eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Moszczenica › "Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy" Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Samorządowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-321

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 354 13 00

1.5.8.) Numer faksu: 18 354 10 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminamoszczenica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamoszczenica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-feb808c4-3b1c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362925

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042121/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 „Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy” Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: gmina@gminamoszczenica.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - gmina@gminamoszczenica.eu.
2. Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia:
1) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal – dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
2) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do „Formularza do komunikacji.
4. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Przepustowość sieci 70Mb/s.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu do Zamawiającego.
9. Skrytka e-PUAP Zamawiającego: /24of5gyd1s/skrytka
10. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docs, .rtf lub .odt, pades, xades
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Moszczenica ul. Samorządowa 4 38-321 Moszczenica, tel. 18 354 13 00
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.271.83.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana w formule zaprojektuj i wybuduj.
Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży zlokalizowanego w Moszczenicy ulica Gorlicka 175, Województwo Małopolskie, Powiat Gorlicki.
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Adres inwestycji: Moszczenica ulica Gorlicka 175, działka nr 2345, jedn. ew. 120507_2 Moszczenica Obręb ew. Nr 0001 Moszczenica Powiat Gorlicki.
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj) polegające na remoncie, przebudowie i adaptacji istniejącego budynku Domu Młodzieży dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy, Moszczenica ulica Gorlicka 175, Powiat Gorlice.
3. •Przeznaczenie budynku - kulturalno, magazynowo- techniczne
• Powierzchnia zabudowy (istniejąca) - 362,00 m2
• Kubatura budynku (istniejąca) - 1880,00 m3
• Podpiwniczenie - 30 %
• Ilość kondygnacji - 3 (w tym piwnice)
• Powierzchnia budynku całkowita - 563,00 m2
• Poziom posadowienia parteru - 300,95 m n.p.m.
• Wysokość zabudowy (istniejąca) - 9,80 m
4. Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
5. Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.
4. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (zwanej dalej „ustawą prawo budowlane” lub „prawem budowlanym”) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp.
6. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.
7. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę techniczną oraz wymagane atesty (kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję krajową.
8. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z zapisem pkt 8 i 9 powyżej muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
9. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ( Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. )
10. Wykonawca podczas realizacji robót zapewni pracownikom odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19, którzy wykonują czynności na terenie Gminy Moszczenica i jest to związane ze stanem zagrożenia epidemicznego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45233140-2 - Roboty drogowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
a) cena - 60%
b) okres gwarancji - 40%
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi.
3. Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:
1) kryterium – cena:
(Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b. - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Punkty w kryterium „cena” przyznawane będą za zaoferowaną przez Wykonawcę cenę brutto za wykonanie zamówienia.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
2) kryterium – okres gwarancji:
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie jeden z trzech okresów gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego.
Wykonawca za zaoferowany jeden z trzech okresów gwarancji, otrzyma odpowiednią ilość punktów:
a) 36 miesięcy - 10 punktów,
b) 48 miesięcy - 20 punktów,
c) 60 miesięcy - 40 punktów

Uwaga: Długość okresu gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „okres gwarancji” otrzyma maksymalną ilość 40 punktów.
Łączna ilość punktów zostanie określona według wzoru:
P=C+G, gdzie: P - łączna ilość punktów, C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu kryterium wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 punków

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają O udzielenie wykluczeniu i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej,
a) w zakresie zdolności technicznej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował osobami zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie tj.:
• jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w rozumieniu art. 15a Prawa Budowlanego ( ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego;
• jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu art. 15a Prawa Budowlanego ( ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego;
• jedną osobą pełniącą funkcję kierownika zespołu projektowego, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, pozwalające na wykonanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia w zakresie branży ogólnobudowlanej;
• jedną osobą pełniącą funkcję Projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, pozwalające na wykonanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia w zakresie branży sanitarnej,
• jedną osobą pełniącą funkcję Projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, pozwalające na wykonanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia w zakresie branży elektrycznej,
• jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w zakresie branży sanitarnej.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy/robót branż wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się uprawnieniami do kierowania robotami w każdej z branż.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) oraz wcześniej obowiązujących przepisów, a także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższego warunku będzie:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na druku stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ – wykaz osób.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie.
Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w pkt 2, ppkt 3-4 niniejszej Specyfikacji może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
na potwierdzenie zdolności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 wraz z instalacjami: elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz c.o. Przez wykonanie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru tej dokumentacji lub równoważnego dokumentu. Za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiający nie uzna opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu budowlanego;
b) oraz w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (tj. zakończyli), co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze minimum 1000 m3, wraz z instalacjami: elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz c.o.

Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego warunku będzie wykaz usług projektowych i robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na druku stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dowód - referencja bądź inny dokument wystawiony przez podmiot na rzecz którego wykonawca wykonał lub wykonuje usługę/robotę); Jeżeli robota wykonywana była na rzecz Zamawiającego – Gminy Moszczenica, nie wymaga się referencji.
W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
1)Formularz ofertowy zał.nr 1
2)Oświadczenie z art.125 ust.1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 2
3)Oświadczenie z art.125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek z art.108 ust.1 zał.3
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenia składa każdy wykonawca.W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Oświadczenia te tymczasowo zastępują wymagane podmiotowe środki dowodowe
4)Pełnomocnictwo(o ile dotyczy
5)Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zał.5
6)Oświadczenie z art.117 ust.4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy –jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zał 4 (jeżeli dotyczy
7)Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby(jeżeli dotyczy
8)Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,zał. 12
2.Zgodnie z art.274ust.1 ustawy Pzp, zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5dni aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1)wykaz usług projektowych i robót budowlanych zał.8 potwierdzający, że w okresie 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wykonali
a)co najmniej 1usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 wraz z instalacjami: elektryczną, wodno–kanalizacyjną oraz c.o. Przez wykonanie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru tej dokumentacji lub równoważnego dokumentu. Za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiający nie uzna opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu budowlanego
b)oraz w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, należycie wykonali (tj.zakończyli)co najmniej 1robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze min.1000 m3, wraz z instalacjami:elektryczną, wodno–kanalizacyjną oraz c.o.
1)Dowody określające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–inne odpowiednie dokumenty
2)Wykaz osób zał.9
3)oświadczenia w zakresie art.108 ust.1 pkt5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał.nr6
4)oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał.7
5)pisemne oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy, że osoby które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26.06.1974r–Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ustawy z dnia 10.10.2002 r o min. wynagrodzeniu za pracę
6)kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
1)Formularz ofertowy zał.nr 1
2)Oświadczenie z art.125 ust.1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 2
3)Oświadczenie z art.125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek z art.108 ust.1 zał.3
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenia składa każdy wykonawca.W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Oświadczenia te tymczasowo zastępują wymagane podmiotowe środki dowodowe
4)Pełnomocnictwo(o ile dotyczy
5)Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zał.5
6)Oświadczenie z art.117 ust.4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy –jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zał 4 (jeżeli dotyczy
7)Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby(jeżeli dotyczy
8)Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,zał. 12
2.Zgodnie z art.274ust.1 ustawy Pzp, zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5dni aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1)wykaz usług projektowych i robót budowlanych zał.8 potwierdzający, że w okresie 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wykonali
a)co najmniej 1usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 wraz z instalacjami: elektryczną, wodno–kanalizacyjną oraz c.o. Przez wykonanie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru tej dokumentacji lub równoważnego dokumentu. Za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiający nie uzna opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu budowlanego
b)oraz w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, należycie wykonali (tj.zakończyli)co najmniej 1robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze min.1000 m3, wraz z instalacjami:elektryczną, wodno–kanalizacyjną oraz c.o.
1)Dowody określające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–inne odpowiednie dokumenty
2)Wykaz osób zał.9
3)oświadczenia w zakresie art.108 ust.1 pkt5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał.nr6
4)oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał.7
5)pisemne oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy, że osoby które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26.06.1974r–Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ustawy z dnia 10.10.2002 r o min. wynagrodzeniu za pracę
6)kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenia, o których mowa w rozdz. XII. pkt 6 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdz. XII pkt 6, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, o ile są już znani.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy zawarte zostały w zał. nr 10 do SWZ. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art.455 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl 1.Sposób złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal Epuap- dostępnego pod adresem -https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Realizacja przedmiotu zamówienia jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przyjętego na mocy uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).

2. Mając na względzie obowiązki nałożone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [będący organizatorem naborów wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiającego w drodze udzielonej Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/4366/ PolskiLad, dotyczącej dofinansowania Inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie przez Wykonawcę inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy (rozumianą jako wypłatę środków objętych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (w części nieobjętej wkładem własnym Gminy o którym mowa w ust.3 pkt 1 umowy) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 (słownie: trzydzieści pięć) dni od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w sposób określony w §7 i 15 Umowy.

3. Zamawiający zapewnia, że Inwestycja, której dotyczy postępowanie jest tożsama z opisem Inwestycji zawartych we wniosku o dofinansowanie.
4. Zamawiający zapewnia Wykonawcę, że posiada zabezpieczone środki finansowe w kwocie nie niższej niż udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.
5.MEDIACJE
1) W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnego sporu, wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z tą umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ( adres ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sąd o którym mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2)W przypadku, gdy mediacja, o której mowa w rozdz. XXIV pkt 1 nie doprowadzi do rozwiązania sporu pomiędzy Stronami, Sądem właściwym do ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Środki ochrony prawnej
1) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

7. Podział części zamówienia - Zamówienie nie jest podzielne na części, bowiem ze względów technicznych tworzy nierozerwalną całość i jednolite zamierzenie inwestycyjne.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.