykonawca.W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Oświadczenia te tymczasowo zastępują wymagane podmiotowe środki dowodowe
4)Pełnomocnictwo(o ile dotyczy
5)Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zał.5
6)Oświadczenie z art.117 ust.4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy –jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zał 4 (jeżeli dotyczy
7)Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby(jeżeli dotyczy
8)Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,zał. 12
2.Zgodnie z art.274ust.1 ustawy Pzp, zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5dni aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1)wykaz usług projektowych i robót budowlanych zał.8 potwierdzający, że w okresie 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wykonali
a)co najmniej 1usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 wraz z instalacjami: elektryczną, wodno–kanalizacyjną oraz c.o. Przez wykonanie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru tej dokumentacji lub równoważnego dokumentu. Za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiający nie uzna opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu budowlanego
b)oraz w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, należycie wykonali (tj.zakończyli)co najmniej 1robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze min.1000 m3, wraz z instalacjami:elektryczną, wodno–kanalizacyjną oraz c.o.
1)Dowody określające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–inne odpowiednie dokumenty
2)Wykaz osób zał.9
3)oświadczenia w zakresie art.108 ust.1 pkt5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał.nr6
4)oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał.7
5)pisemne oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy, że osoby które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26.06.1974r–Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ustawy z dnia 10.10.2002 r o min. wynagrodzeniu za pracę
6)kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy

Po zmianie:
1.DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
1)Formularz ofertowy zał.nr 1
2)Oświadczenie z art.125 ust.1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 2
3)Oświadczenie z art.125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek z art.108 ust.1 zał.3
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenia składa każdy wykonawca.W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Oświadczenia te tymczasowo zastępują wymagane podmiotowe środki dowodowe
4)Pełnomocnictwo(o ile dotyczy
5)Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zał.5
6)Oświadczenie z art.117 ust.4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy –jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zał 4 (jeżeli dotyczy
7)Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby(jeżeli dotyczy
8)Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,zał. 12
2.Zgodnie z art.274ust.1 ustawy Pzp, zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5dni aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1)wykaz usług projektowych i robót budowlanych zał.8 potwierdzający, że w okresie 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wykonali
a)co najmniej 1usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 wraz z instalacjami: elektryczną, wodno–kanalizacyjną oraz c.o. Przez wykonanie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru tej dokumentacji lub równoważnego dokumentu. Za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiający nie uzna opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu budowlanego
b)oraz w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, należycie wykonali (tj.zakończyli)co najmniej 1robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze min.1000 m3, wraz z instalacjami:elektryczną, wodno–kanalizacyjną oraz c.o.
1)Dowody określające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–inne odpowiednie dokumenty
2)Wykaz osób zał.9
3)oświadczenia w zakresie art.108 ust.1 pkt5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał.nr6
4)oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał.7
5)pisemne oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy, że osoby które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26.06.1974r–Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ustawy z dnia 10.10.2002 r o min. wynagrodzeniu za pracę
6)kosztorys ofertowy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-10 09:00

Po zmianie:
2022-10-13 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-10 10:00

Po zmianie:
2022-10-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-08

Po zmianie:
2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.